نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
 
 
این پژوهش به منظور مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های آموزش ویژه‌ی کلاسی و غیرکلاسی بر عملکرد مهارت انشانویسی دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم ابتدایی شهرستان رامهرمز انجام شده است. روش پژوهش به صورت آزمایشی میدانی بوده است. به صورت تصادفی ساده سه گروه از دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم ابتدایی شهرستان رامهرمز انتخاب شد. یک گروه تحت آموزش‌های ویژه‌ی کلاسی و گروه دیگر تحت آموزش‌های غیرکلاسی قرار گرفت؛ و به گروه گواه آموزشی داده نشد. تعداد اعضای نمونه 52 دانش‌آموز دختر پایه‌ی سوم ابتدایی بودند. ابزار گرد‌آوری اطلاعات شامل روش تدریس مبتنی بر آموزش مهارت‌های هشت‌گانه‌ی انشا‌نویسی و میانگین نمره‌های نیمسال اول و دوم درس انشا بود. به گروه‌های آزمایشی در هشت جلسه‌ی یک ساعته حیطه‌های هشت‌گانه‌ی انشا‌نویسی آموزش داده شد. این مرحله‌ها شامل انشای شفایی، انشای روی تابلو، انشای کتبی در کلاس درس، انشا در منزل، خلاصه نویسی و نقاشی کشیدن بود. پس از اعمال این مداخله‌ها بار دیگر در نیم سال دوم انشا هر سه گروه تصحیح و نمره‌گذاری شد. که این نمره‌ها به عنوان پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه‌ی حاصل از t-test گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین تفاضل نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون درس انشای دانش‌آموزان گروه‌های آزمایشی با گروه گواه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. اما بین گروه‌های آزمایشی تفاوت معناداری مشاهده نشد. بطور کلی نتیجه نشان داد که آموزش مهارت‌های انشانویسی در ارتقا و بهبود کیفیت انشا دانش‌آموزان دختر اثرگذار بوده است .
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of effectiveness of special and non special classroom teaching methods on third grade students on writing skills in Ramhormoz

نویسندگان [English]

  • A.A Sheikhyfini
  • E. Zarei

چکیده [English]

 
 
 
 
This research was conducted to compare the effective –ness of special (formal) classroom teaching methodology with non-special teaching approach on the writing skills of the 3 rd Grade girl students in RamhormozCity. The research methodology was field experimental. Three groups of students were selected by using simple random method, from Ramhormoz 3rd grade students. One group received special classroom method another was exposed to non- special out- of –classroom method, and the 3 rd group received no instruction. The sample size totaled 52. Research data consisted of students' score on & writing skills and mean 3 cores of students' composition tests of the 1st and 2nd semesters. The experimental group received 8 session (of one hour durative) instruction in 8 areas including: oral composition, blackboard composition, in-class written composition, at home composition, precise writing, and drawing. The students were post-tested at the end of the 2nd semester and their composition papers were graded. The scores of the groups were subjected to t-test (independent group) and one way ANOVA. The results showed that there was a significant difference between performance of the 2 experimental groups and the witness group. The performance of the 2 experimental groups did not exhibit a significant difference.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • special and non special classroom teaching
  • writing
  • skills