دوره 30 (1402)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بازاندیشی درباره یادگیری/ آموزش: درانداختن تغییرات ژرف و دگرگون‌ساز از رهگذر "اندیشه‌ورزی نقادانه"

مطهره حمزه رباطی؛ حمید جاودانی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/edus.2022.40094.3338

چکیده
  هدف این پژوهش که در بازه زمانی 1399-1400 انجام شده است، پیشنهاد چارچوبی برای اندیشه‌ورزی نقادانه بوده است که با روش شناسی کیفی انجام شد. برپایه تحلیل درونمایه ادبیات نظری و دستاوردهای زمینه‌ای برآمده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 26 نفر از اندیشه پرداران دانشگاهی، که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند و نیز با استفاده از ...  بیشتر

تحلیلی بر کسب دانش ‏های معلمی از طریق روایت پژوهی بر اساس مدل کوهلر و میشرا

زهره کرمی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/edus.2022.39413.3314

چکیده
  هدف از پژوهش، بررسی دانش‏ های کسب شده دانشجومعلمان از طریق روایت پژوهی بر اساس مدل کوهلر و میشرا بود. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شد. از طریق نمونه ‏گیری هدفمند یک گروه از دانشجومعلمان رشته آموزش ابتدایی پردیس شهید باهنر همدان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برنامه درسی روایت پژوهی برای این گروه ...  بیشتر

مطالعه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر طرح همیار معلم روی اخلاق زیست محیطی دانش آموزان متوسطه دوم

حسین حافظی؛ سیّد مهدی پامناری؛ مهدیه رضایی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 43-62

https://doi.org/10.22055/edus.2022.39888.3326

چکیده
  در بین راه های متعدد مقابله با مشکلات زیست محیطی، بنیادی ترین روش، آموزش و فرهنگ سازی عمومی و مشارکت افراد جامعه می باشد. نحوه آموزش اثر زیادی بر توانایی های خودآموز دانش آموزان دارد. این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر طرح همیار معلم روی اخلاق زیست محیطی دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه دوم کاشان در سال تحصیلی 1400-1399 صورت ...  بیشتر

ارائه الگوی راهبردها و چالش‌های آموزش کارآفرینی در دوره اول متوسطه در ایران با رویکرد فراترکیب

لیلا حشمتی فر؛ محمد جواد لیاقت دار؛ احمد عابدی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 43-62

https://doi.org/10.22055/edus.2021.34515.3088

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ترکیب ادبیات گسترده در مورد آموزش کارآفرینی در دوره اول متوسطه صورت گرفته است تا چارچوبی یکپارچه جهت الگوی راهبردها و چالش‌های آموزش کارآفرینی ارائه نماید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با روش کیفی فراترکیب انجام شده است و جامعه آماری کلیه مطالعات انجام شده در بازه زمانی (2003-2020) و انجام مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته ...  بیشتر

مطالعه کیفی از آسیب شناسی ارزشیابی تحصیلی مجازی در عدم رعایت اصول اخلاقی

طیبه توسلی؛ مائده سعیدی نیا

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 85-104

https://doi.org/10.22055/edus.2022.39749.3321

چکیده
  چکیدهدر حال حاضر در عرصه جهانی و در کشور ما، آموزش مجازی و به تبعِ آن ارزیابی تحصیلیِ مجازی، مهمترین موضوع در عرصه تعلیم و تربیت است، لذا هدف از انجام این پژوهش، آسیب شناسی رعایت اصول اخلاقی در ارزیابی تحصیلی مجازی با نظرسنجی از معلمان مقطع ابتدایی استان لرستان است. این تحقیق از نظر رویکرد، کیفی و از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، ...  بیشتر

نقش شایستگی‌های دیجیتالی معلمان، تمایل به تدریس آنلاین و مشکلات یادگیری دانش‌آموزان در پیش‌بینی رفتار تدریس آنلاین

سارا ابراهیمی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22055/edus.2022.40050.3335

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع بود که آیا شایستگی‌های دیجیتالی معلمان، تمایل به استفاده از تدریس آنلاین و مشکلات یادگیری آنلاین دانش‌آموزان، رفتار تدریس آنلاین را پیش‌بینی می‌کند. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه معلمان مقاطع ابتدایی و متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بود که با استفاده ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش‌‌کاوشگرانه‌ علوم با تلفیق فناوری سیار بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی با نقش میانجی انگیزش تحصیلی

اعظم اسفیجانی؛ مریم فرجی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 127-146

https://doi.org/10.22055/edus.2022.38895.3291

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش‌‌کاوشگرانه‌ی علوم با تلفیق فناوری سیار بر عملکرد ‌تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی با نقش میانجی انگیزش تحصیلی است. این پژوهش از نوع کاربردی است که از روش نیمه‌آزمایشی (طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل) بهره برد. جامعه آماری پژوهش، مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهرستان شاهین شهر در سال تحصیلی ...  بیشتر

ارزیابی اثربخشی کارپوشه‌های الکترونیکی بر یادگیری دانش لغات زبان انگلیسی با تأکید بر انگیزه و نگرش زبان‌آموزان شهرستان اهواز.

سمیر آل کثیر؛ عزیزاله آروین؛ ملیحه چرخاب

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 147-168

https://doi.org/10.22055/edus.2022.40552.3355

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی و یادگیری دانش لغات زبان انگلیسی با تأکید بر انگیزه و نگرش زبان‌آموزان شهرستان اهواز انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایش بوده و از طرح پیش آزمون و پس از آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه زبان آموزان فعال در کانون زبان ایران شعبه خوزستان ...  بیشتر

بازنمایی تجارب معلمان از فرصت ها و چالش های فرایند درس پژوهی (مورد مطالعه: معلمان ابتدایی شهرستان بجستان)

سمانه سلیمی؛ مهری جاویدی پورخباز

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 169-188

https://doi.org/10.22055/edus.2022.41027.3371

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بازنمایی تجارب زیسته معلمان از فرصت ها و چالش های فرایند درس پژوهی در سال تحصیلی 1400 انجام شد. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از نظر روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی می ‌باشد. شیوه گرد آوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختمند بود. بر این اساس از بین معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بجستان 11 نفر بر اساس معیارهای ورود ...  بیشتر

واکاوی رابطه ارزش های سازمانی و رهبری کاریزماتیک با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی: بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در میان پرستاران

عزیزه پاشایی یوسف کندی؛ محمد حسنی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 189-210

https://doi.org/10.22055/edus.2022.40209.3344

چکیده
  پرستاران، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی، درمانی‌اند. حرفه پرستاری نیاز به عملکرد مناسب دارد و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارائه خدمات ضروری به ذی‌نفعان از اصلی‌ترین عملکرد پرستاران است. لذا، هدف پژوهش حاضر، واکاوی نقش ارزش‌های سازمانی و رهبری کاریزماتیک با میانجیگری تعهد سازمانی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی ...  بیشتر

ساخت روبریک برای ارزشیابی سنجش کلاسی عادلانه در دانشگاه تهران: مطالعه به روش آمیخته اکتشافی

علی بنی اسدی؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم خدایی؛ خسرو باقری؛ بلال ایزانلو

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 211-234

https://doi.org/10.22055/edus.2022.38188.3261

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ساخت روبریکی برای ارزشیابی عدالت در سنجش کلاسی بود. بدین‌‌منظور مبتنی بر روش پژوهش آمیخته اکتشافی دو مطالعه به انجام رسید که در مطالعه اول با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاکی 39 مصاحبه فردی با مطلعان کلیدی شامل اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، یک مصاحبه گروهی و یک مصاحبه گروه کانونی ...  بیشتر

طراحی و اعتبار یابی الگوی بالندگی پژوهشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان

زین العابدین درویشی؛ بهناز مهاجران؛ فرشید اشرفی سلیم کندی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، صفحه 235-254

https://doi.org/10.22055/edus.2022.40862.3365

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبار یابی الگوی بالندگی پژوهشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع آمیخته اکتشافی است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل12 نفر از متخصصان و صاحب نظران منابع انسانی و تربیت معلم و در بخش کمی اساتید و اعضای هیات علمی پردیس های دانشگاه فرهنگیان به تعداد 806 نفر بودند، که از ...  بیشتر