نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

توصیف و تفسیر چگونگی فهم پژوهشگران و کارورزان حوزۀ مدیریت آموزشی از مفهوم «رهبری‌ آموزشی» در مقالات منتشر شده در مجلات علوم تربیتی، شناسایی موضوعات و رویکردهای مورد استفاده از سوی نویسندگان جهت مطالعه این مفهوم، هدف اصلی مقاله است. یافته‌ها نشان داد که حدود 89 درصد از مقالات موردبررسی، با رویکردهای اثبات‌گرایانه و روش‌های کمّی به انجام رسیده‌اند. در فراتحلیل کیفی مقالات مشخص‌گردید که الگوهای رهبری مختلفی مانند رهبری تحولی، توزیعی، اخلاقی، امنیت‌مدار، درسی، معنوی و خدمتگزار مورد مطالعه قرار گرفتند که با آنچه در مرزهای مفهومی دانش در مطالعات خارجی وجود دارد، مطابقت داشت. برخی از الگوها نیز به نظر می‌رسد بیش از آن‌که تحت تأثیر موضوعات حوزه در سطح فراملی باشند، بیشتر از فرهنگ و باورهای ارزشی جامعه اسلامی ایرانی متأثر بودند. هم‌چنین برخی الگوهای نوین رهبری مانند رهبری عدالت‌محور، فناورمحور و رهبری تعلیم ‌و ‌تربیت‌محور، با وجود محبوبیت کنونی نزد محققان خارجی، هنوز مورد توجه پژوهشگران داخلی قرار نگرفته‌اند. تحلیل‌ها نشان داد که رهبری آموزشی با دامنه‌ای از تغییرات در محتوا، الگوهای نوشتاری، و پارادیم‌های پژوهشی در چند سال اخیر روبرو شده که گویای نوعی حرکت به سمت نشاط فکری و بالندگی حوزه ‌است. به این‌معنی که رهبری ‌آموزشی از موضوعی بین‌المللی با پس‌زمینه‌ای در نظریات سازمانی و نویسندگان مرد تک نفره، به مبحثی تبدیل شده که در نشریات داخلی علوم‌تربیتی مقالاتی نسبتاً فراوان با راهبردهای متفاوت‌تر، چند نویسنده و با مشارکت زنان پژوهشگر مشاهده می‌شود. به موازات این تغییرات مثبت، کاهش مشارکت کاروزران در نوشتن مقالات احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

REPRESENTATION OF THE CONCEPT OF "EDUCATIONAL LEADERSHIP" IN THE PUBLISHED ARTICLES OF JOURNALS IN THE FIELD OF EDUCATION

نویسندگان [English]

  • somaye nematy 1
  • Naser Shirbagi 2

1 Ph.D. Student of Educational Management, Department of Education, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2 Professor, Department of Education, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Introduction
This paper aims to to describe and interpret of how researchers and practioners understand the concept of "educational leadership" in their published articles in relevant refereed research journals on educational studies towards identifying major issues and approaches were applied by the authors to tackle the concept of educational leadership.

Method
Using interpretive-critical approach and a qualitative meta-analysis strategy,‌ researchers were trying to answer research questions. The research scope was all aritcles in the field of educational leadership which have been published in Iranian research journals respectively. According to the agreed criteria, 62 quite relevant papers were selected and analyzed qualitatively.

Results
The findings on the applied research strategies showed that about 89% of the reviewed articles were conducted quantitatively via the positivist approaches. It was also seen that different leadership patterns such as transformational leadership, distributional, moral security, spirituality, and servant have been taken into account by the studied cases showing that they were in line with current international practices. It seems that some leardership patterns have been influenced by the Islamic culture and values rather than relevant international theoretical issues. Additionally the findings indicated that despite the importance has been given to some modern leadership patterns such as justice-centered leadership, technology-orientation, and instructional leadership by foreign researchers, these patterns have not yey been addressed by Iranian researchers. Further analysis showed that the concept of educational leadership and its content, patterns of writing and research paradigms have been changing increasingly in recent decades resulting in some kind of intellectual flourishing. As a result, despite its limited scope as an international subject heavely rooted in organizational ideas and male single-person writers, it has been transformed to a multifaceted topic in which not only the number of published articles has been sharply increased but also the number and combination of authors in particular female authors and contributers has increase too. Along with these positive changes, it seems that the contribution of young researchers in publishing articles is reduced.

Discussion
The findings emphasize the role of the editors and the monitoring committees for publications in the Ministry of Science, Research and Technology in examining the content of specialized educational management journal and preventing the unplanned extension of topics beyond the boundaries of the field. It also emphasizes the role of supervisors and advisors in universities and education providers to encourage graduate students to focus on leadership issues in schools in order to

کلیدواژه‌ها [English]

  • 'School Leadership"
  • "Representation"
  • "Educational Management"
  • "School Administration"
Alinejad, M., Abbassian, H., & Behrangi, M., R. (2015). The effect of trusted leadership on organizational organizational commitment with organizational justice mediator. Educational and Scholastic Studies, 4(2), 9-26.
Amjadzabardast, M., Gholami, K., & Nemati, S. (2015). The effect of pincipal distributed leadership style on the effectiveness of schools on the intermediation of teachers' motivation and their academic optimism. Research in School and Virtual Learning, 2(7), 7-26. [Persian]
Bell, L., Bolam, R., & Cubillo, L. (2003). A systematic review of the impact of school headteachers and principals on student outcomes. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London.
Day, C., Sammons, P., Hopkins, D., Harris, A., Leithwood, K., Gu, Q., & Kington, A. (2009). The impact of school leadership on pupil outcomes. National College for Leadership of Schools and Children’s Services.
Elzami, E., Mirkamali, M., & Ebrahim Damandi, M. (2015). The relationship between managers' leadership styles and organizational learning in schools. The Journal of New Thoughts on Education, 11(3), 45-64. [Persian]
Farahbakhsh, S., Sattar, A., & Pourmohammadi, S. M. (2017). Model communication structure spiritual leadership and organizational well-being by mediation of positive Thinking of school administrators of city of khoramabad. Journal of Educational Scinces, 24(1), 97-120. [Persian]
Farzaneh, M., Moradi, K., & Mollaei, R. (2016). The effect of ethical leadership on development of learning organization in urban high schools. New Educational Approaches, 11(2), 45-58.
Hallinger, P. (2008). Methodologies for studying school leadership: A review of 25 years of research using the principal instructional management rating scale. New York: annual meeting of the American Educational Research Association, New York.
Hallinger, P. (2013). A conceptual framework for systematic reviews of research in educational leadership and management. Journal of Educational Administration, 51(2), 126-149.‏
Hallinger, P., & Heck, R. H. (2011). Collaborative leadership and school improvement: Understanding the impact on school capacity and student learning. In International handbook of leadership for learning (469-485). Dordrecht: Springer‏
Hammad, W., & Hallinger, P. (2017) A systematic review of conceptual models and methods used in research on educational leadership and management in Arab societies. School Leadership & Management 37(5), 434-456.
Hasani, S., Hosseini Khah, A., Gramipour, M., & Haji Hossein Nejad, G. (2018). A phenomenographic reflection on the components of curriculum leadership in elementary schools from viewpoint of school principals. Journal of School Administration, 6(1), 283-305.
Heck, R. H., & Hallinger, P. (2009). Assessing the contribution of distributed leadership to school improvement and growth in math achievement. American Educational Research Journal, 46(3), 659-689.‏
Heck, R. H., & Hallinger, P. (2010). Testing a longitudinal model of distributed leadership effects on school improvement. The Leadership Quarterly, 21(5), 867-885.
Jafari, S., Aminbeidokhti, A., & Ghasemian Dastjerdi, Z. (2019). The role of managers’ professional leadership in students’ competency development by mediating trust and collaboration between teachers and professionalization of teachers. Journal of Educational Scinces, 26(1), 77-96. [Persian]
Khalijian, S., Shams, G., Pardakhtchi, M. H., & Mirkamali, S. M. (2018). A study of the relationship between secure base leadership and schools’ staff happiness: Mediating Role of Psychological Safety. Journal of School Administration, 5(2), 1-21.‏ [Persian]
Kruger, M. L., Witziers, B., & Sleegers, P. (2007). The impact of school leadership on school level factors: Validation of a causal model. School Effectiveness and School Improvement, 18(1), 1-20.‏
Leithwood, K. ,Louis, K. S., Anderson, S., & Wahlstrom, K. (2004) .How leadership influences student learning. New York: The Wallace Foundation.
Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful school leadership. School Leadership and Management, 28, 27-42.
Lorenc, T., Pearson, M., Jamal, F., Cooper, C., & Garside, R. (2012). The role of systematic reviews of qualitative evidence in evaluating interventions: A case study. Research Synthesis Methods, 3(1), 1-10.‏
Mascall, B., Leithwood, K., Straus, T., & Sacks, R. (2008). The relationship between distributed leadership and teachers' academic optimism. Journal of Educational Administration, 46(2), 214-228.
Mulford, B., & Silins, H. (2003). Leadership for organisational learning and improved student outcomes-What do we know? Cambridge Journal of Education, 33(2), 175-195.‏
Oplatka, I) .2010 .(Historical analysis of educational management as Academic field. Translation by N. Shirbagi (2018) .Tehran: Asare Moaser. [Persian]
Rastgar, A., & Hashemi, S. F. (2015). Relationship between servant leadership and creativity: Investigating a mediating role of organizational trust. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 5(2), 97-116.‏ [Persian]
Ribbins, P., & Gunter, H. (2002). Mapping leadership studies in education: Towards a typology of knowledge domains. Educational Management & Administration, 30(4), 359-385.‏
Robinson, V. M., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. (2008). The impact of leadership on student outcomes: An analysis of the differential effects of leadership types. Educational Administration Quarterly, 44(5), 635-674.‏
Roshan, A., Kazemi, Y., Alaie, H., & Ramazani, G. (2010). Comparing the importance of managerial and leadership bihaviors from views of school teachers and principals. Teaching and Learning Research, 8(1), 99-108.
Ross, J., & Gray, P. (2006). School leadership and student achievement: The mediating effects of teacher beliefs. Canadian Journal of Education/ Revue Canadienne De l’éducation, 29(3), 798‐822.
Sheikh Mohammadi, Z., & Khalkhali, A. (2018). Principals' lived experience of curriculum leadership in secondary schools. Journal of School Administration, 6(1), 22-42.
Timulak, L. (2013). Qualitative meta-analysis. In U. Flick (Ed.), The Sage handbook of qualitative data analysis (481-495). Thousand Oaks, CA: Sage.
Zeinabadi, H. (2011). Transformational leadership and organizational citizenship behavior in school: Retesting and changing a tested model in industry. Journal of Public Administration, 3(7), 63-80. [Persian]