دوره 30 (1402)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
فلسفه تعلیم و تربیت
بررسی رویکرد اخلاقی تفکر مادرانه با تاکید بر دیدگاه رودیک و استنتاج دلالت های آن در تعلیم و تربیت

مریم غفارزاده؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ اکبر رهنما؛ مسعود صفایی مقدم

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/edus.2022.38172.3273

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد تفکر اخلاقی مادرانه با تاکید بر دیدگاه رودیک و استنتاج دلالت های آن در تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گرفت.سارا رودیک از اخلاق شناسان مراقبت فمنیستی رویکرد تفکر مادرانه را مطرح کرد.روش پژوهش حاضر از نوع تحلیلی و استنتاجی است.براین اساس ابتدا رویکرد تفکر مادرانه مورد تحلیل واقع شد و عناصر اساسی ان مورد برررسی ...  بیشتر

تحلیل چیستی انواع، ابعاد و ماهیت تفکرمراقبتی

هاجر کوهی اصفهانی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ سوسن کشاورز

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 21-42

https://doi.org/10.22055/edus.2022.37940.3253

چکیده
  تفکرمراقبتی، سومین گونه از سه‌گانۀ انتقادی، خلاق و مراقبتیِ تفکر (برمبنای تقسیم‌بندی متیولیپمن) و حاصل بروز و ظهور عاطفه انسانی در وجه تعقلی آدمیان است. تفکرمراقبتی تفکری است که مغز، قلب و دست سه نماد اندیشیدن، مهربانی و عمل را با هم تلفیق نموده است. با توجه به کمتر شناخته بودن تفکرمراقبتی، نیاز به واکاوی و تعمق فلسفی در این حوزه ...  بیشتر

تحلیل محتوای فیلم های آموزشی درس ریاضی دوره ی دوم ابتدایی در بخش محتوای رسمی شبکه شاد از منظر توجه به استاندارد های تولید فیلم های آموزشی

طلعت صباغ حسن زاده؛ رضا خفته دل

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 43-58

https://doi.org/10.22055/edus.2022.37957.3254

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای فیلم های آموزشی درس ریاضی دوره ی دوم ابتدایی در بخش محتوای رسمی شبکه شاد از منظر توجه به استاندارد های تولید فیلم های آموزشی می باشد.روش پژوهشی مورد استفاده دراین تحقیق به صورت توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود.جامعه آماری در این پژوهش کلیه ی فیلم های آموزشی درس ریاضی دوره دوم ابتدایی(چهارم،پنجم وششم) در بخش ...  بیشتر

بررسی به‌کارگیری شوخ طبعی در فرایند تدریس توسط دبیران

محمد لطیفی؛ سید عباس رضوی؛ عبداله پارسا

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22055/edus.2022.39315.3310

چکیده
  این پژوهش با هدف آگاهی از میزان استفاده دبیران از شوخ طبعی مناسب و نامناسب در فرایند تدریس انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کمّی و کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره اول و دوم متوسطه شهر شوش(استان خوزستان) در سال تحصیلی 99-1398 بود. حداقل حجم نمونه طبق جدول مورگان محاسبه ...  بیشتر

سنجش تفاوتهای جنسیتی در مدل خودپنداره تحصیلی درس فیزیک

مجتبی جهانی فر

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 81-102

https://doi.org/10.22055/edus.2022.39113.3300

چکیده
  خود پنداره تحصیلی سازه ای چند بعدی است ، که به طور خاص در هر حوزه درسی تعریف و اندازه گیری می‌شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی درس فیزیک و جنسیت در دانش آموزان ایرانی است. داده‌ها از نمونه ای 603 نفری دانش آموزان پسر و دختر در رشته های تجربی و ریاضی پایه های تحصیلی دهم تا دوازدهم دبیرستان های متوسطه ایران گردآوری شدند. ...  بیشتر

نقش اخلاق حرفه‌ای در سلامت سازمانی با واسطه‌گری رفتار شهروندی سازمانی: مطالعه موردی آموزش و پرورش یاسوج

مریم شفیعی سروستانی؛ تورج درخشان فر؛ سمیه مزگی نژاد

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 103-122

https://doi.org/10.22055/edus.2022.38289.3267

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش اخلاق حرفه‌ای در سلامت سازمانی با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی انجام‌شده است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف نظری - کاربردی و ازنظر روش در زمره پژوهش‌های توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه کارکنان آموزش‌وپرورش یاسوج شامل 550 نفر بود که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان، 230 نفر به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

طراحی الگو و ابزار سنجش سوادمالی مدیران مدارس ابتدایی: نظریه داده بنیاد

صمد برزویان شیروان؛ افشین نوروزی علمی؛ مرتضی طاهری

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 123-142

https://doi.org/10.22055/edus.2021.37220.3219

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش طراحی الگو و ابزاری برای سنجش سوادمالی مدیران مدارس ابتدایی است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی است؛ و روش نظریۀ داده بنیاد در این پژوهش ملاک عمل واقع‌شده است. جامعۀ آماری شامل افراد متخصص و صاحب‌نظر در زمینه اقتصاد آموزش، مدیران مدارس دولتی و خصوصی می باشدکه 10 نفر از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

آموزش و سیکلهای تجاری: مورد مطالعه وضعیت آموزش از راه دور در دور ه های رونق و رکود

علیرضا اقبالی

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 143-162

https://doi.org/10.22055/edus.2022.37317.3223

چکیده
  چکیدههدف مقاله بررسی تاثیر شرایط دوره های رونق و رکود بر نرخ ثبت نام دانشگاه پیام نور سطح کشور طی سالهای 1397-1384 می باشد. بر این اساس از روش داده های ترکیبی بر اساس داده های استانی استفاده گردیده اس. نتایج مقاله نشان میدهد که سهم دانشجویان دانشگاه پیام نور به کل دانشجویان در استانهای کشور در دوره های رونق کاهش یافته و در مقابل این سهم در ...  بیشتر

الگوی گزینش رؤسای دانشگاه‌ها در دانشگاه‌های منتخب جهان با رویکرد متن‌کاوی

امین پروری؛ سید علی سیادت؛ سید حمیدرضا شاوران

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 163-184

https://doi.org/10.22055/edus.2021.37543.3230

چکیده
  این پژوهش با هدف تدوین الگوی معیارهای گزینش رؤسای دانشگاه‌ها در دانشگاه‌های منتخب جهان انجام شد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش را متن اسناد، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، کتب و مقالات در دسترس در شانزده کشور جهان از قاره‌های مختلف مرتبط بودند شامل می‌شد و نمونه آماری برابر با جامعه بود. ...  بیشتر

تأثیر کارورزی بر توسعه فردی و حرفه‌ای دانشجویان: نقش میانجی مهارت

مریم سادات قریشی خوراسگانی

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 185-202

https://doi.org/10.22055/edus.2022.38867.3290

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی مهارت‌های فردی و حرفه‌ای در رابطه کارورزی بر توسعه فردی و حرفه‌ای دانشجویان علوم تربیتی بود. از‌این‌رو روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری را دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه الزهرا(س) (200 دانشجو)، تشکیل داد. با روش نمونه‌گیری در دسترس 143 نفر نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی رضایت دانشجویان در رویکرد یادگیری وارونه از منظر انعطاف پداگوژیکی (رسانه، روش تدریس، ارزشیابی) در دوره کرونا

مریم پورجمشیدی؛ حسین زنگنه

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 203-220

https://doi.org/10.22055/edus.2022.38558.3295

چکیده
  این پژوهش در راستای بررسی رضایت دانشجویان در رویکرد یادگیری وارونه از منظر انعطاف پداگوژیکی آن از لحاظ رسانه، روش تدریس آنلاین-آفلاین و ارزشیابی در آموزش الکترونیکی صورت گرفت. روش انجام پژوهش از نوع آمیخته با طرح همسوسازی داده‌های کمی و کیفی بود که در بخش کمی با روش پیمایشی و در بخش کیفی با مطالعه‌ی موردی انجام شد. جامعه‌ی آماری ...  بیشتر

بازنمایی مفهوم «رهبری‌آموزشی» در مقالات منتشر شدۀ مجلات حوزۀ علوم تربیتی

سمیه نعمتی؛ ناصر شیربگی

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 221-240

https://doi.org/10.22055/edus.2019.29345.2802

چکیده
  توصیف و تفسیر چگونگی فهم پژوهشگران و کارورزان حوزۀ مدیریت آموزشی از مفهوم «رهبری‌ آموزشی» در مقالات منتشر شده در مجلات علوم تربیتی، شناسایی موضوعات و رویکردهای مورد استفاده از سوی نویسندگان جهت مطالعه این مفهوم، هدف اصلی مقاله است. یافته‌ها نشان داد که حدود 89 درصد از مقالات موردبررسی، با رویکردهای اثبات‌گرایانه و روش‌های ...  بیشتر