هزینه چاپ مقالات در سال 1401

هزینه چاپ مقاله در نشریات علمی دسترسی باز برای سال 1401

بر اساس مصوبه پژوهشی وزارت علوم  از تاریخ 1401/2/1 هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز به شرح زیر تغییر میکند:

 هزینه بررسی مقاله و چاپ 6۰۰۰۰۰۰ (شش میلیون ریال)