نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
 
 
 
ایـن پژوهـش به منظــور بررسی وضعـیت تعامل کلامی بیـن معلـمان – دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی در جریان تدریس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام گرفت. بدین منظور از بین 1600 نفر معلم دوره‌ی ابتدایی شهرستان اردبیل، تعداد 400 نفر به شیوه‌ی تصادفی چند مرحله‌یی انتخاب شد. دانش‌آموزان کلاس‌های این معلمان به تعداد 10831 نفر به عنوان نمونه‌ی بعدی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، اسناد و مدارک و جدول طبقه‌بندی تحلیل تعاملی فلندرز بود. بدین ترتیب که میانگین نمره‌ی دانش‌آموزان هر کلاس در پایان سال تحصیلی به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی آن کلاس و تعداد کدهای ثبت شده برای هر یک از عامل‌های دهگانه‌ی فلندرز به عنوان متغیر پیش‌بین در نظر گرفته شد. کم‌ترین ضریب پایایی (ثبات بین مشاهده گران) بر اساس فرمول اسکات برابر 81/0 محاسبه شد؛ که مقدار پایایی مناسبی است. روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت مشاهده‌ی حضوری؛ و روش پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بود. داده‌های به دست آمده پس از توصیف، با استفاده از رگرسیون چندگانه تحلیل شد. برخی از نتیجه‌های پژوهش به شرح زیر است: از کل جریان تعاملی کلاس به هنگام تدریس، بیش‌ترین سهم مربوط به سخنرانی و توضیح درس از سوی معلم و کم‌ترین سهم مربوط به درک و قبول احساس فراگیران از سوی معلم بوده است. بین مؤلفه‌های تعاملی معلم- دانش‌آموزان در جریان تدریس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (01/0P<).
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the status of teacher-student verbal interaction during teaching and its relation with academic achievement of primary school students in Ardabil City

نویسندگان [English]

  • A. Zahedbabelan
  • M. Moenikia

چکیده [English]

 
 
 
This study was carried out to explore the verbal interaction between the teacher and students during teaching and its relation with students' academic achievement in primary schools. To this end, using multistage sampling, 400 teachers were randomly sampled from an original pool of 1600 primary school teachers in Ardabil. The students of these teachers totaling 10831 were asked to participate in the study. Flanders Interaction Analysis Categories System (FIACS) and documents were used for data collection ( the average score of every single students over one semester was used as an index of academic achievement and the number of codes registered for each factor of Flanders system was used as the predictor variable). Using Scott's formula, inter-rater reliability was calculated to be 0.81. Data were collected through observation. The study was correlational. The data collected were analyzed through multiple regression. The findings of the study can be summarized as follows: The greater part of classroom interaction centered on the teacher's lecture, whereas interactions concerning the under standing and appreciation of student's feelings were minimal. A positive correlation was observed between the teacher-students verbal interaction and the academic achievement of primary school students (P<0.01).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • verbal interaction
  • Flanders interaction analysis categories system (FIACS)
  • achievement