اول دفتر به نام ایزد دانا    صانع پروردگار حی توانا

 

یادداشت سردبیر

اولین شمارهی نشریه دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران با عنوان "مجله‌ علوم‌تربیتی جندی شاپور" در سال 1351 منتشر گردید. از آن تاریخ تاکنون این مجله علمی- پژوهشی چند دوره را پشت سرگذاشته است:

دوره‌ی نخست از سال 1351 تا 1354 که چهار شماره به چاپ رسید.

دوره‌ی دوم از سال 1366 تا 1369 تحت عنوان "مجله‌ علوم‌تربیتی و روان‌شناسی" و طی آن دوره چهار شماره منتشر شد.

دوره‌ی سوم از سال 1373 تا سال 1387 تحت عنوان "مجله‌ علوم‌تربیتی و روان‌شناسی" که به مدت چهارده سال و هر سال به طور متوسط 4 شماره و در هر شماره 7 مقاله به چاپ رسیده است.

دوره چهارم از سال 1387، براساس سیاست ابلاغی مدیریت محترم امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه به صورت تخصصی اما به صورت مشترک دو شماره در سال نشریه علوم تربیتی و دو شماره نشریه روانشناسی انتشار یافته است.

دوره پنجم از بهار 1388 تحت عنوان مجله علوم تربیتی "مجله علوم‌تربیتی و روانشناسی"  به صورت مستقل چهار شماره در سال منتشر گردید.

دوره ششم از سال 1389 به بعد بر اساس سیاست فوق مجله کاملاَ به صورت تخصصی در حوزه علوم تربیتی متمرکز گردید و تحت عنوان "مجله علوم‌تربیتی" انتشار یافت.

 مروری بر تاریخچه‌ی مجله گویای جایگاه وزین آن در نشر و اشاعه‌ی اندیشه‌های نوین‌ تربیتی و روان‌شناسی در بین نشریات علمی و دانشگاهی کشور است. بدون تردید چنین سرمایه علمی، که مرهون تلاش و کوشش مدیران مسئول و سردبیران و اعضای هیأت تحریریه مجله و دیگر دست‌اندرکاران در دوره‌های ذکر شده می‌باشد، بیانگر عزم جدی و همت والای اعضای هیأت علمی دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز برای توسعه کمی و کیفی علوم‌تربیتی در کشور است.

نشریه علوم تربیتی در راستای اهداف حرفه ای خود، به نشر یافته ها و نتایج پژوهش ها و دیدگاههای پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت و گرایش های وابسته، از جمله فلسفه تعلیم و تربیت، تاریخ تعلیم و تربیت، جامعه شناسی تعلیم و تربیت، اقتصاد تعلیم وتربیت، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی، پرداخته است. طی سالهای متمادی انتشار مجله، پژوهش های تحلیلی، تفسیری، توصیفی، تاریخی، آزمایشی، و همینطور پژوهش هایی که با شیوه های پژوهشی آمیخته انجام شده اند، مورد استقبال اعضای محترم هیات تحریریه قرار گرفته است. اعتقاد بر این است که تبیین و تحلیل پدیده های انسانی، بویژه در حوزه تعلیم و تربیت، مستلزم به کارگیری روش شناسی های گوناگون و مناسب است. به همین منظور اعضای محترم تحریریه مجله تلاش می کنند در هر شماره ترکیبی از مقاله های کیفی و تحلیلی در کنار مقاله های کمی و آمیخته چاپ و منتشر شود.

در این نشریه بسیاری از همکاران و استادان علوم‌تربیتی از دانشگاه‌های مختلف کشور، در امر ارسال مقالات، داوری و ویراستاری، همکاری داشته‌اند که به این وسیله از همهی آنان قدردانی به عمل می‌آید. همچنین از زحمات اعضای محترم هیأت تحریریه نشریه، مدیر داخلی و کارشناس نشریه، مدیریت پژوهشی و فناوری دانشگاه و مدیران چاپ و انتشارات دانشگاه شهید چمران صمیمانه سپاسگزاری میشود.

 

با سپاس

دکتر حمید فرهادی راد

سردبیر نشریه  علوم‌تربیتی

دانشگاه شهید چمران اهواز