دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1384 
7. آموزش‌ و پرورش‌ آینده‌نگر: اهداف‌ و راهکارها

صفحه 135-162

10.22055/edus.2005.15992

محمدحسین‌ حیدری؛ محمدجعفر پاک‌سرشت‌؛ مسعود صفایی‌مقدم