نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

 استادیار گروه  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و  روان شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران 

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی مهارت‌های فردی و حرفه‌ای در رابطه کارورزی بر توسعه فردی و حرفه‌ای دانشجویان علوم تربیتی بود. از‌این‌رو روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. جامعۀ آماری را دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه الزهرا(س) (200 دانشجو)، تشکیل داد. با روش نمونه‌گیری در دسترس 143 نفر نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد Novotorov (2001) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، توسط 3 نفر از متخصصان حوزه مدیریت آموزشی تائید شد. پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر کارورزی (88/0)، توسعه فردی (84/0)، توسعه حرفه‌ای (88/0)، مهارت فردی (91/0) و مهارت حرفه‌ای (93/0) به دست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها توسط نرم ‏افزارهای SPSS16، AMOS22 و آزمون مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد، رابطة بین تأثیر کارورزی و توسعه فردی و حرفه‌ای و مهارت‌های فردی و حرفه‌ای و رابطة بین توسعه فردی و توسعه حرفه‌ای با مهارت‌های فردی و حرفه‌ای مثبت و معنادار (05/0≥ p) بود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، کارورزی به‌طور مستقیم در چهار حوزه مهارت‌های فردی، حرفه‌ای، توسعه فردی و حرفه‌ای نقش دارد. با افزایش مهارت فردی دانشجویان، کارورزی به‌طور غیرمستقیم روی مهارت‌های حرفه‌ای نیز تأثیرگذار خواهد بود. به‌تبع آن، توسعه حرفه‌ای دانشجویان را به دنبال دارد. همچنین نتایج نشان داد، کارورزی موجب توسعه فردی و حرفه‌ای دانشجویان شده است. به‌طورکلی، کارورزی درصورتی‌که باعث افزایش مهارت‌های حرفه‌ای دانشجویان شود، می‌تواند به ارتقاء توسعه فردی و حرفه‌ای آن‌ها بینجامد. درنهایت بر اساس یافته‌های پژوهش پیشنهاد‌ات کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Internship on Students' Individual and Professional Development: The Mediating Role of Skills

نویسنده [English]

  • Maryam Sadat Ghoraishi Khorasgani

Assistant Professor Department of Educational Administration and Planning, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran 

چکیده [English]

Introduction
The aim of this study was to investigate the mediating role of individual and professional skills in the relationship between internship and individual and professional development of educational students.

Method
To achieve this goal, descriptive-correlation method was applied. The statistical population consisted of students of educational sciences of Al-Zahra University (200 students). 143 samples were selected through availability sampling method. The standard Novotorov (2001) questionnaire was utilized to collect data. The face and content validity of the questionnaire were confirmed by 3 experts in the field of educational management. Reliability was obtained through Cronbach's alpha coefficient for the internship (0.88), individual development (0.84), professional development (0.88), individual skills (0.91) and professional skills (0.93) variables, which indicates the high reliability of the research tool. Data analysis was performed through SPSS16, AMOS22 software and structural equation modeling test.
Results
The results indicated that the relationship between the impact of internship and individual /professional development and individual/professional skills and also the relationship between individual/professional development and individual/professional skills were positive and significant (p≤0.05).
Discussion
Based on the results, internships are directly involved in the four areas of individual and professional skills and individual and professional development. As students' individual skills increase, internships will also indirectly affect professional skills. Consequently, it leads to the development of students' careers. The results also showed that internship has led to the individual and professional development of students. In general, internships can enhance students' individual and professional development if they enhance their professional skills. Finally, based on the findings, it is suggested that more supervision of internships be exercised by internship instructors through establishing continuous communication with interns and schools. Annual evaluation of internship courses by universities can also be effective in identifying obstacles and problems in its implementation. It is also necessary to hold symposiums and meetings jointly with Ministry of Education in order to show the significance of internships for students of educational sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Internship"
  • "Individual and Professional development"
  • "Individual and professional skills"
  • "Students"
Aasir, A., & Arshad Khushi, M. (2018). Understanding the Role of Internship as an Activity Based Learning: A Case Study, Journal of Education and Educational Development, 5(2), 92-107.
Adelia, S. S., Munawaroh, Z., & La Are, R. (2018). Is Internship Program Impact Career Development Perception? Empirical Study on “SGU” Hospitality Students, Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR), 2nd International Conference on Tourism, Gastronomy, and Tourist Destination, 52, 95-110.
Ahmadabadi, Z. (2014). A solution for quality, practical training and teacher training in chemistry education. 8th Iranian Chemistry Education Seminar, Faculty of Chemistry, Semnan University. [Persian]
Ahmadi, G. A., Maleki, S., Mehr Mohammadi, M., & Imam Juma, S. M. (2018). The evolution of the internship program of the Iranian teacher education system, Quarterly Journal of Education, (138), 82-62. [Persian]
Abolhasani, Z., Dehghani, M., Javadipour, M., Salehi, K., & Mohamadhasani, N. (2021). Phenomenological Exploration of the Strengths and Weaknessesof Work and Technology Curriculum Implementation and Strategies to Improve Its Implementation, Journal of Educational Sciences, 28(1), 67-88.
Anjum, S. (2020). Impact of internship programs on professional and personal development of business students: a case study from Pakistan, Future Business Journal, 6(2), 1-13.
Azimi, M., & Sheikhi, M. (2019). Analysis of teaching strategies and evaluation of internships from the perspective of professors and students. Journal of Research and Studies of Islamic Sciences, 1(8), 86-78. [Persian]
Beausaert, S., Segers, M., & Gijselaers, W. (2011). The Personal Development Plan Practice Questionnaire: the development and validation of an instrument to assess the employee’s perception of personal development plan practice, International Journal of Training and Development, 15(4), 249-270.
Comprehensive scientific map of the country (2010). Tehran: Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution. [Persian]
Diaz, P. C., Leon, C. M., & Hernandez-Luna, A. A. (2015). A Model for Effective Internship Programs: An Opportunity for Increasing Synergies between Universities and Companies to Enhance Student Learning, In IIE Annual Conference, Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE), 3035-3044.
Document of Fundamental Transformation of Education (2012). Tehran: Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution. [Persian]
Eisele, L., Grohnert, T., Beausaert, S., & Segers, M. (2013). Employee motivation for personal development plan effectiveness, European Journal of Training and Development, 37(6), 527 – 543.
Farrokhi, A., & Tatari, A. (2020). Internship and its effect on student-teacher empowerment, Pooyesh Journal of Humanities Education, 21, 14-1. [Persian]
Fathi Vajargah, K., & Shafiee, N. (2007). Evaluating the quality of the university curriculum (case of adult education curriculum), Journal of Curriculum Studies, 1(5), 26-1. [Persian]
Gault, J, Leach, E., & Duey, M. (2010). Effects of business internships on job marketability: the employers’ perspective. Education & Training, 2(1), 76–88.
Hajpirouzbakht, M., Hossein, S. R., & Safari, M. (2021). Analyzing The Personal Development Process in Human Resource Management Training System (Case of study: with emphasis on the Development of Education in the Insurance Industry), Journal of Educational Sciences, 28(2), 153-168. [Persian]
Hall, M., Stiles, G., Kuzma, J., Elliott, K. (1998). A comparison of student and employer expectations with regard to business internships. Market Education Review, 5(3), 41–49.
Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
Ismail, A. H., Leng, T. L., & Hui, W. S. (2006). The Relationship of Accounting Internships and Subsequent Academic Performance. Institute Penyelidinkan, Pembangunan and Pengkomersilan University Technology Mara. Selangor Malaysia.
Iulia, H. R. (2015). The Importance of the Personal Development Activities in School. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 209, 558-564.
Jackel, D. (2011). Evaluating the effectiveness of an internship program. Unpublished Master’s Thesis, Western Kentucky University.
Jafarian, W., & Mahmoudi, F. (2019). Phenomenology of internship teachers' experiences of a new internship project at Farhangian University of East Azerbaijan Province. Journal of Teaching Research, 7(2), 69-54. [Persian]
Kanyanjua, D., & Kamau, S.J. (2013). The impact of internship on early career development of graduates: An experiential learning approach. Prime Journal of Social Science, 2(8), 427-429
Levin, B. (2014). Professional Development and the Promotion of Highly-Effective Teaching. 29th Annual Emerging Issues Forum Teachers and the Great Economic Debate, Febuary10-11. NC State University.
Mir Heydari, A., Mohammadi Wendishi, Z., & Izadian, F. (2016). Internship; from yesterday to today, the Third International Conference on Research in Science and Technology, 19 June. [Persian]
Maroofi, Y., & Karami, Z. (2015). Lesson study, a new approach to the professional development of teachers, Journal of Educational Sciences, 6(1), 39-66. [Persian]
Mitchell, R. (2013). What is professional development, how does it occur in individuals, and how may it be used by educational leaders and managers for the purpose of school improvement? Professional Development in Education, 39(3), 387-400.
Mizell, H. (2010). Why Professional Development Matters. Learning Forward, Locust St. Oxford. https://learningforward.org/wp-content/uploads /2017/08/professional-development-matters.pdf
Mohammadian, M., Salehi Imran, I., & Darzi, O. (2016). Farhangian University Internship System: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, the Second National Conference on Management Research and Humanities in Iran, December, Tehran. [Persian]
Moon, H., Ruona, W., & Valentine, T. (2017). Organizational strategic learning capability: exploring the dimensions. Journal of Training and Development. 41(3), 222-240
Nghia, T. L. H., & Duyen, N. T. M. (2019). Developing and validating a scale for evaluating internship-related learning outcomes, Higher Education, 77(1), 1-18.
Novotorov, A. V. (2001). Perceived impact of internship and practical training programs on professional and personal growth: implications to agricultural and extension education. Iowa State University.
Parker III, E. T., Kilgo, C. A., Sheets, J. K. E., & Pascarella, E. T. (2016). The differential effects of internship participation on end-of-fourth-year GPA by demographic and institutional characteristics, Journal of College Student Development, 57(1), 104-109.
Patel, S., Kitchen, G., & Barrie, J. (2013). Personal development plans: Practical pitfalls, Trends in Anaesthesia and Critical Care Journal. 3(4), 220-223.
Sablok, G., Stanton, P., Bartram, T., Burgess, J., & Boyle, B. (2017). Human Resource Development Practices, Managers and Multinational Enterprises in Australia: thinking globally, acting locally, Education & Training, 59(5), 8-23.
Sadeghi, Sh., Nasirinia, Sh., & Salehi, M. (2019). Representation of the concept of "school leadership" through the narrative of internship experiences in schools, Quarterly Journal of School Management, 7(4), 30-1. [Persian]
Saffari Zanjani, N., Kazemzadeh Bitali, M., Hassani, M., & Namazpour, M. (2017). The relationship between professional development of employees and their self-efficacy and the type of power of managers in Islamic Azad University, Urmia Branch. Public Management Mission Quarterly, 8(27), 13-1. [Persian]
Saniter, N., Siedler, T., & Schumann, M. (2018). Door Opener or Waste of Time? The effects of student internships on graduates’ labourmarket outcomes. VfS Annual Conference 2016 (Augsburg), Demographic Change 145739, Verein fur Socialpolitik / German Economic Association.
Simicevic, D., & Stetic, S. (2017). The role and importance of internship programs as part of formal education: Students' perceptions: The case of college of tourism. Tourism Business, 19(1), 51-60.
Sipler, E., & Cert, E. (2006). Personal Development: The Power of Teachers in a Young Person’s World The Rationale for Teaching Personal Development in Post Primary schools in Northern Ireland. Available at: http://www.nicurriculum.org.uk/docs/key_stage_3/areas_of_learning/personal_development/ks3_pd_powerofteachers.pdf