نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش طراحی الگو و ابزاری برای سنجش سوادمالی مدیران مدارس ابتدایی است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی است؛ و روش نظریۀ داده بنیاد در این پژوهش ملاک عمل واقع‌شده است. جامعۀ آماری شامل افراد متخصص و صاحب‌نظر در زمینه اقتصاد آموزش، مدیران مدارس دولتی و خصوصی می باشدکه 10 نفر از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و به‌کارگیری معیار اشباع نظری، برای پاسخگویی به مصاحبه‌هایی نیمه ساختاریافته‌ی پژوهش، انتخاب‌شده‌اند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده‌ها از دو روش بازبینی مشارکت‌کنندگان و مرور خبرگان ‌شرکت‌کننده در پژوهش استفاده‌شده است. نتایج تحلیل داده‌ها در طی سه مرحلۀ کد‌گذاری (باز، محوری و انتخابی) حاکی از 23 مقوله کلی است که در چارچوب الگوی پارادایمی Corbin & Strauss(2008) طراحی گردیده است و برمبنای مقوله‌های فوق ابزار سنجش سوادمالی مدیران مدارس در سه حیطه سوادمالی تخصصی، عمومی و عملکرد و پیامدهای سوادمالی مدیران مدارس تدوین‌شده است. بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود که مدیران مناطق آموزش‌وپرورش و مؤسسان مدارس در انتصاب و گزینش مدیران، سوادمالی را لحاظ کنند و از ابزار این پژوهش برای سنجش سوادمالی مدیران مدارس استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model and tool for measuring the literacy of primary school principals: Grounded theory

نویسندگان [English]

  • Samad Borzoian Shirvan 1
  • afshin norouzi elmi 2
  • Morteza Taheri 3

1 Assistant Professor, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Master of Educational Management, Allameh Tabatabai University, Tehran. Iran.

3 Associate Professor, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction:
Economic challenges (recession, inflation, etc.) always affect the quality and quantity of education and on the other hand, the quality of any educational system depends on the quality of the administrators of that system. School principals should be able to meet the challenges of their school. Also, improve the quality of education in their schools. Financial literacy is a tool that can be a powerful arm of school principals in solving school financial challenges. The purpose of this study is to provide a model and tool for measuring the financial literacy of primary school principals.
Method:
The method used in this research is Grounded theory. Using purposive sampling method, 8 university professors in the field of education economics and 2 school principals were selected. Data were collected using semi-structured interviews. Then the data were coded by the three-step method in Grounded theory.
Results:
Finally, principals 'financial literacy was explained and the causal factors, contexts, strategies, intervention factors and consequences of school principals' financial literacy were identified. Then, according to the identified factors, the model and form of measuring the financial literacy of school principals was presented.
Discussion:
School principals must have a set of competencies and skills to maintain the quality and improve the conditions of the school under their management. Financial literacy is one of these competencies that empowers principals in solving the financial challenges of schools. Assessing and determining the current situation School principals' financial literacy needs a model and tools. School principals' financial literacy assessment model explains the various dimensions and angles of school principals' financial literacy. Educators and founders of private schools. Policymakers and decision-makers in the education system should pay special attention to the financial literacy of school principals, and education district administrators should consider financial literacy in the appointment and selection of school principals

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial literacy
  • school principals
  • grounded theory
  • primary education
Ahanchian, M. Babadi, A. (2014). Preparation and validation of a performance evaluation questionnaire for university department heads: Application of mixed method in practice. Education and Learning Research, 10(2), 147-162. [Persian]
Alagheband, A. (2013). Introduction in educational management, Tehran: Ravan Publishing. [Persian]
Azizi, N., Jafari, P., Farzad, V., & Senoubari, M. (2013). Obstacles of the Private Sector's Participation in Iran's Education: Case Study the Non-Profit Schools. Journal of Educational Scinces, 20(1), 75-94. [Persian]
Azizi, N., Jafaree, P., Gholami, K., & Mohamadi, S. (2017). How do kurdistanian teachers view of their welfare? A look at teachers welfare and the factors influencing it based on grounded theory approach. Journal of Educational Scinces, 24(2), 109-128. [Persian]
Babaei, A. Rezainejad, F. & Abolfathi, A. (2016). A Study of the Relationship between Financial Literacy of School Principals and Demographic Characteristics (Case Study: Principals of Education Schools in Abdanan County (Economic Studies, Financial Management and Accounting Summer 2016, Volume 2 - Number 2 (14 pages - from 45 to 58) [Persian]
Cordero, J. M. Gil-Izquierdo, M. & Pedraja-Chaparro, F. (2020). Financial education and student financial literacy: A cross-country analysis using PISA 2012 data. The Social Science Journal, 1-19.
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Strategies for qualitative data analysis. Basics of Qualitative Research. Techniques and procedures for developing grounded theory3.
Dianti, Z. Hanifehzadeh, M. (2015). A Study of the Literacy Level of Tehran Families and Related Factors. Financial Knowledge of Securities Analysis. 26: 115 – 139[Persian]
Fisher, K. (2021). The Need for Increased Financial Literacy in Today's High Schools: Principals' Perspectives (Doctoral dissertation, Robert Morris University).
Ghorbankhani, M., Salehi, K., & Moghaddam Zadeh, A. (2020). Construction of a Standardized Questionnaire to Detect the Pseudo Evaluation in Elementary Schools. Journal of Educational Scinces, 27(2), 91-116. [Persian]
Hashemi, S. A. (2012). Higher Education (Concepts and Approaches), Lamerd Islamic Azad University Press.Iran [Persian]
Heller, M. P. (1975). So Now You're a Principal.
Ishmuhametov, I., Kuzmina-Merlino, I. (2017). What Motivates a Learner Manager of a Logistic Company to Achieve Financial Literacy?. Procedia Engineering, 178, 76-84.
Kazempour Dizaji, F., Khanmohammadi, M., & Moeinuddin, M. (2020). Developing the Financial Literacy Education Model in Iran using the Grounded Theory Approach. Financial Engineering and Securities Management, 11(43), 151-179. [Persian]
Khanifar, H., Naderi Bani, N., Fayyazi, M., & Rahmati, M. H. (2020). School Managers: Competence, Knowledge, Abilities and Skills and Model Presentation. Journal of New Approaches in Educational Administration, 11(45), 1-30. [Persian]
Lavimi, H. (2017). Investigating the financial literacy status of high school students in Ahvaz and providing solutions to improve it. Master Thesis. Ilam University. [Persian]
Moreno-Herrero, D. Salas-Velasco, M. & Sánchez-Campillo, J. (2018). Factors that influence the level of financial literacy among young people: The role of parental engagement and students' experiences with money matters. Children and Youth Services Review, 95, 334-351.
Murphy, J. F. (2016). Professional standards for educational leaders: The empirical, moral, and experiential foundations. Corwin Press.
Nicknami, M., Taghipour, Z. A., Delavar, A., & Ghafary, M. M. (2009). The Design and Evaluation of a Causal Model of Creativity and Innovation of Educational Administrators in Tehran City. Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration. Iran. [Persian]
OECD (2013) PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy. Paris: OECD Publishing
Pirzad, A. A, Saki, R, Karimi, F. (2018). Investigating the components of effective behavior of Farhangian University managers in order to provide a model for improving management and its compliance with the requirements of this university. Journal of Research in Educational Systems, 12 (Special Issue), 337-359. [Persian]
Salari Nasab, A. (2018). Assessing the financial literacy of CEOs of small cooperatives and its relationship with the financial policies of cooperatives in North Khorasan Province, 4th National Conference on Applied Research in Management, Economics and Accounting, Iran, Tehran, [Persian]
Shahzad, M. A. Kashif, N. U. & Ali, M. Q. (2019). Financial Managerial Skills of Head and Accelerated Secondary Schools Performance in District Sahiwal. Global Regional Review, 4(2), 272-279.
Stoskopf Jr, J. E. (2013). Perceptions of high-school principals' preparedness for their financial resposibilities. Edgewood College Edgewood College, ProQuest Dissertations Publishing, 2013. 3564545.
Tuffour, J. K. Amoako, A. A. & Amartey, E. O. (2020). Assessing the effect of financial literacy among managers on the performance of small-scale enterprises. Global Business Review, 0972150919899753.
Zare Raisabadi, A. (2011). Study of financial literacy of managers (case study of Yazd city. Master Thesis. Islamic Azad University, Yazd Branch.Iran [Persian]