نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
 
 
در سال‌های اخیر آموزش مهارت‌های زندگی به دلیل نقش و اهمیت آن در تقویت رفتارهای سازگارانه و مثبت، و آماده کردن افراد برای مواجهه اثرگذار با چالش‌های زندگی از طرف نظام‌های آموزشی رسمی مورد توجه قرار گرفته است. تدوین برنامه‌ی درسی بر اساس یک الگوی متناسب با نیازهای فراگیران و ماهیت موضوع می‌تواند نقش اساسی در تحقق هدف‌های آموزش مهارت‌های زندگی داشته باشد. در این مقاله الگوی بهینه‌ی برنامه‌ی درسی مهارت‌های زندگی برای دوره‌ی ابتدایی معرفی می‌شود. روش انجام تحقیق ترکیبی از روش‌های پیمایشی و تحلیلی- استنتاجی بوده است. به طوری که پس از شناسایی نیازهای آموزشی به صورت پیمایشی، به شیوه‌ی تحلیلی و استنتاجی الگوی موردنظر طراحی شد و اعتبار آن از نظر متخصصان مورد قبول قرار گرفت. نتیجه‌ی مطالعه نشان داد که الگوی بهینه‌ی برنامه‌ی درسی مهارت‌های زندگی برای دوره‌ی ابتدایی از نظر ساختار و سازماندهی محتوا به صورت تلفیقی، از نظر هدف مبتنی بر نیازهای روزمره‌ی دانش‌آموزان، از نظر محتوا روش‌کاری، از نظر راهبردهای تدریس مبتنی بر الگوهای تعامل اجتماعی و رشد ویژگی‌های شخصی، و از نظر ارزشیابی مبتنی بر روش‌های کمی و کیفی بررسی عملکرد دانش‌آموزان می‌باشد.
 
 
 


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The optimal model of life skills curriculum for elementary schools

نویسنده [English]

  • Y. Adib

چکیده [English]

 
 
 
 
In recent years, education for the skills due to its role and significance in promoting adaptive and positive behavior and the past its may play in preparing individuals to face life challenges, has received due attention by educational systems. Developing a curriculum based on a model commensurate white students needs may facilitate the requisition of the goals of education for life skills. In this article an optimal model of a curriculum for teaching life skills to elementary schools will be proposed. The methodology employed is a combination of survey analytical inferential method. For identifying educational needs of the objects via a survey method, the optimal model is developed through the use of analytical inferential method. The validity of the approach was confirmed by expects. The findings of the study indicate that the proposed optimal model should: 1) be integrate small from the point of view of content and streamline; 2) reflect everyday needs of student in term of goals; 3) be based on social interaction with regard to methodology of instruction and the development of personality traits; and 4) involve both quantitative and qualitative methods in evaluation.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills
  • Curriculum
  • Model
  • Elementary schools
  • Problem solving
 
آقاجانی، مریم (1381).  بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان در مقطع دبیرستان شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزّهرا.
احمدی، پروین (1381).  طراحی الگو برنامه‌ی درسی تلفیقی و مقایسه آن با برنامه‌های موجود در دوره‌ی ابتدایی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
ادیب، یوسف (1382). طراحی الگوی مطلوب برنامه‌ی درسی مهارت‌های زندگی برای دوره راهنمایی تحصیلی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
ادیب، یوسف (1385). طراحی الگوی بهینه برنامه‌ی درسی مهارت‌های زندگی برای دوره‌ی تعلیم و تربیت عمومی. گزارش تحقیق، تهران، مؤسسه پژوهش برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی.
ترابی، مجید (1380). ارزیابی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی در ایجاد نگرش منفی نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در بین دانش‌آموزان تبریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
جویس، بروس و دیگران (1385). الگوهای یادگیری،‌ ابزارهایی برای تدریس. ترجمه محمود مهرمحمدی و لطفعلی عابدی،‌ تهران: انتشارات سمت.
حداد فرید، مریم (1387). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر مؤلفه‌های سازگاری و سلامت عمومی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه تبریز.
رمضانخانی، علی؛ سیاری، علی اکبر (1378). بررسی وضعیت آموزش مهارت‌های زندگی در نظام آموزش و پرورش. گزارش تحقیق، سازمان یونیسف ایران و دفتر مطالعات بین‌المللی وزارت آموزش و پرورش.
سازمان بهداشت جهانی (1377). برنامه‌ی آموزش مهارت‌های زندگی. ترجمه‌ی ربابه نوری قاسم آبادی، و پروانه محمدخانی، تهران: معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
سیف، علی اکبر (1384). سنجش فرآیند و فرآورده‌های یادگیری. تهران: نشر دوران.
غریبی، حسن (1387). بررسی میزان برخورداری دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه استان کردستان از مهارت‌های زندگی. ارایه شده در همایش هشتم انجمن مطالعات برنامه‌ی درسی ایران، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
فتحعلی لواسانی، فهیمه (1378). مهارت‌های زندگی. جزوه چاپ شده، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
کیامنش، علیرضا (1379). سنجش صلاحیت‌های پایه‌ی پنجم دبستان. گزارش تحقیق، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
محمود علیلو، مجید و مرادی، غلامرضا (1380). برنامه‌ی آموزش مهارت‌های زندگی، راهبردهای کنترل خشم و پرخاشگری. جزوه‌ی چاپ شده وزارت علوم، تحقیق‌های و فن‌آوری.
میلر، جی. پی. (1379). نظریه‌های برنامه‌ی درسی. ترجمه محمود مهرمحمدی، تهران: انتشارات سمت
Baen, J. A. (1997). Curriculum integration, designing the core of democratic education. New York: Teachers College, Colombia University.
Bean, J. A. & Vars, Gordon, F. (2000). Integrative curriculum in a standard- based world. Eric NO: Ed 44168.
Dimatteo, V. (2000). Social adjustment in childs with behavioral maladjustment. Journal of Behavioral Medicin, 13 (2).
Drake, Susan. M. (1993). Planning integrated curriculum. The call to adventure. ASCD.
Drake, Susna, M. & Burns, Rebecca, C. (2004). Meeting standards through integrated curriculum. ASCD.
Elias, Maurice J. & Kress, J. (1994). Social decision making and life skills development: A critical thinking aproach to health promotion in the middle school.” Journal of school health. February 1994. Vol. 64, No 2.
Fogarty, R. (1991). Ten ways to integrated curriculum. Educational Leadership, 49 (2).
Gagne, Ellen, D. (1985). The cognitive psychology of school learning. Little, Brown and Company.
Hare, John. (2006). Towards an understanding of holistic education in middle years of education. Journal of Research in International Education. 5 (3).
Hunter, Rand,& EA. Scheirer. (1998). The organic curriculum. The Falmer Press.
Jacobs, H. H. (1989). Interdisciplinary curriculum: design and implementation. Alexandra: ASCD.
Keating, Sarah, B. and FAAN, Edd, RN. (2006). Curriculum development and evaluation in nursing. Lippincott williams and wikins.
Lyn, T. B. (2002). Self- concept as a predictor of college freshman academic adjustment. College Student Journal. http://wwww. findarticles.com
Marzano Robert, J. (2001). Transforming classroom grading.
Picklesimer, Billie, K. and Denise, Roberson, Heeper. (1998). Life skills, Adelescent, and career choices. Journal of Mental Health Counseling. (20).
Powney, J., & others. (1997). Young people’s life skills and the future. The Scottish Concil for Research in Education. http://www.scre.ac.uk.
Simpson, Donal, and Cieslik, Mark. (2007). Basic skills and transitions to adulthood. young. 15 (4).
Smith, T. A. and Genry, L. S. (2005). Evaluating youth leadership life skills development program. Journal of Extensive, 43 (2).
Stanton Goeff, and Others. (1980). Developing social and life skills. Eric No. Ed 217125.
Taba, Hilda. (1962). Curriculum development, theory and practice. New Youk: Harcourt, Brace and World.
Tellado, G. S. & et al. (2001). An evaluation case: the implementation and evaluation of problem solving training program for adolescents. Evaluation and program planning, 7 (2).
Thornton, Stephen, J. (2005). Teaching social studies that matters: Curriculum for active learning. Teacher college press.
Unicef. (2005). Life skills. Available in www.unisef.org.
Vantassel, Joyce, and Brown, Elissa, F. (2007). Toward best practice. An analysis of the efficacy of curriculum models in gifted education. Gifted Child Quartery. 51 (4).
(W.H.O) World Health Organization. (1994). The development and disseminations of life skills education: an overview. Divison of Mental Health, world Health Organization, Geneva.
Willford, Jennifer (2005). Life Skills Training. Journal of International Relations, 19.
Williams Gregory, J. & Reisberg, Leon. (2003). Sucessful inclusion: teaching social skills through curriculum integration. Intervention in School and Clinic. 38 (4).