نویسنده

عضو هیأت‌ علمی‌ دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

10.22055/edus.2005.15991

چکیده

   تحقیق‌ حاضر برای‌ پاسخ‌ دادن‌ به‌ این‌ سئوال‌ انجام‌ شده‌ که‌: آیا مشکلات‌ آموزشی‌ درس‌ انشاء را می‌توان‌ شناسایی‌ و دسته‌بندی‌ کرد؟ برای‌ پاسخ‌ دادن‌ به‌ این‌ سئوال‌ از بین‌ کلیه‌ دانش‌آموزان‌ دوره‌ راهنمایی‌ و دبیران‌ درس‌ انشاء در استان‌ خوزستان‌ در سال‌ تحصیلی‌ 80-79، 1500 دانش‌آموز و 300 دبیر از پایه‌های‌ سه‌گانه‌ به‌ طور تصادفی‌ چند مرحله‌ای‌ انتخاب‌ شدند. فهرست‌ مشکلات‌ با بررسی‌ متون‌ پژوهشی‌ و نظرخواهی‌ از دبیران‌ و دانش‌آموزان‌ طی‌ دو پرسشنامه‌ تدوین‌ گردید. سپس‌ داده‌های‌ بدست‌ آمده‌ از اجرای‌ این‌ پرسشنامه‌ها با روش‌ تحلیل‌ عوامل‌ پردازش‌ شدند. یافته‌های‌ پژوهش‌ نشان‌ داد که‌ مشکلات‌ آموزشی‌ درس‌ انشاء از دیدگاه‌ دانش‌آموزان‌ را می‌توان‌ در چهار عامل‌ شامل‌: 1) مشکلات‌ ساختاری‌، 2) مشکلات‌ اجرایی‌، 3) مشکلات‌ تدریس‌ و 4) راهنمایی‌ و انتخاب‌ موضوع‌. و همین‌ مشکلات‌ را از دیدگاه‌ دبیران‌ می‌توان‌ در سه‌ عامل‌ 1) مشکلات‌ مربوط‌ به‌ نوشتن‌، 2) مشکلات‌ مربوط‌ به‌ تدریس‌ و 3) مشکلات‌ آموزشی‌ به‌ ترتیب‌ اولویت‌ دسته‌بندی‌ کرد. مهمترین‌ اهداف‌ درس‌ انشاء را دبیران‌ پرورش‌ نیروی‌ تفکر و تخیل‌، توانایی‌ نوشتن‌ و فرصت‌ ابراز عقاید و افکار دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investgation into the Problems Concerning Teaching and Learning of Composition in the Guidance Schools of Khuzestan

نویسنده [English]

  • H. Elhampour

Faculty member, Faculty of Education, Science and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

This study was carried out to identify the problems of learning to write composition faced by the guidance school students in Khuzestan Province (Iran), in the aéademic year 1379/80 (2000/2001). 1500 students and 300 teachers were randomly selected from grades 1-3 of the guidance schools of this province. Problems were explored and listed by reviewing relevant research literature and by preparing and implementing 2 questionnaires to record the views of both teachers and students. Factor analysis was subsequently applied to the results of the questionnaires to establish main problems from the viewpoints of students and teachers. The students questionnaire yielded four factors: 1) structural problems, 2) administrative problems, 30 instructional problems, and 4) giudance and topic selection problems. From the teachers’ standpoint 3 factors were found: 1) writing skills problems, 2) Teaching problems, and 3) school problems. Teachers considered the most important aims of writing composition to be the development of thinking and imagination, ability to write and an opportunity to express ideas on the part of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • instructional problems in composition writing
  • guidance schools