نویسندگان

1 عضو هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌ (مؤسسه‌ تحقیقات‌ تربیتی‌)

2 عضو هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌

3 عضو هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ اصفهان‌

10.22055/edus.2005.15987

چکیده

   دو مطالعه‌ برای‌ بررسی‌ این‌ که‌ چگونه‌ دانش‌آموزان‌ از مثال‌ و رویه‌ در حل‌ مسائل‌ کلامی‌ جبر استفاده‌ می‌کنند طراحی‌ شد. در مطالعه‌ اول‌ تأثیر آموزش‌ از طریق‌ مثال‌ و رویه‌ در حل‌ مسائل‌ کلامی‌ جبر بررسی‌ گردید. آزمودنیها 73 دانش‌آموز دختر دبیرستانی‌ سال‌ سوم‌ ریاضی‌- فیزیک‌ بودند که‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ در سه‌ گروه‌ جایگزین‌ شدند. یک‌ گروه‌ از طریق‌ ارائه‌ مثال‌ ساده‌ آموزش‌ دیدند، گروه‌ دوم‌ با رویه‌ و سومین‌ گروه‌ با رویه‌ و مثال‌ ساده‌ آموزش‌ دیدند. تحلیل‌ نتایج‌ تفاوت‌ معنی‌داری‌ را بین‌ سه‌ گروه‌ نشان‌ نداد. در مطالعه‌ دوم‌ سه‌ موقعیت‌ آموزشی‌ جدید شامل‌ مثال‌ پیچیده‌، مثال‌ پیچیده‌ و مثال‌ ساده‌، مثال‌ پیچیده‌ و رویه‌ به‌ دو گروه‌ مطالعه‌ اول‌ یعنی‌ شرایط‌ مثال‌ ساده‌ و رویه‌ اضافه‌ شد. آزمودنیها 122 نفر بودند و روند آزمایش‌ شبیه‌ مطالعه‌ اول‌ بود. نتایج‌ نشان‌ داد که‌ استفاده‌ از مثالها با سطوح‌ دشواری‌ متفاوت‌، توانایی‌ آزمودنیها را در حل‌ مسائل‌ کلامی‌ جبر بهبود می‌بخشد و این‌ نتایج‌ با پیشینه‌ تجربی‌ و نظری‌ همخوانی‌ دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Simple and Complex Examples and Procedures on the Performance of Algebra Word Problem Solving of High School 3rd Grade Girl Students with Math-Physics Majors

نویسندگان [English]

  • J. Kavousian 1
  • P. Kadivar 2
  • H.K. Oreizy 3
  • M.N. Farahani 2

1 Faculty member of Teacher Training University (Educational Research Institute)

2 Member of the faculty of the University of Teacher Training

3 Member of the faculty of Isfahan University

چکیده [English]

Two experiments were designed to investigate how students use examples and procedures to solve algebra word problems. In the first study the effect of teaching through example and procedure was investigated on the students’ algebra word problem solving performance. Participants were 73 girl students in their 3rd year of math-physics branch, seconda!y school. They were randomly assigned to three groups. The first group was instructed by presenting simple examples, the second group by procedure, whereas the third group was instructed by both procedure and simple example. No significant difference was observed in the performance of the three groups. In Experiment 2, three new conditions consisting of complex example, complex and simple examples, and complex example plus procedure were added to two of the conditions in Study 1, namely simple example condition and procedure condition. The 122 participants in Study 2 had similar characteristics to subjects in the first study. Results indicated that there were statistically significant differences among the five groups. Results show that adding examples at different levels of complexity to procedure improves the capability of students’ problem solving, which is in harmony with empirical and theoretical background.

کلیدواژه‌ها [English]

  • algebra word problem
  • simple example
  • complex example procedure
Lewis, M.W., & Anderson, J.R. (1985). Discrimination of operator schemata in problem solving: Learning from examples. Cognitive Psychology, 17, 26-65.
Reed, S.K., & Cheryl, A.B. (1991). Use of examples and procedures in problem solving. Journal of Experimental Psychology, Learing, Memoiy, and Cognition, Vol. 17, No. 4, 753-66.
Reed, S.K. & Voss, AA. (1990). Selecting analogous problems; similarity versus inclusiveness. Memoiy and Cognition, 18(1): 83-98.
Reed, S.K. (1987). A structure- mapping model for word problems. Journal of Experimental Psychology: Learing, Memory and Cognition, Vol. 1, No. 1, 124-139,
 
Reed, S.K. (2000). Problem solving. In A.E. Kazain (Ed), Encycopedia of Psychology (Vol. 8, PP. 71-75). Washington, DC: American Psychological Association and Oxford University Press.
Reed, S.K. (2003). Transferring transfer to technology. The Korean Journal of Thinking & Problem Solving, 13(1), 5-16.
Reed, S.K. Alexanara, I). & Michaol. (1985). Usefulness of analogous solutions for solving algebra word problems. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, Vol. 11(1): 106-125.
Sweler, 1 (2003). Visualisation and instructional design. J. Sweller,@unsw.deu.au.
Trafton, G.J. & Brian, J. Rejser. (2003). The contribution of studying examples and solving problems to skill acquisition. Trafton@clarity. Princeton. Edu & riser@ils.nwu.edu.