نویسندگان

عضو هیأت‌ علمی‌، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

10.22055/edus.2006.15996

چکیده

   مقاله‌ حاضر بر پایه‌ نتایج‌ تحقیقی‌ نگاشته‌ شده‌ است‌ که‌ با هدف‌ بررسی‌ میزان‌ همخوانی‌ و مطابقت‌ منابع‌ و خدمات‌ موجود در کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ اساتید این‌ دانشگاه‌ انجام‌ شد. نوع‌ تحقیق‌ توصیفی‌ بود و با استفاده‌ از روش‌ پیمایشی‌ انجام‌ گرفت‌. جامعه‌ مورد پژوهش‌ شامل‌ کلیه‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ بود و ابزار گردآوری‌ اطلاعات‌ پرسشنامه‌ای‌ بود که‌ برای‌ این‌ تحقیق‌ ساخته‌ شد. در این‌ پژوهش‌ ضمن‌ پرداختن‌ به‌ مفهوم‌ «نیاز اطلاعاتی‌» و اهمیت‌ و ضرورت‌ آن‌، به‌ بررسی‌ موانع‌ تعیین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ استفاده‌ کنندگان‌ کتابخانه‌ها پرداخته‌ شده‌ است‌. نتایج‌ تحقیق‌ نشان‌ داد که‌ منابع‌ و خدمات‌ موجود در کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ همخوانی‌ چندانی‌ ندارد و از نظر اعضای‌ هیأت‌ علمی‌، میزان‌ همخوانی‌ در اکثر موارد «کم‌» و یا حداکثر «متوسط‌» بوده‌ است‌. نتایج‌ تحقیق‌ همچنین‌ نشان‌ داد که‌ متغیرهایی‌ چون‌ جنسیت‌، گروه‌ آموزشی‌ و سابقه‌ تدریس‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ بر نظرات‌ آنها در مورد میزان‌ مطابقت‌ منابع‌ و خدمات‌ کتابخانه‌ها با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنان‌ تأثیرگذار بوده‌ است‌. بر مبنای‌ یافته‌های‌ حاصل‌، پیشنهاد شده‌ است‌ که‌ خدمات‌ جدیدی‌ مانند "آگاهی‌ رسانی‌ جاری‌" در کتابخانه‌ها راه‌ اندازی‌ شود، و مطالعات‌ دیگری‌ برای‌ بررسی‌ میزان‌ تطابق‌ خدمات‌ و منابع‌ موجود با استانداردهای‌ رایج‌ صورت‌ گیرد، مضافاً اینکه‌ برای‌ به‌ روز کردن‌ اطلاعات‌ کتابخانه‌ها از نیازهای‌ رایج‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌، بررسیهای‌ نیازسنجی‌ به‌ طور مرتب‌ و دوره‌ای‌ انجام‌ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Opinions of the Academic Staff of Shahid Chamran University on the Degree of Conformity of the Existing Library Resources and Services in this University with their Information Needs

نویسندگان [English]

  • A. Farajpahlou
  • H. Moradi Moghaddam

Faculty member, Faculty of Education, Science and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]


This article is written on the basis of the results of a study that was conducted to investigate the opinions of the academic staff of the Shahid Chamran University on the degree of conformity of their information needs with the existing libraiy resources and services in this university. The required data were collected by means of a questionnaire that was devised for the purpose of this research. The concept of “information need” and its importance is discussed, as well as the barriers to identification of users’ information needs in a library. Analysis of the data revealed that in view of the academic staff of the SCU, there is little agreement between their information needs and the available resources in libraries. The survey results also revealed that variables such as sex, teaching experience, and area of specialty can affect the staff views on the degree of conformity of their information needs with available library resources. It is suggested that: 1) new services such as SDI and Current Awareness Services should be established; 2) studies be conducted to determine the level of agreement of available library resources and services with the current standards, and 3) need analysis surveys should be performed regularly among academic staff to update library’s knowledge of their information needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information needs
  • faculty members
  • university libraries
  • Shahid Chamran University