دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ نظرات‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز درباره‌ میزان‌ همخوانی‌ و مطابقت‌ منابع‌ و خدمات‌ موجود در کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

عبدالحسین‌ فرج‌پهلو؛ حسین‌ مرادی‌ مقدم‌

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، ، صفحه 71-100

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15996

چکیده
     مقاله‌ حاضر بر پایه‌ نتایج‌ تحقیقی‌ نگاشته‌ شده‌ است‌ که‌ با هدف‌ بررسی‌ میزان‌ همخوانی‌ و مطابقت‌ منابع‌ و خدمات‌ موجود در کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ اساتید این‌ دانشگاه‌ انجام‌ شد. نوع‌ تحقیق‌ توصیفی‌ بود و با استفاده‌ از روش‌ پیمایشی‌ انجام‌ گرفت‌. جامعه‌ مورد پژوهش‌ ...  بیشتر

بررسی‌ انگیزه‌ها، اهداف‌، و منابع‌ اطلاعاتی‌ مورد استفاده‌ متخصصان‌ شرکت‌ توسعه‌ نیشکر و صنایع‌ جانبی‌ استان‌ خوزستان‌ و بررسی‌ مشکلات‌ آنان‌ در دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ مورد نیازشان‌

زاهد بیگدلی؛ ناهید یوسف‌ آقلی‌

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1384، ، صفحه 91-112

https://doi.org/10.22055/edus.2005.15990

چکیده
     هدف‌ پژوهش‌ حاضر شناخت‌ انگیزه‌ها، اهداف‌ و منابع‌ اطلاعاتی‌ مورد استفاده‌ متخصصان‌ شاغل‌ در شرکت‌ توسعه‌ نیشکر و صنایع‌ جانبی‌ استان‌ خوزستان‌، و همچنین‌ شناخت‌ شیوه‌های‌ کسب‌ اطلاعات‌ و موانع‌ و مشکلات‌ متخصصان‌ در دستیابی‌ به‌ اطلاعات‌ است‌. نوع‌ تحقیق‌ توصیفی‌ و روش‌ آن‌ پیمایشی‌ است‌. برای‌ گردآوری‌ ...  بیشتر