دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، آذر 1401، صفحه 1-260