دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی تطبییقی آراء تربیتی ژان ژاک روسو و اسلام (اهداف، اصول و روشها)

سید حمیدرضا علوی؛ علی شریعتمداری

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1385، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15821

چکیده
  در این مقاله, آراء و نظریات تربیتی ژان ژاک روسو در زمینه های اهداف, اصول و روشهای تربیت از منابع مربوطه, استخراج گردیده و سپس آن آراء و نظریات با اندیشه‌های تربیتی اسلام که از متون اسلامی- نظریات اندیشمندان اسلامی و آیات و روایات, استخراج شده‌اند مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. نتیجه چنین کاری آن بوده که وجوه تشابه و تفاوت بین آراء تربیتی ...  بیشتر

بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارتهای استدلال دانش‌آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی اهواز

مسعود صفایی مقدم؛ سیدمنصور مرعشی؛ محمدجعفر پاک‌سرشت؛ خسرو باقری؛ حسین سپاسی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1385، صفحه 31-54

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15822

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارتهای استدلال دانش‌آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی اهواز است. نمونه اصلی این پژوهش شامل 60 نفر دانش‌آموز پسر پایه سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی شهر اهواز بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها ...  بیشتر

مقایسه عملکرد تحصیلی ریاضیات دانش‌آموزان پایه پنجم مشمول و غیرمشمول طرح تصویری رشد، با کنترل هوش، در شهر اهواز

حسین سپاسی؛ یدا... مهرعلی زاده؛ منیژه دهخدا

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1385، صفحه 55-76

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15843

چکیده
  هدف این تحقیق مقایسه عملکرد تحصیلی ریاضیات دانش‌آموزان پایه پنجم مشمول و غیرمشمول طرح تصویری رشد با کنترل هوش در شهر اهواز بود. بررسی نگرش آموزگاران مجری طرح رشد در زمینه تأثیر فیلم آموزشی ریاضی در عملکرد تحصیلی ریاضیات هدف دیگر این پژوهش را تشکیل داد.491 دانش‌آموز پسر و دختر در دوگروه آزمایش و گواه (گروه، آزمایش237=1n، گروه گواه، 254=2n) ...  بیشتر

نقش خودپنداره ریاضی، انگیزش یادگیری ریاضی، عملکرد قبلی ریاضی و جنسیت در پیشرفت ریاضی

علیرضا کیامنش؛ نصیبه پوراصغر

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1385، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15844

چکیده
  در این پژوهش با توجه به ارتباط خودپنداره تحصیلی با پیشرفت تحصیلی طبق دیدگاههای خودپنداره و همچنین طبق رویکرد شناختی- اجتماعی، نقش خودپنداره ریاضی، انگیزش یادگیری، عملکرد قبلی ریاضی و جنسیت بر پیشرفت ریاضی به روش تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام مطالعه تعداد 304 دانش‌آموز (152 دختر و 152 پسر) پایه اول دبیرستان از منطقه ...  بیشتر

کاربرد گرافیک در آموزش مفاهیم فیزیکی در کتابهای درسی علوم مقطع ابتدایی کشورهای ایران، آمریکا و انگلستان به منظور پرورش روحیة جستجوگری در دانش‌آموزان

بی بی عشرت زمانی؛ اعظم اسفیجانی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1385، صفحه 95-118

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15845

چکیده
   انسان از همان دوران کودکی در شرایط طبیعی و با تجربیات روزمره و همچنین در شرایط ساختگی و تجربیات طراحی شده به کسب شناخت و معرفت در مورد مفاهیم علمی می‌پردازد. می‌توان گفت دبستان اولین محیطی است که مفاهیم و اصول علمی را در قالب تجربیات طراحی شده و سازمان یافته در اختیار کودک قرار‌ می‌دهد و کتاب علوم نقش مهمی را در این رابطه ایفا ...  بیشتر

بررسی اختلال یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی ناحیه یک شهر تهران و اثر آموزش کاربردی، تقویت ژتونی و آرامش عضلانی در کاهش اختلال یادگیری ریاضی در آنان

نجمه حمید

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1385، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15846

چکیده
  ناتوانی یادگیری ریاضیات یکی از اختلالات یادگیری ویژه است که به تأخیر بدون دلیل و معنادار در توانایی حساب مربوط می‌شود. برای تشخیص این اختلال باید مهارتهای ریاضی کودک به طور قابل توجهی زیر سن تقویمی، هوش و عملکرد تحصیلی وی باشد. این اصطلاح اصولاً افرادی را که بواسطه معلولیتهای دیداری، شنیداری یا حرکتی، همچنین عقب‌ماندگی ذهنی یا محرومیتهای ...  بیشتر

ارزیابی جامع مراکز تربیت معلم استان خوزستان بر اساس الگوی ارزیابی سیپ CIPP

احمد زندوانیان نایینی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1385، صفحه 137-162

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15960

چکیده
  از آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای تأمین معلم مورد نیاز مدارس به پذیرش و پرورش دانشجو در مراکز تربیت معلم و استخدام آنها می‌‌پردازد، در طرح حاضر به ارزیابی جامع مراکز تربیت معلم فعال استان خوزستان اقدام گردید. در فرایند اجرای طرح ابتدا عوامل چهارگانه زمینه، درون داد، فرایند و برون داد مبنای کار  قرار گرفتند، سپس برای عامل زمینه ...  بیشتر

دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز دربارة اهمیت و میزان استفاده از مجله‌های علمی موجود، و جایگزینی مجله‌های علمی چاپی با شکل الکترونیکی آنها

زاهد بیگدلی؛ ام البنین عبدالهی؛ مهین آرامش

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1385، صفحه 163-186

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15961

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز دربارة اهمیت و میزان استفاده از مجله‌های علمی موجود و جایگزینی مجله‌های چاپی با شکل الکترونیکی آن می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و روش آن پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات «پرسشنامه» است و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه اعضای هیأت علمی (469 نفر) دانشگاه شهید ...  بیشتر