نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
 
پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی تحت پوشش طرح ارزشیابی توصیفی با دانش‌آموزان مدرسه‌های ابتدایی عادی شهر اهواز در سال تحصیلی 86-1387 انجام گرفت. جامعه‌ی آماری تحقیق، دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی در سه ناحیه‌ی (1، 2 و 4) شهر اهواز بودند. روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌یی بود و در کل 150 دانش‌آموز پایه‌ی سوم از 6 مدرسه در این تحقیق شرکت داشتند. در این تحقیق از پرسشنامه‌ی اضطراب امتحان اهواز و آزمون‌های پیشرفت تحصیلی ریاضی و علوم برای اندازه‌گیری متغیرهای مورد مطالعه استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی در درس ریاضی با توجه به نوع ارزشیابی (توصیفی یا ملاک نمره‌یی) تفاوت معنی داری وجود دارد؛ و دانش‌آموزان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی، عملکرد بهتری در درس ریاضی داشته‌اند. این الگوی تفاوت در رابطه با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی در درس علوم معنی دار نبود. یعنی ارزشیابی توصیفی بر عملکرد دانش‌آموزان در درس علوم اثری نداشته است. نتیجه این تحقیق نشان داد بین میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان با توجه به نوع ارزشیابی (توصیفی یا ملاک نمره‌یی) تفاوت معنی داری وجود دارد؛ و ارزشیابی توصیفی در کاهش میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان مشمول این طرح اثر مثبت داشته است.
 
 


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of descriptive evaluation on school achievement and test anxiety

نویسندگان [English]

  • M. Bahramian
  • Y. Mehralizadeh
  • H. Sepasi

چکیده [English]

 
 
          
 
 
This research which is an exercise in the field of descriptive evaluation aimed at composing the academic achievement and test anxiety of third grade students of Ahvaz elementary schools in academic year of 1386/1387 (2007/2008) the statistical universe of the study consisted of 3rd grade students enrolled in the primary schools of three educational districts of Ahvaz. (districts 1, 2, 4). Sampling method used was multi-stage random sampling and, on the whole, 150 students participated in this study. To collect data Ahvaz anxiety questionnaire and achievement tests in math and science were used. Data analysis showed that there was a significant difference between the performance in mathematics of 3rd grade students on account of the type of evaluated by use of descriptive method had a better performance. However, this was not the case regarding the science performance of the students, indicating that description evaluation had no effect on the student's performance in science. Results also showed that student's test anxiety proved to be significantly different under the two regimes of evaluation tended to reduce test anxiety of students participating in this study.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive evaluation
  • Formative Evaluation
  • Academic Performance
  • test anxiety