دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
3و4
از این شماره به بعد ،مجله علوم تربیتی به صورت دو فصل نامه منتشر می شود
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
الگوی بهینه‌ی برنامه‌ی درسی مهارت‌های زندگی برای دوره‌ی ابتدایی

یوسف ادیب

دوره 17، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 5-36

چکیده
        در سال‌های اخیر آموزش مهارت‌های زندگی به دلیل نقش و اهمیت آن در تقویت رفتارهای سازگارانه و مثبت، و آماده کردن افراد برای مواجهه اثرگذار با چالش‌های زندگی از طرف نظام‌های آموزشی رسمی مورد توجه قرار گرفته است. تدوین برنامه‌ی درسی بر اساس یک الگوی متناسب با نیازهای فراگیران و ماهیت موضوع می‌تواند نقش اساسی در تحقق هدف‌های ...  بیشتر

نقد و بررسی رویکرد پیشرفتگرای تربیت شهروندی در برنامه‌ی درسی دوره‌ی ابتدایی ایران

عباس قلتاش؛ محمدحسین یلرمحمدیان؛ احمدعلی فروغی ابری؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری

دوره 17، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 37-62

چکیده
                این پژوهش با هدف نقد و بررسی رویکرد پیشرفتگرای تربیت شهروندی[1] و مشخص کردن دلالت‌های مهم آن برای برنامه‌ی درسی انجام شد. علاوه بر این تحلیل جایگاه رویکرد پیشرفتگرای تربیت شهروندی در برنامه‌ی درسی دوره‌ی ابتدایی کشور نیز هدف این پژوهش بوده است .در این پژوهش از روش توصیفی و نیز روش تحلیل محتوا، به منظور تحلیل ...  بیشتر

اثرگذاری آموزش خلاقیت بر کودکان دبستانی بر اساس الگوی پلسک

فرشید قاسمی؛ جعفر جهانی

دوره 17، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 63-82

چکیده
        این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه‌ی اثر آموزش خلاقیت به کودکان دبستانی بر اساس الگوی پلسک و روش اسکمپر انجام گرفت. بدین منظور 275 نفر از دانش‌آموزان پسر کلاس پنجم ابتدایی، در قالب 8 کلاس از دو ناحیه‌ی شیراز، به شیوه‌ی تصادفی خوشه‌یی انتخاب شدند. که در 4 گروه آزمایشیٍ، محتوا خلاق- روش خلاق، محتوا خلاق- روش عادی، محتوا عادی- ...  بیشتر

تأثیر آموزش «شیوه‌های کنار آمدن» کلاس-محور بر خشم، پرخاشگری، مهارت‌های اجتماعی و حل مسأله دانش‌آموزان دختر دبستانی شهر اهواز

منیژه شهنی ییلاق؛ زهرا بنابی مبارکه؛ حسین شکرکن؛ جمال حقیقی

دوره 17، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 83-110

چکیده
      این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش «شیوه‌های کنار آمدن» کلاس-محور در کاهش خشم و پرخاشگری و افزایش مهارت‌های اجتماعی و حل مسأله‌ی دانش‌آموزان پرخاشگر پرداخته است. جامعه‌ی آماری شامل دانش‌آموزان دختر کلاس‌های چهارم و پنجم ابتدایی ناحیه‌های چهارگانه‌ی شهر اهواز است؛ که در سال تحصیلی 87-88 مشغول به تحصیل بودند. نمونه‌گیری ...  بیشتر

بررسی وضعیت تعامل کلامی معلمان- دانش‌آموزان در جریان تدریس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدرسه‌های ابتدایی شهرستان اردبیل

عادل زاهدبابلان؛ مهدی معینی کیا

دوره 17، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 111-126

چکیده
            ایـن پژوهـش به منظــور بررسی وضعـیت تعامل کلامی بیـن معلـمان – دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی در جریان تدریس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام گرفت. بدین منظور از بین 1600 نفر معلم دوره‌ی ابتدایی شهرستان اردبیل، تعداد 400 نفر به شیوه‌ی تصادفی چند مرحله‌یی انتخاب شد. دانش‌آموزان کلاس‌های این معلمان ...  بیشتر

بررسی اثر ارزشیابی توصیفی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان

مریم بهرامیان؛ یدالله مهرعلیزاده؛ حسین سپاسی

دوره 17، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 127-148

چکیده
        پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی تحت پوشش طرح ارزشیابی توصیفی با دانش‌آموزان مدرسه‌های ابتدایی عادی شهر اهواز در سال تحصیلی 86-1387 انجام گرفت. جامعه‌ی آماری تحقیق، دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی در سه ناحیه‌ی (1، 2 و 4) شهر اهواز بودند. روش نمونه‌گیری تصادفی چند ...  بیشتر

مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های آموزش ویژه‌ی کلاسی و غیرکلاسی بر عملکرد مهارت انشانویسی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم ابتدایی شهرستان رامهرمز

علی اکبر شیخی فینی؛ اقبال زارعی

دوره 17، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 149-180

چکیده
          این پژوهش به منظور مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های آموزش ویژه‌ی کلاسی و غیرکلاسی بر عملکرد مهارت انشانویسی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم ابتدایی شهرستان رامهرمز انجام شده است. روش پژوهش به صورت آزمایشی میدانی بوده است. به صورت تصادفی ساده سه گروه از دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم ابتدایی شهرستان رامهرمز انتخاب شد. یک گروه ...  بیشتر