هدف اساسی نشریه علوم‌تربیتی اشاعه و نشر نظریه‌ها، نتایج تحقیقات (کمی، کیفی و فلسفی) و دستاوردهای علمی و فراهم ‌نمودن زمینه‌های مناسب برای تبادل افکار و اطّلاعات میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه‌های علوم‌تربیتی هم‌چون فلسفه‌ی آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، تکنولوژی آموزشی، جامعه‌شناسی و اقتصاد آموزش و پرورش و دیگر زمینه‌های وابسته است.