دوره و شماره: دوره 17، 3و4 - شماره پیاپی 3، اسفند 1389، صفحه 7-238 (از این شماره به بعد ،مجله علوم تربیتی به صورت دو فصل نامه منتشر می شود) 
نظریه‌ی ارتباط‌گرایی و تبیین و نقد مبانی معرفت‌شناختی آن

صفحه 29-50

حسین اسکندری؛ هاشم فردانش؛ سید مهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ سعید بهشتی