دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-168 
2. نقد و بررسی رویکرد پیشرفتگرای تربیت شهروندی در برنامه‌ی درسی دوره‌ی ابتدایی ایران

صفحه 37-62

عباس قلتاش؛ محمدحسین یلرمحمدیان؛ احمدعلی فروغی ابری؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری