دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-240 
تحلیل چیستی انواع، ابعاد و ماهیت تفکرمراقبتی

صفحه 21-42

10.22055/edus.2022.37940.3253

هاجر کوهی اصفهانی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ سوسن کشاورز