نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین الگوی معیارهای گزینش رؤسای دانشگاه‌ها در دانشگاه‌های منتخب جهان انجام شد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش را متن اسناد، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، کتب و مقالات در دسترس در شانزده کشور جهان از قاره‌های مختلف مرتبط بودند شامل می‌شد و نمونه آماری برابر با جامعه بود. برای بررسی روایی پژوهش، از روایی محتوایی و بمنظور بررسی پایایی از روش گروه همتایان بهره گرفته شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شد. پس از کدگذاری داده‌های حاصل، مفاهیم، مقوله‌های محوری(ابعاد یا سازه‌ها) و مؤلفه‌ها(شایستگی‌های محوری) شناسایی شدند. نتایج نشان داد که از بین 144 کد استخراج شده، به ترتیب معیار انتخاب تعاملی(12)، مدیریت ارتباطات(9)، تجربه مدیریت(8)، تجربه مدیریت دانشگاهی(7)، توانمندی علمی(7)، نوآوری(6)، مدیریت مالی(6)، مشارکت(5) و تعهد سازمانی(5) بیشترین اهمیت را دارا هستند و در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها در سطح دانشگاه‌های مورد مطالعه در جهان نقش بسزایی داشته‌اند. با استفاده از نتایج، مدل جامعی بمنظور گزینش رؤسای دانشگاه‌ها تدوین گردید که حاصل آن طبقه بندی سه دسته ویژگی اصلی فردی، سازمانی و مدیریتی بود. طبقه فردی شامل ویژگی‌های شخصیتی و علمی؛ طبقه سازمانی شامل ویژگی‌های عمومی سازمانی، فرآیند گزینش و ملی‌گرایی و طبقه مدیریتی شامل مهارت‌های مدیریتی، مشارکت و تجربه و تخصص بود. با توجه به اینکه داده های بدست آمده حاصل از یک پژوهش داده بنیاد بود، نتایج حاصل می‌تواند معیارهای قابل‌توجهی را در زمان گزینش رؤسای دانشگاه‌ها در فرآیندهای جذب و گزینش آن‌ها ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The model of university presidents selection in selected universities of the world with a text analysis approach

نویسندگان [English]

  • amin parvari 1
  • seyed ali siadat 2
  • seyed hamidreza shavaran 3

1 Ph.D. Student, University of Esfahan, Esfahan, Iran.

2 Professor, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction
The aim of this study was to develop a model of selection criteria for university presidents in selected universities around the world.

Method
The research was applied in terms of purpose and qualitative in terms of approach. The statistical population of the study included documents, regulations, instructions, books, and available articles about selection of university presidents in sixteen countries from different continents. The statistical sample was the same as the community. Content - validity method and peer – group method were used to evaluate the validity of the research and the reliability, respectively. Data were analyzed using Qualitative content analysis method. After encoding the resulting data, concepts, core categories (dimensions or structures), and components (core competencies) were identified.
Results
The results showed that among the 144 codes extracted, interactive selection criteria (12), communication management (9), management experience (8), academic management experience (7), scientific competence (7), innovation (6), Financial management (6), partnership (5) and organizational commitment (5) are the most important and have played a significant role in the selection of university presidents at the level of the studied universities in the world. Using the results, a comprehensive model was developed for the selection of university presidents, which resulted in the classification of three main categories of individual, organizational and managerial characteristics. Individual class includes personality and scientific characteristics; The organizational class included general organizational characteristics, the selection process and nationalism, and the managerial class included managerial skills, participation, experience, and expertise.

Discussion
Given that the data obtained from a research was a Qualitative based, the results can provide significant criteria when selecting university presidents in the recruitment and selection processes. According to the obtained results, it is suggested that a comprehensive model for the selection of university deans worldwide be developed by leading organizations in this field so that universities can follow this comprehensive model to select the desired president of their university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • selection criteria
  • university president
  • model
Adamu, A. Y. (2019). Selection and appointment of higher education leaders in Ethiopia: An assessment of implementation. Bahir Dar Journal of Education, 19(1), 1-19.
Ahmed, E. I., & Al-Dhuwaihi, A. (2020). Early experience of first-time principals in Saudi Arabia. School Leadership & Management, 40(5), 444-464.
Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology, 63(1), 1-18.
Arop, F. O., Owan, V. J., & Akan, E. M. (2018). Effective communication management and the performance of tertiary institutions in Cross River State, Nigeria. Arop, FO, 72019-72023.
Badakhshan, E., Suleiman Pouromran, M. (2017). Innovation management in educational organizations. National Conference on Modern Research in Iran and the World in Psychology, Educational Sciences and Social Studies. [Persian]
Bennetot Pruvot, E., Estermann, T. (2017). University Autonomy in Europe III. The Scorecard 2017. Brussels. http://www.eua.be/Libraries/ publications/University-Autonomy- in-Europe-2017.
Besharat, Z., Shahtalebi Hossein Abadi, B., Saeedian Khorasgani, N. (2019). Identifying Components and providing a Model of Ethical Leadership in the university (Study: Islamic Azad University). Journal of Educational Scinces, 26(2), 239-256.
Boon Chui, T. Ahmad, M. S. B. Ahmad Bassim, F. B. & Ahmad Zaimi, N. B. (2016). Evaluation of service quality of private higher education using service improvement matrix. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 224(15), 132-140.
California, U. o. (2019). Criteria for the selection of the president of the university
Corbin, J. M., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative sociology, 13(1), 3-21.
Creighton University. (2020). Criteria for the Selection of the 24th President.
 Degtyarova, I., & Woźnicki, J. (2018). Competition vs. Searching as a Mechanism of the Rector’s Selection in Higher Education Institutions in Poland. Journal of Intercultural Management, 10(2), 19-39.
Dovali, MM., Zamahini, M., Darwish, H., Azar, A. (2017). Designing a qualification model for the heads of centers and units of Payame Noor University. Human Resource Management Research, 9(3), 97-123. [Persian]
Emami Meybodi, AA., Rahimian, H,. Abbaspour, A., Giasi Nadoshan, S. (2019). Designing a model of leadership competencies in public universities in Tehran. Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University, 11 (2), 137-166. [Persian]
Ferrer-Balas, D., Adachi, J., Banas, S., Davidson, C.I., Hoshikoshi, A. Mishra, A., Motodoa, Y., Onga, M., & Ostwald, M. (2008). An international comparative analysis of sustainability transformation across seven universities. International Journal of Sustainability in Higher Education, 9(3), 295-316.
Freeman Jr, S., & Kochan, F. (2013). University presidents’ perspectives of the knowledge and competencies needed in 21st century higher education leadership. Journal of Educational Leadership in Action, 1(1), 1-21.
Ghaderi, B., Khalegparast, S. (2017). Accountability and transparency of the public sector financial manager. Bourse, 159, 94097.
Haj Khozeymh, M., abili, K., Pourkarime, J. (2020). Presenting a model for professional development departments’ heads in universities and institutes of higher education based on a lean approach. Journal of Educational Scinces, 27(1), 221-240.
Haley, k. (2020). An Insider’s Guide to Presidential Search. www.insidehighered.com.
Harkins, K. A. (2017). Leadership competency perceptions of rural community college presidents in the coastal southeast region. Doctor of Philosophy (PhD), dissertation, Educ Foundations & Leadership, Old Dominion University.
 Harper, D., Mathuews, K., Puicini, B., & Tackett, K. (2017). The role of the university president: an examination of contemporary narratives in higher education. Journal of Higher Education Management, 32(1), 149-166.
Hasan zadeh barani kord, S., Yamani dozi sorkhabi, M., Salehi omran, E., Khorasani, A. (2017). Explain the preventing and promoting quality factors in Engineering and Technology higher education (Case: Engineering Faculty at public universities in Tehran). Journal of Educational Scinces, 24(1), 179-202. [Persian]
Heshmati, MR., Khorakian, AR., Maharti, Y. (2014). Improving participatory management in the university through the system of suggestions and central justice, taking into account the position of participatory management and justice in Islamic teachings. Management in Islamic University, 3(7), 71-94. [Persian]
Ijtihadi, M., Bafande Zendeh, A., Gorchian. NG., Jafari, P., Talebi, B. (2010). Presenting a model for selecting heads of units in Islamic Azad University (based on fuzzy logic). Education and Evaluation (Educational Sciences), 3 (11), 7-27. [Persian]
Iranzadeh, S., Zanjani, S. (2011). Investigating the relationship between participatory management and association and mental health of female teachers (case study). Women and Family Studies, 4 (14), 65-83. [Persian]
Jiang, L., & Alexakis, G. (2017). Comparing students' and managers' perceptions of essential entry-level management competencies in the hospitality industry: An empirical study. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 20, 32-46.
Jian-ping, W. U. (2011). The Analysis of Higher Education Quality from the Perspective of Scientific Development. Tsinghua Journal of Education, 2, 1-8.
Jin, S. U. N. (2014). How is the President of a First-class University in Germany Elected?——A Case Study of Heidelberg University. Comparative Education Review, 03, 78-86.
Khalili, I., Khorsandi Taskooh, A., Tanha, AR., Bagheri, M. (2020). Competencies of leadership of university presidents in the Iranian higher education system. Journal of Human Resources Studies, 10 (4), 146-165. [Persian]
Lara, F. J., & Salas-Vallina, A. (2017). Managerial competencies, innovation and engagement in SMEs: The mediating role of organizational learning. Journal of Business Research, 79, 152-160.
Ma, H. (2014). The European system for electing university presidents and university governance. Chinese Education & Society, 47(2), 71-87.
Mahmoudi, AH., Abedi, A., Heydari, Y. (2012). Assessing the professional competencies of department heads. Journal of Management and Development Process, 25 (1). 92-69. [Persian]
McCaffery, P. (2018). The higher education manager's handbook: effective leadership and management in universities and colleges. Routledge.
McDaniel, E. A. (2002). Senior leadership in higher education: An outcomes approach. Journal of Leadership & Organizational Studies, 9(2), 80-88.
Meza Rios, M. M., Herremans, I. M., Wallace, J. E., Althouse, N., Lansdale, D., & Preusser, M. (2018). Strengthening sustainability leadership competencies through university internships. International Journal of Sustainability in Higher Education, 19(4), 739-755.
Mohnot, H. (2019). The impact of some demographic variables on academic leadership preparedness in Indian higher education. Journal of Further and Higher Education, 43(1), 1-11.
Nasrallahi, M., Khorshidi, A., Khosravi, AA. (2015). Identifying the components of professional competencies of managers and staff of Islamic Azad University, South Tehran Branch. Few studies in management, (24). 171-191. [Persian]
Nategh Golestan, A., Ghobdian, M. (2015). The role of financial management in decision making and problem solving and achieving strategic goals, Fourth National Conference on Accounting, Financial Management and Investment. [Persian]
Ndubuisi, A. G., & Jacob, O. N. (2021). Challenges Facing Administrators of Public Higher Institutions in Nigeria and the Ways Forward. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 2(2), 27-40.
Pourkarimi, J., Farzaneh, M., Azizi, M., Kurdi, E. (2015). Presenting a model of professional competencies of department heads of the University of Tehran. Higher Education Letter, 9(34), 149-170. [Persian]
Rahimian, H., Abbaspour, A., Giasi Nadoshan, S., Akbari, MN. (2017). Designing and validating the competency model of Kabul public university presidents. Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, 10(4), 1-30. [Persian]
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Organizational behavior. New Jersey: Pearson Education.
Salimi, Q., Mohammadi, Me., Salmanpour, M J., Turkzadeh, J., Mohammadi, G. (2016). Investigating the Ethical Competencies of Higher Education Managers Towards a Conceptual Framework (Study of Public Universities in Fars Province). Culture in Islamic University, 6(4), 495- 522. [Persian]
 Seefeld, Samuel Joseph. (2016). Leadership Competencies at Concordia University System Institutions. UNLV Theses, Dissertations,
Shum, C., Gatling, A., & Shoemaker, S. (2018). A model of hospitality leadership competency for frontline and director-level managers: Which competencies matter more? International Journal of Hospitality Management, 74, 57-66.
Sienkiewicz, L. (2014). Competency-based Human Resources Management: The Lifelong Learning Perspective. Warszawa: Educational Research Institute.
Smith, Z. A., & Wolverton, M. (2010). Higher education leadership competencies: Quantitatively refining a qualitative model. Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(1), 61-70.
Smith, Z. A., & Wolverton, M. (2010). Higher education leadership competencies: Quantitatively refining a qualitative model. Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(1), 61-70.
Szczepańska-Woszczyna, K., & Dacko-Pikiewicz, Z. (2014). Managerial competencies and innovations in the company–The case of enterprises in Poland. Business, Management and Economics Engineering, 12(2), 266-282.
Teker, S., Teker, D., & Sayan, P. (2013). A comparative study for appointment procedures of university presidents. European Journal of Business and Social Sciences, 2(8), 123-131.
Wang, Z. J., & Weng, W. P. (2015). University Presidential Search in the Political Model: A Case Study of the University of Florida. In Fudan Education Forum (p. 01).
Wiek, A., Bernstein, M., Foley, R., Cohen, M., Forrest, N., Kuzdas, C., & Withycombe Keeler, L. (2015). Operationalising competencies in higher education for sustainable development. Handbook of higher education for sustainable development. Routledge, 241-260.
Xue, H., Zhang, S., Su, Y., Wu, Z., & Yang, R. J. (2018). Effect of stakeholder collaborative management on off-site construction cost performance. Journal of Cleaner Production, 184, 490-502.
Yanhua, F., & Qing, Y. (2019). A Review of Research on University Presidents Selection System in Recent Ten Years. Science Journal of Education, 7(3), 65-72.