نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده علوم ‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیأت علمی دانشکده علوم ‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

10.22055/edus.2006.15822

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارتهای استدلال دانش‌آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی اهواز است. نمونه اصلی این پژوهش شامل 60 نفر دانش‌آموز پسر پایه سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی شهر اهواز بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش آزمون مهارتهای استدلال نیوجرسی (NJTRS) بود که توسط مرعشی، نمازکار و صفایی‌مقدم به فارسی برگردانده و ضرایب اعتبار و پایایی آن محاسبه گردید. فرضیه اصلی این پژوهش تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان را بر پرورش مهارتهای استدلال در نمونه‌ای از دانش‌آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی بررسی می‌کند. نتایج این پژوهش نشان داد که اجرای روش اجتماع پژوهشی در کلاس درس می‌تواند بر پرورش مهارتهای استدلال دانش‌آموزان تأثیر مثبتی بگذارد. نتایج این پژوهش با یافته‌های تحقیقات انجام شده در خارج از کشور هماهنگ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Effect of the Community of Inquiry (COI) in the Philosophy for Children (P4C) Program on Fostering Reasoning Skills in Third Grade Students (Boys) of Nemooneh Dowlati Guidance School of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • M Safaei Moghaddam 1
  • S. M. Marashi 1
  • M.J. Pakseresht 1
  • K. Bagheri 2
  • H Sepasi 1

1 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz

2 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tehran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of the community of inquiry in the philosophy for children (p4c) program on fostering reasoning skills of third grade guidance school students (boys) of the N.D. School of Ahvaz. 60 third grade boy students of this school who were randomly selected participated in this study. The instrument of collecting data in this study was the New Jersey Test of Reasoning Skills (NJTRS). The findings of this investigation showed that utilizing community of inquiry in classroom has a positive effect on fostering reasoning skills of the participants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy for children (p4c)
  • community of inquiry
  • reasoning skills
اسمیت، فیلیپ (1377).  فلسفه آموزش وپرورش. ترجمه: سعید بهشتی. مشهد: آستان قدس رضوی.
جهانی، جعفر (1381). نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوی آموزشی تفکر انتقادی ماتیولیپمن. فصلنامه علمیپژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء (س)، سال دوازدهم، شماره 42، صص 35-55.
شعبانی، حسن (1382). روش تدریس پیشرفته. تهران: انتشارات سمت.
صفایی‌مقدم، مسعود (1377). برنامه آموزش فلسفه به کودکان. فصلنامه علمیپژوهشی دانشگاه الزهرا (س)، سال هشتم، شماره 26 و 27، ص 161-184.
فیشر، رابرت (2001). آموزش تفکر به کودکان. ترجمه: مسعود صفایی‌مقدم و افسانه نجاریان (1385). اهواز: رسش.
قائدی، یحیی (1383). آموزش فلسفه به کودکان. تهران: انتشارات دواوین.
کم، فیلیپ (1993). داستانهای فکری (جلد اول). ترجمه: احسانه باقری (1379). تهران: انتشارات امیرکبیر.
مایرز، چت (1942). آموزش تفکر انتقادی، ترجمه: خدایار ابیلی (1380). تهران: انتشارات سمت.
نقیب‌زاده، میرعبدالحسین (1374). فلسفه کانت، بیداری از خواب دگماتیسم بر زمینه سیر فلسفه دوران نو ( جلد سوم). تهران: انتشارات نقش جهان.
هینـز، جوانـا (2002). کودکـان فیلسـوف. ترجمه: ‌‌عباس اردکانـی و حیدر ‌محمـدی باغ ملائی (1384). تهران: انتشارات برای فردا.
Allen, T. (1988).  Doing philosophy with children. Journal of Thinking, 7(3), 35-44.
Anderson, R.C. ( 1977). The Notion of Schemata and the Educational Enterprise in Schooling and Acquisition of Knowledge. Hillsdale, NJ: Ertbaum.
Cohn, Sanford. J .(1990).  Talent Searches, in W. Colangelo and G. Davis (Eds). Handbook of Gifted Education. Boston: Allyn and Bacon.
Cummings, N.P. (1981). Analytical thinking for children: Review of the research. Journal of Analytic Teaching, 2 (1), 26- 28.
Daniel, M.F. (`1998). P4c in pre-service teacher education. Journal of Analytic Teaching, 19 (1), 13-20.
Fisher, R. (1995). Teaching Children to Learn. London: Blackwell/ Simon and Schuster/ Stanley Thornes.
Fisher, R. (1998). Teaching Thinking: Philosophical Inquiry in the Classroom. London: Continum.
Hagaman, Sally. (1990a). Philosophical aesthetic in art educaion: A further look toward implementation. Journal of Art Education, 43(4), 22-24.
Hagaman, Sally. (1990b). The community of inquiry: An approach to collaborative learning. Journal of Studies in Art Education, 31(3), 149-57.
Harter, S. (1980). The perceived competence scale for children. Journal of Child Development, 51. 218-235.
Holder, J. (1992). P4c in the Philippines Project: Final Report on Phase III. IAPC. Montclair State University.
Hymer, B. (2002). Final Report of the Research in IAPC. Montclair State University.
Iorio, J., Weinstein, M. and Martin, J. (1984). Philosophy for children program. Journal of Thinking, 3(2), 28-35.
Jackson,T.E and Deutsch, E. (1987). Where we are now. Journal of Thinking, 6(2), 12-14.
Kane, J. (1985). Philosophy for children. Journal of Critical Thinking Across the Discipline, 5(2), 67-74.
Lipman, M. and Bierman (1970). Field experiment in Montclair. Abstract in Lipman, M. Philosophy Goes to School. Philadelphia, Pennsilvania: Temple University Press.
Lipman, M. (1978). Can philosophy for children be the basis of educational redesign? Journal of Social Studies, 69. ( 6), 253-57.
Lipman, M. (1980). Philosophy in the Classroom. Philadelphia: Temple University Press.
Lipman, M. and Sharp, Ann M. (1985). Ethical Inquiry: An Instructional Manual To Accompany LISA, IAPC. Montclair State University.
Lipman, M. (1988). Critical thinking, what can it be?. Journal of Educational leadership, 40 (1).
Lipman, M. (1995). Moral education, higher- order thinking and philosophy for children. Journal of Early Child Development and Care, 107, 61-70.
Malmhester, M. (1999).The 6 Years Long Swedish Project. Best in the world in thinking, partly presented at the ICPIC congress.
Montes, Madrid and Maria, Elena (2001). Juchitan de los Ninos. Abstract in IAPC. Montclair State University.
Moriyon, F. (2000). Valoracion de filosofia para Ninos. Journal of Psicotema, 12 (2), 207-211.
Paul, R. (1985). McPeck’s Mistakes. Journal of Formal logic, 7(1).
Sharp, Ann Margaret. (1995). Philosophy for children and the development of ethical values. Journal of Early Child Development and Care, 107, 45-55.
Shipman,Virginia and Cohn, Sanford. J. (1983). The New Jersey Test of Reasoning Skills. Institute for the Advancement of Philosophy for Children.
Splitter, Laurance and Sharp, A.M. (1995). Teaching for Better Thinking: The Classroom Community of Inquiry. Melbourne, Australia: The Australian Council for Educational Research Ltd.
Sprod, Tim. (1997). What is a community of inquiry? Journal of Critical Thinking Across the Disipline, 17(1).
http: // www.p4c.org.nz/2004.