دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، پاییز و زمستان 1384