مقایسه عملکرد تحصیلی ریاضیات دانش‌آموزان پایه پنجم مشمول و غیرمشمول طرح تصویری رشد، با کنترل هوش، در شهر اهواز

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده علوم ‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22055/edus.2006.15843

چکیده

هدف این تحقیق مقایسه عملکرد تحصیلی ریاضیات دانش‌آموزان پایه پنجم مشمول و غیرمشمول طرح تصویری رشد با کنترل هوش در شهر اهواز بود. بررسی نگرش آموزگاران مجری طرح رشد در زمینه تأثیر فیلم آموزشی ریاضی در عملکرد تحصیلی ریاضیات هدف دیگر این پژوهش را تشکیل داد.491 دانش‌آموز پسر و دختر در دوگروه آزمایش و گواه (گروه، آزمایش237=1n، گروه گواه، 254=2n) بطور تصادفی انتخاب گردیدند. همچنین، از کل آموزگاران مرد و زن مجری طرح رشد (104=n) درباره تأثیر فیلم آموزشی نظرسنجی به عمل آمد. ابزارهای این تحقیق را 1) آزمون ریاضی پایان نیمسال اول، 2) آزمون ریاضی هماهنگ، 3) آزمون هوش ریون، 4) مقیاس نگرش‌سنجی تشکیل داد. در این تحقیق 9 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین عملکرد ریاضی دانش‌آموزان مشمول و غیرمشمول طرح تفاوت معنی‌داری مشاهده نمی‌شود. سایر مقایسه‌ها نشان داد که فقط دانش‌‌‌‌آموزان دختر مشمول طرح در مقایسه با سایر گروهها عملکرد بهتری در درس ریاضی داشتند. شاید این تفاوت معنی‌دار را بتوان به انگیزه و رضایت شغلی معلمان زن و نیز مدیریت مؤثر مدارس دخترانه مشمول طرح نسبت داد. یافته‌های نگرش‌سنجی نشان داد که بین سابقه کار و نگرش آموزگاران درباره تأثیر فیلم آموزشی رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد. بین میزان تحصیلات و جنسیت آموزگاران و نگرش آنان به تأثیر فیلم آموزشی در عملکرد تحصیلی ریاضیات دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. بین امکانات و تجهیزات و نگرش آموزگاران درباره تأثیر فیلم آموزشی رابطه مثبت مشاهده گردید. بنابراین پیشنهاد می‌‌شود که سازمان آموزش و پرورش به منظور افزایش کارایی طرح تصویری رشد اهداف این روش تدریس جدید را مورد بازبینی دقیق قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Math Performance of Students Participating vs the Performance of Those not Participating in Roshd Multimedia Program on Final Math Exam, with Control of IQ Scores

نویسندگان [English]

  • H. Sepasi 1
  • Y. Mehralizadeh 1
  • M. Dehkhoda 2
1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz
2 Master of Educational Research, Shahid Chamran University, Ahvaz
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the performances of fifth grade elementary school students who participated with those who did not participate in Roshd new teaching method (Roshed Multimedia Program, MRP) on final math exam with control of participants’ IQ scores, in Ahvaz, Iran. The attitudes of all the teachers (N = 104) who were involved in MRP program were investigated regarding the effectiveness of this new program. A total of 491 boy and girl students were randomly assigned to experimental and control groups.The instruments of this study consisted of: school final math exam, a coordinated math test, Raven IQ scale, and an attitude scale. Nine hypotheses were tested and the results indicated that there was no significant difference between the math scores of those who did and those who did not participate in MRP. However, significant difference was found between the performance on math exam of girls who participated in MRP as compared to those who did not. This meaningful difference can perhaps be attributed to the motivation and job satisfaction of women and also to the effective management of girl schools that conducted the project. The findings of attitude questionnaire indicated that there was an inverse relationship between teachers’ length of service and their attitude toward the effectiveness of MRP. The relationship was significant at p < 0.05. In terms of academic degrees and gender no significant difference was observed in the attitudes of teachers toward the effectiveness of MRP. But teachers who had access to adequate educational facilities and equipment to make better use of MRP showed a more positive attitude. It is, therefore, suggested that the educational organization in Ahvaz should pay more attention to improve the effectiveness of this new teaching method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • math performance
  • math exam
  • Roshd Multimedia Program
ارشدی, شیدا (1362). استفاده از تلویزیون در مدارس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
اطهری, علاءالدین (1373). عوامل مؤثر در کاربرد تکنولوژی آموزشی فرایندی در مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش شهر سبزوار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه علامه طباطبایی.
آناستازی, آ. (1976). روان‌آزمایی. ترجمه: محمدنقی براهنی (1361). تهران: انتشارات دانشگاه.
آیتی, محسن (1375). اثر کتاب فیلم در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه علامه طباطبائی.
باطنی, حافظ (1373). بررسی میزان استفاده از وسایل آموزشی در مدارس استان آذربایجان شرقی. شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی.
برکچیان, محمود (1355). پژوهشی در مورد اثرات تلویزیون آموزشی در مدارس راهنمایی. تهران: مؤسسه تحقیقات دانشگاه تربیت معلم.
روستائیان، ع. و طباطبائی، ا. (1369). ارزشیابی برنامه سوادآموزی. تهران: مرکز تحقیقات، مطالعه و سنجش برنامههای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شاهسونی، سودابه (1378).  بررسی تأثیر نوارهای ویدئویی درسی (کتاب فیلم) بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی‌, واحد خوراسگان (اصفهان).
شکرکن‌, حسین و حقیقی, جمال (1373). میزان سازگاری ماتریسهای پیش رونده ریون. مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز, بهار و تابستان 1375, شماره اول و دوم.
شهرام‌پور, محمدعلی (1372). بررسی نظارت دانشجویان رشته ریاضی دانشگاه پیام نور گیلان در رابطه با چگونگی جذابیت برنامه‌های آموزش تدریس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد, دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
شهنی‌ییلاق, منیجه و نجاریان, بهمن (1375). ارتباط بین هوش و موفقیت در امتحان ورودی استعدادهای درخشان دانش‌آموزان پسر سال اول راهنمائی شهرستان اهواز. مجله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز, بهار و تابستان 1375, شماره اول و دوم.
گانیه, آر. ام. (1990). شرایط یادگیری و نظریه آموزشی. ترجمه: جعفر نجفی‌زند (1373). تهران: انتشارات رشد.
محمدی, فهیمه (1353). بررسی اثرات تدریس علوم تجربی توسط تلویزیون ملی از نظر دانش‌آموزان دوره راهنمایی مدارس تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشکده علوم تربیتی, دانشگاه تهران.
نظری, جمشید (1373). بررسی علل عدم تمایل معلمان به استفاده از وسایل کمک آموزشی. شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان کرمانشاه.
یزدچی, صفورا (1381). برسی میزان اثر‌بخشی اجرای طرح تصویر در یادگیری درس ریاضی در پایه‌های سوم و پنجم دوره ابتدایی شهر اصفهان. سازمان آموزش و پرورش اصفهان.
 Anderos, D.R and Colin, P.A. (1989). The impact of multimedia that influence cognitive development of children. Department of Education, Office of Education Research and Improvement, U.S.A.
Burke, N. and Harriet, C. (1989). Using film, video, and classroom. Better education systems. http://ltc.georgetown. edu/people, html.
Capple, L. and Curtis. A. (2000). Content based instruction in Hong Kong: student responses to a film. System Journal, 28(419-433). http: //www.com/locate/system
Hammel, T.H., and Batty, C. A. (1989). Comparison of computer and videotaped role-plays instructional methods in the teaching of specific interviewing skills. Journal of Announcement, 14(5):312-320.
Hoban, C.F. (1980). Instructional film research. Journal of Educational Technology. 5(1): 215-225.
Hornic, R. (1981). Out of television and schooling: hypotheses and methods. Review of Educational Research, 11(40): 193-199.
Jeung, H., Chandler, P. and Sweller, J. (1997). The role of visual indicators in dual sensory mode instruction. Journal of Educational Psychology. 17(3): 329- 343
Moore, H., Claude, S. and Griffin, B. (1977). Analysis of teaching techniques: individualized instruction, programmed instruction by videotape. http: //www. Askeric. org/ eric/
Nola, K. A. (1999). Mass media use in the classroom. Eric Digest D 147. http// www. askeric. org/ eric/
Patra, J. and Rath, P. K. (1999). Efficacy of multimedia interactive learning environment for enhancing arithmetics skill of preschool children. Journal of Social Science International, 15(10): 86- 94.
Sedighian, K. (1997). Challenge driven learning: A model for children multimedia mathematics learning environment. World Conference on Educational Multimedia and Hypermedia. Calgary, Canada.