نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش اخلاق حرفه‌ای در سلامت سازمانی با میانجی‌گری رفتار شهروندی سازمانی انجام‌شده است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف نظری - کاربردی و ازنظر روش در زمره پژوهش‌های توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه کارکنان آموزش‌وپرورش یاسوج شامل 550 نفر بود که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان، 230 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های اخلاق حرفه‌ای گریگوری و همکاران (1990)، سلامت سازمانی ترک‌زاده و بصیری (1394) و رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران (1990) بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS24 و Smart-PLS تجزیه و تحلیل شد. برای بررسی وضعیت متغیرهای مورد بررسی از آزمون t تک متغیره، برای بررسی همبستگی بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون و برای بررسی نقش واسطه‌ای از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج t تک نمونه‎‌ای نشان داد که میانگین نمره اخلاق حرفه‌ای، رفتار شهروندی سازمانی و سلامت سازمانی در کل و مؤلفه‌های آن (به‌جز مؤلفه پشتکار و جدیت در کار از اخلاق حرفه‌ای) در سازمان آموزش‌وپرورش از میانگین نمره نظری (3/00) به‌طور معناداری بیشتر می‌باشد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین متغیرهای اخلاق حرفه‌ای، سلامت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کل ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (0/001>p). نتایج مدل‍یابی معادلات ساختاری نشان داد اخلاق حرفه‌ای بر سلامت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد (0/05=p) ولی اخلاق حرفه‌ای بر سلامت سازمانی از طریق رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری ندارد. بنابراین رفتار شهروندی سازمانی در رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و سلامت سازمانی نقش واسطه‌گری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Professional Ethics in Organizational Health through the Mediation of Organizational Citizenship Behavior: Case Study of Yasuj Education

نویسندگان [English]

  • maryam shafiei sarvestani 1
  • tooraj derakhshanfar 2
  • Somayeh Mezginezhad 2

1 Assistant Professor, Shiraz University, Shiraz, Iran.

2 Ph.D. Student of Educational Administration, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Introduction
Given the importance of organizational health in organizational development, efforts to improve the health of the organization is important, so it is necessary to pay attention to organizational health and the factors affecting it. Therefore, this study has investigated the role of professional ethics in organizational health mediated by organizational citizenship behavior.

Method
The statistical population of all education staff in Yasuj includes 550 people, of which 230 people were selected by available sampling using Morgan table. Data collection tools were professional ethics questionnaires of Gregory et al. (1990), Torkzadeh and Basiri organizational health (2015) and organizational citizenship behavior of Padsakov et al. (1990). Data were analyzed using SPSS24 and Smart-PLS statistical software and univariate t-test, Pearson correlation and structural equation modeling at the significance level of 0.05.

Results
The results of one sample showed that the average score of professional ethics, organizational citizenship behavior and organizational health in general and its components (except for the component of perseverance and seriousness in work of professional ethics) in the education organization of the average theoretical score (3.00) as It is more meaningful. The results of Pearson correlation showed that there is a positive and significant relationship between the variables of professional ethics, organizational health and organizational citizenship behavior in general (p<0.001). The results of structural equation modeling showed that professional ethics has a positive and significant effect on organizational health (p = 0.05) but professional ethics has no significant effect on organizational health through organizational citizenship behavior. Therefore, organizational citizenship behavior does not play a mediating role in the relationship between professional ethics and organizational health.

Discussion
The results showed that the organizational citizenship behavior has no mediating role in the relationship between professional ethics and organizational health.This ineffectiveness may be due to the fact that effectiveness, coherence, and accountability as components of organizational health are not affected by the voluntary behaviors of individuals in the workplace, and such behaviors only attract and retain qualified personnel.Since organizational health is one of the most important signs of good working relationships between employees in the workplace and can guarantee success in the workplace of organizations by determining common values among employees, it can be said that a significant amount of professional ethics among employees has resulted. The behavior of organizational citizenship and its components are not seen in the mediation between the relationship between professional ethics and organizational health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Professional Ethics"
  • "Organizational Health"
  • "Organizational Citizenship Behavior"
Abadi koshki, S., Zinabadi, H. R., & Nave Ebrahim, A. (2017). Investigating the role of organizational virtuousness in organizational citizenship behavior teachers: The findings of a quantitative study in secondary schools of Karaj city. Journal of New Approaches in Educational Administrations, 8(1), 195-208. [Persian]
Agholor, S. I., & Agholor, P. A. (2020). Influence of application of professional ethics on job effectiveness of secretaries in Delta State. Journal of the Association of Business Educators of Nigeria, 7(1), 333-340.
Ahmady, G. A., Yari, B., & Rezaie, M. (2017). The Relationship between Organizational Health and Organizational Citizenship Behavior with Job Satisfaction of Allameh Tabatabaei University’s Staff. Quarterly Research on Educational Leadership & Management, 3(10), 1-22. [Persian]
Akbari, M., Ghasemi Shams, M., Por Mohammad Ali Chayjani, S. (2018). Relationship between Professional Ethics and Job Conflicts with the Mediating Role of Organizational Citizenship Behavior. Journal of Ethics in Scince and Technology, 12(4), 108-119. [Persian]
AL-Abrrow, H., Alnoor, A., Ismail, E., Eneizan, B., & Makhamreh, H. Z. (2019). Psychological contract and organizational misbehavior: Exploring the moderating and mediating effects of organizational health and psychological contract breach in Iraqi oil tanks company. Cogent Business & Management, 6(1), 1683123.‏
Alizadeh, M., Mohajeran, B., & Qalehaei, A. (2018). Focal analysis of the relationship between the components of professional ethics and the dimensions of social capital. Journal of Ethics in Scince and Technology, 13(2), 52-60. [Persian]
Armideh, M. R. (2019). Review and solutions of teachers' professional ethics in schools. Fifth International Conference on New Research Achievements in Social Sciences, Educational Sciences and Psychology, Tehran. [Persian]
Asefi, A., Goudarzvand Chegini, M., & Rezaee Dizgah, M. (2017). Investigating the Effect of Organizational Health on Organizational Citizenship Behavior. Medbiotech Journal, 1(04), 165-171.
Asgari, A., Mezginejad, S., & Taherpour, F. (2020). The Role of Leadership Styles in Organizational Citizenship Behavior through the Mediation of Perceived Organizatio­nal Support and Job Satisfaction. Innovar, 30(75), 87-98.
Atapour, Z. H., Hassani, M., & Qalavandi, H. (2017). Investigating the Relationship between Professional Ethics and Social Capital with Organizational Citizenship Behavior among Secondary School Teachers in Meshginshahr. Journal of Educational Leadership and Management Research, 4(14), 127-156. [Persian]
Besharat Ghotb Abadi, Z., Shah Talebi Hossein Abadi, B., & Saeidian Khorasgani, N. (2019). Identifying Components and providing a Model of Ethical Leadership in the university (Study: Islamic Azad University). Journal of Educational Sciences (JEDUS), 26(2), 239-256. [Persian]
Baer, R., & Nagy, L. M. (2017). Professional ethics and personal values in mindfulness-based programs: A secular psychological perspective. In Practitioner's Guide to Ethics and Mindfulness-Based Interventions, (87-111). Springer, Cham.‏
Bellini, D., Ramaci, T., Bonaiuto, M., Cubico, S., Favretto, G., Johnsen., S. A. K. (2019). Exploring the influence of working environments' restorative quality on organisational citizenship behaviours. International Journal of Environment, Workplace and Employment, 5(1), 32-50.‏
Charkhab, M., Hosseinpour, M., & Nassiri, M. (2020). Provide a framework for developing the professional ethics of managers with a future research approach. Journal of Educational Sciences (JEDUS), 27(2), 201-224. [Persian]
Cek, K., & Eyupoglu, S. Z. (2019). Does teachers’ perceived corporate social responsibility lead to organisational citizenship behaviour? The mediating roles of job satisfaction and organisational identification. South African Journal of Business Management, 50(1), 1-11.‏
Gheitani, A. (2016). The Relationship of Organizational Commitment by Perceived Organizational Justice and Perceived Organizational Health on Organizational Citizenship Behavior of Employees in Melli Bank and Saderat Bank of Iran, Shushtar Branches. Journal of Management and Accounting Studies, 4(1), 50-53.
Gholampour, M., & Ayati, M. (2020). Factors Affecting the Development of a Teacher's Professional Identity: A Narrative-Research of a Teacher's Life Events. Journal of Educational Sciences (JEDUS), 27(2), 1-22. [Persian]
Goodarzvand Chegini, M., & Salehikordabadi, S. (2016). Organizational health and human resource capability (Case study: Science and Research Branch of Islamic Azad University). Journal of Human Resource Studies, 5(20), 97-112. [Persian]
Guclu, N., Recepoglu, E., & Kilinc, A. (2014). The Relationship between Health of the Primary Schools and Teachers’ Motivation. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. H. U. Journal of Education, 29(1), 140-156.
Hahn, A. (2018). Beyond Neutrality: Questioning Professional Ethics, Neoliberalism, and Data Violence in LIS Praxis.
Hoy, K. W., Miskel, G. C., & Tarter, C. J. (2013). Educational Administration: Theory, Research and Practice. McGraw-Hill. Hill Companise Inc.
Iavicoli, S., Valenti, A., Gagliardi, D., & Rantanen, J. (2018). Ethics and Occupational Health in the Contemporary World of Work. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(8), 1713-1724.
Khoramian Tusi, S., Sadeghi Torbati, V., Sasani, M., Mousavi Moallem, M. H. (2020). Investigating the effect of job characteristics on organizational citizenship behavior (Case study: Mashhad District 4 Municipality). Quarterly Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 3(13), 82-92. [Persian]
Kusworo, A. D. B. (2020). Effect of Business Ethics and Professional Ethics to the Perception of Students. PEDAGOGIA: Journal Pendidikan, 9(1), 131-135.
Miles, M. B. (1969). Planned change & organizational health: Figure and ground. In F.D. Corver & T. J. Sergiovanni (Eds). Organizations and Human Behavior. 375-391.
Mirkamali, M., & Haj khozeymeh, M. (2017). Explanation of organizational health based on professional eithics of male primary school teachers in Tehran. Journal of New Approaches in Educational Administrations, 8(1), 231-261. [Persian]
Modassir, A. (2013). Organizational Citizen Behavior and Professional Ethics in Employees. International Journal of Leadership Studies, 4(1), 3-21.
Moradi, H. (2017). Analysis Work Ethics of Accountants Working in Iran's Northern PortsBased on Personality Type (A & B). Journal of Maritime Transport Industry, 3(4), 42-51. [Persian]
Murray, A. (2012). The relationship between organizational ethics and employee ethics. Journal of Jones Company, 2(4), 220-235.
Naami, A., Mehrabizadeh-Honarmand, M., & Gol-Pichi, F. (2011). Relationship between organizational commitment and organizational citizenship behavior of school principals in Dizful. Journal of Educational Sciences (JEDUS), 18(1), 151-166. [Persian]
Naeimipour, N., & Bakhtiari, M. (2016). Identify and rank the factors affecting the organizational health of education. International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting. [Persian]
Nachman, A. M. (2021). Exploring the Relationship between School Organizational Health, Advice Seeking Networks, and Student Behavior.‏ Doctoral Dissertations. 2206.
Nowzohoor, M. H., & Vazifeh, R. (2015). Investigating the relationship between managers' professional ethics and organizational vitality and health (Case study of Moghan Agro-industry Company). The Second International Conference on Management and Development Culture. Tehran. [Persian]
Pakniyat, M., & Javidi, H. A. (2016). Mediating Role of Citizenship Behaviors for Spiritual Intelligent and Organizational Mental Health. Journal of Psychological Models and Methods, 7(23), 19-38. [Persian]
Qalavandi, H., & Ahmadian, Z. (2017). The causal model of the relationship between professional ethics, organizational health and quality of work life in the higher education system. Quarterly Journal of Educational Leadership & Administration, 11(4), 143-158. [Persian]
Reece, A., Yaden, D., Kellerman, G., Robichaux, A., Goldstein, R., Schwartz, B., & Baumeister, R. (2021). Mattering is an indicator of organizational health and employee success. The Journal of Positive Psychology, 16(2), 228-248.
Rezalo, M., Fazlolahi, S., & Bakhtiary, A. (2020). Identifying Factors and Indicators of Professional Ethics of High School Principals in Tehran Based on Religious Teachings. Journal of Research in Educational Science, 14, 547-565. [Persian]
Sagheb, E. M., Abdi, K., Hosseini, M. A., & Biglarian, A. (2019). The Relationship of Work Ethics with Job Performance of the Administrative and Medical Staff of the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences and Its Affiliated Centers in 2017. Jrehab, 20(1), 52-63. [Persian]
Sendjaya, S., Pekerti, A. A., & Cooper. B. K. (2019). Fostering organisational citizenship behaviour in Asia: The mediating roles of trust and job satisfaction. In Leading for High Performance in Asia (1-18). Springer. Singapore.‏
Shirvani, T., & Ismaili, M. (2020). Investigating the mediating role of organizational health in the relationship between professional ethics and organizational virtue of employees of sports and youth departments of Chaharmahal and Bakhtiari province. Journal of Human Resource Management in Sports, 6(2), 313-297. [Persian]
Solkhe, A., & Singh, S. (2020). Assessing the Impact of Emotional Exhaustion on Turnover Intention, Task Performance and Organisational Citizenship Behaviour: An Empirical Investigation at a Software Organisation in North India. Haryana School of Business, 169-176.
Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y-M., & Lauro. C. (2005). PLS Path Modeling. Computational Statistics and Data Analysis, 48(1), 159-205.
Torkzadeh, J. (2009). Strategic leadership in higher education, new approaches and perspectives in higher education, Tehran. Research Institute for Cultural and Social Studies, 139-176. [Persian]
Tuan, L T. (2013). Underneath organizational health and knowledge sharing. Journal of Organizational Change Management, 26(1), 139-168.
Vaghoor Kashan, M. S., Haji Hossein Nejad, G. R., Mousapour, N., & Ebrahim Zadeh, I. (2019). Designing and Validating a Conceptual Model for the Evaluation of Teachers’ Professional Competencies in Iran. Journal of Educational Sciences (JEDUS), 26(2), 27-50. [Persian]
Wang, Y. D., & Sung, W. C. (2016). Predictors of organizational citizenship behavior: Ethical leadership and workplace jealousy. Journal of Business Ethics, 135(1), 117-128.
Yusof, J. Yaacob, H. F., & Rahman, S. A. A. (2019). The Effects of Psychological Empowerment on Organisational Citizenship Behaviour among Malaysian Nurses. Management Research Spectrum, 9(1), 48-53.
Zin Abady, H., & Mohammedy, F. (2013). Consequences of school leadership distribution: A special look at teachers' organizational citizenship behavior. Journal of Research in Educational Science, 7(22), 79-100. [Persian]