نویسندگان

1 کارشناس‌ ارشد رشته‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

2 عضو هیأت‌ علمی‌ دانشکده‌ علوم‌ روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

10.22055/edus.2005.15988

چکیده

   در این‌ مقاله‌ با استفاده‌ از روش‌ تحلیل‌ استنادی‌، به‌ بررسی‌ رفتارهای‌ استنادی‌ دانشجویان‌ دوره‌های‌ دکتری‌ حرفه‌ای‌ دامپزشکی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز، طی‌ سالهای‌ 1376-1380 پرداخته‌ می‌شود. در این‌ بررسی‌ مجلات‌ هسته‌ شناسائی‌ می‌شوند، میزان‌ هزینه‌- سودمندی‌ آنها برآورد شده‌، جایگاه‌ مجلات‌ هسته‌ حاصل‌ از این‌ مطالعه‌ در میان‌ فهرست‌ مجلات‌ ISI نیز تعیین‌ می‌شود. موضوعات‌ پایان‌ نامه‌های‌ مورد بررسی‌ شناسائی‌ و با فهرست‌ موضوعی‌ پایگاه‌ اطلاعاتی‌ VET CDتطبیق‌ داده‌ می‌شود تا حوزه‌های‌ موضوعی‌ که‌ احیاناً کمتر مورد توجه‌ بوده‌ و روی‌ آنها باید کار انجام‌ شود شناسائی‌ شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Core Journals and Determining Cost-Efficiency of Foreign Journals Cited by Veterinary Medicine Students of Shahid Chamran University to Recognize the Ranked Position of these Journals in ISI Journals List

نویسندگان [English]

  • A. Koochak 1
  • F. Osareh 2

1 Master of Science in Library and Information Science, Shahid Chamran University, Ahvaz

2 Faculty member of the Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

This paper aimed to study the citation behavior of the students of the school of veterinary medicine at Shahid Chamran University in the period of 1376-1380 using citation analysis which is one of the most important method of scientometric techniques. The core journals in this study were determined and compared with the list of the ISI journals to find out their impact factor ranked. Also the subjects of the studied dissertations were identified and compared with the subject catalogue of the Vet CD database in order to identify the subject areas which were probably less considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journal’s cost-efficiency
  • journal’s impact factor
  • core journals
  • scientometrics
  • citation analysis
  • Bradford’s law
  • veterinary medicine dissertations
  • Shahid Chamran University
افشار، مینا (1375). بررسی‌ و مقایسه‌ استنادهای‌ پایان‌ نامه‌های‌ کارشناسی‌ ارشد پرستاری‌ سه‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی‌ درمانی‌ ایران‌، شیراز و اصفهان‌ طی‌ سالهای‌ 1370-1373. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی‌- درمانی‌ ایران‌، دانشکده‌ مدیریت‌ و اطلاع‌ رسانی‌ پزشکی‌.
پورشعرباف‌، الهه‌ (1370). تحلیل‌ استنادی‌ مآخذ پایان‌ نامه‌های‌ فارغ‌ التحصیلان‌ دانشکده‌ علوم‌ پایه‌ دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ در سالهای‌ 1367-1374. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌، دانشکده‌ علوم‌ انسانی‌.
جاهد، حسن‌ (1373). تحلیل‌ استنادی‌ ماخذ پایان‌ نامه‌های‌ دکترای‌ عمومی‌ دانشکده‌ پزشکی‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌، درمانی‌ شهید بهشتی‌ در سال‌های‌ 1368-1372. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ - درمانی‌ ایران‌، دانشکده‌ مدیریت‌ و اطلاع‌رسانی‌ پزشکی‌.
حری‌، عباس‌ (1372). اهمیت‌ اطلاعاتی‌ پایان‌ نامه‌ها: مروری‌ بر اطلاعات‌ و اطلاع‌رسانی‌. تهران‌: نشر کتابخانه‌، دبیرخانه‌ هیأت‌ امنای‌ کتابخانه‌های‌ عمومی‌ کشور. 223-228.
حری‌، عباس‌ (1362). تحلیل‌ استنادی‌ و شباهتهای‌ آن‌ با علم‌ الحدیث‌. نشر دانش‌ 4(2): 11-17.
خاموشیان‌، فرشاد (1379). مطالعه‌ رفتارهای‌ استنادی‌ دانشجویان‌ دوره‌ دکتری‌ عمومی‌ دانشکده‌ پزشکی‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ کرمانشاه‌ بر اساس‌ پایان‌ نامه‌های‌ آنها در سالهای‌ 1373-1377. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، واحد علوم‌ و تحقیقات‌ منطقه‌ 6.
خسروی‌تاج‌، حمیدرضا (1377). تحلیل‌ استنادی‌ مآخذ پایان‌ نامه‌های‌ فارغ‌ التحصیلان‌ کارشناسی‌ ارشد دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ اصفهان‌ در سالهای‌ 1374-1376. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌.
دیانی‌، محمدحسین‌ (1361). کتابسنجی‌. نشر دانش‌ 3(2): 40-47.
رویایی‌، حمیدرضا (1376). تحلیل‌ استنادی‌ پایان‌ نامه‌های‌ دکترای‌ علوم‌ انسانی‌ دانشگاههای‌ تربیت‌ مدرس‌ و آزاد اسلامی‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ علوم‌ انسانی‌ سال‌ 1370-1375. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ دانشکده‌ علوم‌ انسانی‌.
ریاحی‌نیا، نصرت‌ (1374). بررسی‌ میزان‌ کاربرد نشریات‌ ادواری‌ لاتین‌ در پایان‌ نامه‌های‌ کارشناسی‌ ارشد کتابداری‌ دانشگاه‌ (تربیت‌ مدرس‌، تهران‌، علوم‌ پزشکی‌ ایران‌، شیراز) از سال‌ 1371-1347. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌، دانشکده‌ علوم‌ انسانی‌.
زندی‌، فاطمه‌ (1378). بررسی‌ استنادی‌ مجله‌ علوم‌ اجتماعی‌ و انسانی‌ دانشگاه‌ شیراز در سالهای‌ 75-1366. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد (علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌). دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌.
ژولایی‌ باقری‌، مسعود (1381). شناسایی‌ مواد و منابع‌ مورد نیاز دانشجویان‌ رشته‌ پزشکی‌ عمومی‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ اهواز با استفاده‌ از روش‌ تحلیل‌ استنادی‌ در پایان‌ نامه‌های‌ موجود در این‌ دانشگاه‌ طی‌ سالهای‌ 1375-1379. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، واحد علوم‌ و تحقیقات‌ منطقه‌ 6.
سبکتکین‌، نادر (1374). تحلیل‌ استنادی‌ پایان‌ نامه‌های‌ دکترای‌ حرفه‌ای‌ دامپزشکی‌ از نظر استناد به‌ پایان‌ نامه‌های‌ همین‌ رشته‌. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌، دانشکده‌ علوم‌ انسانی‌.
عصاره‌، فریده‌ (1365). بررسی‌ وضع‌ استناد در مجلات‌ پزشکی‌ فارسی‌: مجلات‌ دانشکده‌های‌ پزشکی‌ دانشگاههای‌ تهران‌، شهید بهشتی‌ و مشهد در سالهای‌ 1365-1354. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ تهران‌، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌.
عصاره‌، فریده‌ (1380). روشهای‌ و کاربردهای‌ اطلاع‌ سنجی‌. رهیافت‌، شماره‌ 25 پاییز 80: 94-100.
فخاری‌، حبیب‌ ا... (1373). بررسی‌ استنادهای‌ پایان‌ نامه‌های‌ فارغ‌ التحصیلان‌ دانشکده‌ بهداشت‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ تهران‌ در سالهای‌ 1358 تا 1370. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی‌- درمانی‌ ایران‌، دانشکده‌ مدیریت‌ و اطلاع‌ رسانی‌ پزشکی‌.
کریمیان‌ مزیدی‌، محمدعلی‌ (1378). تحلیل‌ استنادی‌ مآخذ پایان‌ نامه‌های‌ کارشناسی‌ ارشد آبیاری‌ دانشگاههای‌ شهید چمران‌ اهواز، تهران‌، شیراز، و فردوسی‌ مشهد (1367 تا 1377). پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌، دانشگاه‌ شیراز، دانشکده‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌.
کیانمهر، شیبا (1376). بررسی‌ روند موضوعی‌ پایان‌ نامه‌های‌ کارشناسی‌ ارشد کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌ دانشگاههای‌ مستقر در تهران‌ طی‌ سالهای‌ 1366 لغایت‌ 1375. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ بهداشتی‌ - درمانی‌ ایران‌، دانشکده‌ مدیریت‌ و اطلاع‌رسانی‌ پزشکی‌.
مقصودی‌ دریه‌، رویا (1378). بررسی‌ استنادی‌ و تطبیقی‌ پایان‌ نامه‌های‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ شیراز در سالهای‌ 1372 الی‌ 1376. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد (علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌). دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌.
نجفی‌، نسرین‌ (1381). بررسی‌ میزان‌ انعکاس‌ مقالات‌ محققان‌ ایرانی‌ در بانک‌ اطلاعاتی‌ دامپزشکی‌ 1998-1973. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، واحد علوم‌ و تحقیقات‌ منطقه‌ 6.
 
Garfield, E. (1982). Veterinary Journals: What they cite and vice versa, in:
Essays of an Information Scientist, 5(3): 464-472.
Houston, W. (1983). The application of bibliometrics to veterinary science primary literature. Quarterly Bulletin of the International Association of Agricultural Information Specialists, 28(1): 6-13.
Journal of Citation Reports. [2001]. [CD Rom]. ISI.
King, J. (1988). The use of bibliometric techniques for institutional research evaluation: A study of avian virology research. Scientometrics, 14(3-40: 295-313).
Russell, J.M.; Mendoza, M.; Martinez, 0. (1987). Patterns of literature citation by undergraduate students and researchers in the veterinary field. Scientometrics, 12(1-2): 73-80.
Stoyanova, L. (1985). Selection of periodicals in scientific libraries. Bthliotekar, 32(7): 5-7.
Udofia, UJ. (1997). Selecting veterinary medical periodicals through citation analysis. Library Review, 46(1 & 2): 105-112.
Ulrich’s. [Bibliographic Database]. [1999]. [CD Romi. R. R. Bowker.
VETCD. [Abestract Database]. [1991-19981. [CD Romi. Cab International & Silver Platter International.