دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، پاییز و زمستان 1385