ارزیابی جامع مراکز تربیت معلم استان خوزستان بر اساس الگوی ارزیابی سیپ CIPP

نویسنده

عضو هیأت علمی مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد

10.22055/edus.2006.15960

چکیده

از آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای تأمین معلم مورد نیاز مدارس به پذیرش و پرورش دانشجو در مراکز تربیت معلم و استخدام آنها می‌‌پردازد، در طرح حاضر به ارزیابی جامع مراکز تربیت معلم فعال استان خوزستان اقدام گردید. در فرایند اجرای طرح ابتدا عوامل چهارگانه زمینه، درون داد، فرایند و برون داد مبنای کار  قرار گرفتند، سپس برای عامل زمینه شش ملاک، عامل درون داد هفت ملاک، عامل فرایند هشت ملاک و عامل برون داد سه ملاک (جمعاً 24 ملاک) تدوین شد و برای هر ملاک نیز نشانگر و استاندارد تعریف گردید تا بتوان بر اساس داده‌ها درباره وضعیت و میزان مطلوبیت هریک از ملاکها و عوامل قضاوت نمود. روش تحقیق این مطالعه توصیفی پیمایشی می‌‌باشد. این مطالعه دارای هفت زیر جامعه متخصصان تعلیم و تربیت، رؤسا و معاونان آموزشی، دانشجویان، مسوولان امور مالی، مسوولان کتابخانه، استادان و فارغ التحصیلان سه مرکز تربیت معلم پسرانه و دو مرکز تربیت معلم دخترانه استان در سالهای 84-82 می‌باشد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از ده ابزار شامل پرسشنامه، مصاحبه، چک لیست و پرونده‌های بایگانی شده گردآوری شدند. نتایج ارزیابی نشان می‌‌دهد که هدف این مراکز که تربیت معلم در مقطع کاردانی و با بودجه وزارت آموزش و پرورش می‌‌باشد در مقایسه با اهداف جانبی از وضعیت کاملاً مطلوب؛ زمینه جغرافیایی، اجتماعی– اقتصادی و فرهنگی مراکز تربیت معلم استان از وضعیت نسبتاً مطلوب؛ درون دادهای مراکز تربیت معلم استان و فرایندهای ساختی/ سازمانی، تدریس/ یادگیری و خدماتی/ پشتیبانی از وضعیت نسبتاً مطلوب و سرانجام محصول مراکز تربیت معلم استان از وضعیت کاملاً مطلوب برخوردار می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comprehensive Evaluation of Khuzestan Province Teacher Training Centers, Following CIPP Model

نویسنده [English]

  • A. Zandvanian Naeini
Faculty member of Yazd University Humanities Complex
چکیده [English]

Since the Iranian Ministry of Education trains its school teachers at its teacher training centers across the country, this study was designed to evaluate the TTCs of Khuzestan comprehensively. In the course of this reseach, first the four factors of ground, input, process, and output were designated. Then for each factor appropriate criteria were worked out: six criteria being allotted to ground, seven to input, eight to process, and three to output, totally 24 criteria. For each criterion, indices and standards were defined on the basis of which judgement could be made about the condition and merit of each factor and criterion. The method used in this study was descriptive of the survey category. This study had the seven sub-populations of educational experts, principals and their assistants, students, budget personnel, library staff, faculty members, and graduates of five TTCs (three for women and two for men) during the two academic years of 1382-1384 (2003-2005). Data were gathered by means of 10 instruments comprising questionnaires, interviews, checklists and filed documents. Findings showed that these 2- year training institutions have been able to fulfil their set goals appropriately. The status of these centers were evaluated to be relatively appropriate in terms of geographical, socio- economic and cultural grounds. The input of these centers and also their processes covering structural/ organizational make-up, teaching/ learning activities, and services and support resources were found to be relatively acceptable. Finally, the outputs, i.e. its graduates, were rated as highly acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher training center
  • comprehensive evaluation
  • Khuzestan Province
ابیلی، خدایار (1375). ارزشیابی ماهیت نظارت و ارزیابی جاری در آموزش عالی. مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران. به کوشش خلیجی و فرقانی. جلد دوم. تهران. نشر دانشگاه علامه طباطبایی.
ابوحمزه، فرهاد (1368).  مقایسه عملکرد فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با معلمان حق التدریس مدارس تهران. فصلنامه تعلیم و تربیت: (2)، سال پنجم.
بازرگان، عباس (1354).  ارزیابی آموزشی و الگوهای آن. جزوه چاپ نشده، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
بازرگان، عباس (1373). روش ارزیابی تأثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان. فصلنامه تعلیم و تربیت: (3 و 4)، سال دهم، ص ص 83 تا 94.
بازرگان، عباس (1380). ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات سمت.
بازرگان، عباس؛ فتح آبادی، جلیل؛ عین الهی، بهرام (1379).  رویکرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقای مستمر کیفیت گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، (2). دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران.
بازرگان، عباس؛ و حسینی، رسول (1382). ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه‌گیری هدفهای دانشگاهی برای ارزیابی درونی گروههای آموزشی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (29)، سال نهم، شماره سوم.
بست، جان (بی تا). روش تحقیق در علوم رفتاری. ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی (بی تا). تهران.
بولا، اچ. اس. (1979). ارزیابی آموزشی و کاربرد آن در سوادآموزی تابعی. ترجمه عباس بازرگان (1362). تهران. انتشارات جهاد دانشگاهی.
پاک‌سرشت، محمدجعفر (1367). کیفیت آموزش: بررسی جنبه‌های شناختی آموزش و پرورش بر مبنای هدف. مجله علوم تربیتی و روان شناسی (1)، دانشگاه شهید چمران اهواز.
جمعی از نویسندگان (1380). علوم تربیتی، ماهیت و قلمرو آن (مقاله ارزشیابی آموزشی). تهران: نشر سمت.
خلخالی، رضا (1379). ارزیابی جامع آموزشگاهی بر اساس مدل ارزیابی سیپ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران.
دهقانپور، عباس؛ محبوبی، محمد (1372). مطالعه و تحلیل مسایل و مشکلات کارورزی دانشجو معلمان مرکز تربیت معلم پسران شهید پاک نژاد یزد. پایان نامه کارشناسی،. مرکز تربیت معلم شهید پاک نژاد.
دهقانی، محمدجواد (1381). میزان علاقه دانشجویان رشته آموزش ابتدایی مرکز ضمن خدمت فرهنگیان امام باقر یزد نسبت به شغل خود. پایان نامه کارشناسی، مرکز تربیت معلم شهید پاک نژاد.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1379). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه.
سلسبیلی، نادر (1373). پژوهش در خود راهبری و خود ارزشیابی دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم تهران. فصلنامه تعلیم و تربیت: (2)، سال دهم. صص 64 تا 84.
سیف، علی اکبر (1375). روشهای اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران.
شواخی، علیرضا (1383). بررسی و ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی مراکز تربیت معلم استان اصفهان در سالهای 78 تا 80 و پیشنهاد راهکارهای فعال شدن آنها. نمایه پژوهشی، جلد سوم. سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.
صالحی، کیوان (1383). ارزشیابی هنرستانهای کار و دانش شهر تهران با استفاده از الگوی سیپ. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
ضمیری، محمدعلی (1375). تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسلام. شیراز: انتشارات راهگشا.
کاردان، علی محمد (1381). سیر آراء تربیتی در غرب. تهران: انتشارات سمت.
کولوبندی، عبداله (1374). معیارهای هفتگانه برای ارزیابی اثربخشی سازمان. تدبیر: (56). مهرماه 74.
کیامنش، علیرضا (1370). ارزشیابی آموزشی چه هست و چه نیست؟ نشریه علوم تربیتی (1-4). سال چهاردهم، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
کیامنش، علیرضا (1380). روشهای ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
گاهنامه مرکز تحقیقات و ارزشیابی آموزشی (1381). سال دوم، زمستان 81.: سازمان سنجش آموزش کشور.
لی فام، جیمز؛ هوویه، جیمز (1974).  مدیریت مدارس. ترجمه محمدعلی نایلی. اهواز: نشر دانشگاه چمران.
 
لاتین
Bazargan, A .(1996).  Pedagometrics and its application in improving the quality of education. Journal of Psychology and Education, vol. 2
(1-4), Tehran University.
Eseryel, D. (2005).  Approaches to evaluation to training: Theory & practice. Journal of Educational Technology & Society, Vol. 5(2): 93-98.
Singh, M. (2004).  Evaluation framework for nursing education programs: Application of the CIPP model. International Journal of Nursing Education Scholarship, Vol. 1, Issue 1 (York University).
Stufflebeam, D. (2002).  CIPP evaluation model checklist. From: //www. Wmich.edu/evalctr/checklistsmenu.htm
The board of regents of the University of Wisconsin system (2005). Clinical investigator preparatory program. at://www.medicine.wisc.edu/mainweb.
Wongbenjarat et al (2003).  CIPP model in medical education assessment at the Nakhon Ratchasima Hospital School of Medicine, Thailand. Global Standards in Medical Education for Better Health Care. WFME Conference.Copenhagen, Denmark, p. 74.