دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
3و4
از این شماره به بعد ،مجله علوم تربیتی به صورت دو فصل نامه منتشر می شود
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تعلیم و تربیت در راستای همزیستی مسالمت‌آمیز عادلانه: بررسی هدفی تربیتی

سید جلال هاشمی؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم؛ حسین سپاسی؛ یدالله مهرعلیزاده

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 1-26

چکیده
  در این مقاله، همزیستی مسالمت‌آمیز به عنوان هدفی تربیتی معرفی شده که از حمایت سه مبنای علمی و یافته‌های پژوهشی، مبنای فلسفی-تربیتی عملگرایی، و مبنای اسلامی برخوردار است. در مقاله‌ی حاضر، الگویی کامل‌تر از همزیستی، یعنی همزیستی مسالمت‌آمیز عادلانه به مثابه‌ هدفی تربیتی ارایه شده که متناسب با نظام آموزشی و فرهنگ کشورمان است. اجزاء ...  بیشتر

بررسی عامل‌های مؤثر بر افت تحصیلی درس ریاضی دوره‌ی متوسطه (منطقه سردرود)

مسیب یارمحمدی واصل؛ حمید رضا مقامی

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 27-44

چکیده
     هدف این پژوهش شناخت عامل‌های مؤثر در افت تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ در درس ریاضی است. روش: این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین منظور تعداد 152 نفر (98 نفر دانش‌آموز و 54 نفر مدیر و معلم) با روش نمونه‌گیری طبقه‌یی تصادفی انتخاب شد. داده‌ها به وسیله‌ی پرسشنامه‌ی محقق ساخته علل افت تحصیلی ریاضی به دست آمد. ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی فرهنگ سازمانی، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی با بیگانگی از کار مدیران مدرسه‌های متوسطه‌ی نظری شهر شیراز

فرشته مصطفوی راد؛ محمد رضا بهرنگی؛ مصطفی عسگریان؛ ولی الله فرزاد

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 45-78

چکیده
        پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین متغیرهای مستقل کیفیت زندگی کاری و فرهنگ سازمانی با متغیر میانجی تعهد سازمانی با بیگانگی از کار در مدیران مقطع متوسطه‌ی شهر شیراز انجام شد. نمونه‌ی مورد بررسی ٤١٢ مدیر بودند. که ٢٣٤ نفر از آنها به پرسشنامه‌های ارسالی جواب دادند. چهار پرسشنامه‌ی فرهنگ سازمانی دنیسون، تعهد سازمانی مایر ...  بیشتر

بررسی نقش جشنواره‌های فعّال تدریس بر بهبود کیفیّت آموزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان (مطالعه‌ی نگرش دبیران مقطع متوسطه‌ی استان خوزستان)

عبدالله پارسا؛ طوبی ناخدا؛ سید منصور مرعشی

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 79-102

چکیده
     به منظور انجام تحقیقی پیمایشی درباره‌ی نگرش دبیران مقطع متوسطه‌ی استان خوزستان در مورد اثر جشنواره‌ی روش‌های فعّال تدریس بر بهبود کیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در سال 1385- 1386، 324 نفر از دبیران درس‌های ادبیات فارسی، عربی و زمین‌شناسی پرسشنامه‌یی با 42 گویه و 5 خرده مقیاس فرعی را تکمیل نمودند. 8/37 درصد از نمونه‌ی ...  بیشتر

مطالعه‌ی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

نقی رعدی افسوران

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 103-128

چکیده
                هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی، و جامعه‌ی آماری کلیه‌ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 87-88 است. برای اجرای پژوهش تعداد 400 نفر نمونه از بین کلیه‌ی دانشجویان، با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

ضرورت سنجی آموزش و توسعه‌ی علمی مهارت‌های کارآفرینی در دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌ی مدیریت آموزشی و ارایه الگوی آموزشی مناسب

احمد ایزدی یزدان آبادی؛ معصومه فدایی شهاب

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 129-150

چکیده
    هدف اصلی این مقاله بررسی ضرورت آموزش و توسعه‌ی مهارت‌های کارآفرینی برای دانشجویان رشته‌ی مدیریت آموزشی و ارایه ی الگوی آموزشی مناسب با اتکا به نظر خبرگی متخصصان می‌باشد. برای این منظور پرسشنامه‌یی تهیه و پس از تعیین روایی صوری و محتوایی و اطمینان از پایایی آن، داده‌ها از نمونه‌های مورد مطالعه 95 نفر (شامل 63 نفر دانشجو و 32 نفر ...  بیشتر

ارزیابی نقش جوّ سازمانی در روحیه‌ی کارآفرینی دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی شهر اهواز

محمد مهدی بهرام زاده؛ بلقیس باورصاد؛ محمود جعفرپور

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، صفحه 151-180

چکیده
      هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی جوّ مدرسه‌ها با گرایش به کارآفرینی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های سوم متوسطه و پیش دانشگاهی شهر اهواز است. با توجه به ماهیت تحقیق، روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه‌های آماری مشتمل بر 162 کارمند مدرسه و 181 دانش‌آموز است که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌بندی و خوشه‌یی چند مرحله‌یی انتخاب ...  بیشتر