نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت‌ علمی گروه روانشناسی‌ دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز،اهواز،ایران

2 عضو هیأت‌ علمی‌ گروه مشاوره دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.2001.16598

چکیده

در این‌ پژوهش‌ با استفاده‌ از روش‌ آماری‌ تحلیل‌ عوامل‌، یک‌ مقیاس‌ 10 ماده‌ای‌ موسوم‌ به‌ مقیاس‌ تحریف‌ واقعیت‌ اهواز[1] (ARDI)  برای‌ سنجش‌ سازه‌ تحریف‌ واقعیت‌ ساخته‌ شد که‌ از ضرایب‌ همسانی‌ درونی‌ و بازآزمایی‌ رضایت‌ بخشی‌ برخوردار می‌باشد. اعتبار مقیاس ‌ ARDIبه‌ وسیله‌ اجرای‌ همزمان‌ آن‌ با مقیاسهای‌ مقبولیت‌ اجتماعی‌ مارلو- کران‌، تعریف‌ سازه‌ای‌ مقیاس‌ تحریف‌ واقعیت‌، خرده‌ مقیاس‌ دروغ‌ سنج‌ مقیاس‌ شخصیتی‌ آیزنک‌، خرده‌ مقیاس‌ دروغ‌ سنج‌ پرسشنامه‌ شخصیتی‌ چند وجهی‌ مینه‌ سوتا، و خرده‌ مقیاس‌ دروغ‌ سنج‌ آزمون‌ عزت‌نفس‌ کوپراسمیت‌ در بین‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز سنجیده‌ شد. نتایج‌ این‌ مطالعه‌ نشان‌ می‌دهند که‌ ARDI از خصوصیات‌ روانسنجی‌ بسیار رضایت‌ بخشی‌ برخوردار است‌ و در نتیجه‌ می‌تواند ابزار مناسبی‌ برای‌ ارزیابی‌ تحریف‌ واقعیت‌ باشد.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of a Scale for the Measurement of Reality Distortion

نویسندگان [English]

  • B. Najarian‌ 1
  • M. Soudani 2

1 Faculty member, Department of Psychology, Faculty of Education, Psychology and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Member of the Faculty of Counseling, Faculty of Science, Education and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This research project was aimed at construction and validation of a short scale for the measurement of reality distortion. Factor analysis of the data derived from administration of a preliminary scale to a sample of Shahid Chamran University undergraduate students (Ahvaz, Iran) yielded a 10-item scale entitled Alwaz Reality Distortion Inventory (ARDI). The test-retest reliability and internal consistency coefficients of ARDI were found to be satisfactory. Validation of ARDI was assessed by its concurrent administration with Marlowe- Crowne’s Social Desirability Scale, a construct definition of reality distortion, and three Lie Sub-Scales derived from Mini-Mult MMPI, Eysenck Personality Questionnaire, and Coopersmith Self-Esteem Scale. Results indicate that psychometric characteristics of ARDI are very satisfactory, and thus could be employed as a reliable and valid self-report inventory for measuring reality distortion.
Keyword: reality distortion, lie scale, social desirability
 

آناستاری‌، آ. (1988). روان‌آزمایی‌. ترجمه‌: محمدنقی‌ براهنی‌ (1373). چاپ‌ سوم‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌.
اتکینسون‌، ریچارد، سی‌ . اتکینسون‌، ریتا، ل‌ و هیلگارد، ارنست‌ (1983). زمینه‌ روانشناسی‌. ترجمه‌: محمدنقی‌ براهنی‌ و همکاران‌ (1369). جلد دوم‌، انتشارات‌ رشد.
پورشافعی‌، غلامرضا. (1370). بررسی‌ رابطه‌ عزت‌ نفس‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ دوره‌ متوسطه‌ شهرستان‌ قائن‌، پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، تهران‌: دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌.
شیربابادی‌، سودابه‌. (1379). ساخت‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ تفکر پارانوئیدی‌ و بررسی‌ رابطه‌ آن‌ با پرخاشگری‌، مسئولیت‌ پذیری‌ و عملکرد تحصیلی‌، دانش‌آموزان‌ دختر مراکز پیش‌ دانشگاهی‌ اهواز، پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد، اهواز: دانشگاه‌ شهید چمران‌.
 
 
  Brown, M. S. & Kodadek, S. M. (1987). The use of the lie scale in psychometric measures of children. Research in Nursing and Health, 10,
87-92.
Cattell, R. B. (1966). The Scree test for the number of factors. Multivariate Research, 1, 245-276.
Coopersmith, S. (1967). The Antecedents of Self-esteem. San Francisco, CA:
Freeman and Company.
Cronbach, L. J. (1970). Essentials of Psychological Testing (3rd Edition). New York: Harper and Row International.
Crowne, D. P., & Marlowe, D. (1960) A new scale of social desirability independent of psychopathology. Journal of Consulting Psychology, 24,
349-354.
Edwards, A. L. (1957). The Social Desirability Variable in Personality Assessment and Research. New York: Dryden.
Eysenck, S. B. G. (1965). Manual of the Junior Eysenck Personality Inventory. London: University of London Press.
Eysenck, H. J. & Eysenck, S. B. G. (1975). Manual of the Eysenck Personality Questionnaire (adult and junior). London: Hodder & Stoughton.
Eysenck, H. J. & Eysenck, S. B. 0. (1976). P.sychoticism as a Dimension of Personality. London: Hodder & Stoughton.
Francis, L. J. (1991). The dual nature of EPQ Lie scale among college students in England. Journal of Personality and Individual Differences, 12,
1255-1260.
Francis, L. J. (1991). The dual nature of the Eysenck Personality Questionnaire Lie Scale among college students in the USA. Journal of Psychological Reports, 4, 323-336.
Furnham, A. (1986). Response bias, social desirability and dissimulation. Personality and Individual Differences, 7, 385-400.
Maher, B. A. (1978). A reader’s, writer’s and reviewer’s guide to assessing research reports in clinical psychology. Journal of Consulting and C’linical Psychology, 46, 835-838.
McCrae, R. R. & Costa, P. T. (1983). Social desirability scale (more substance than style). Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 882-888.
Reynolds, W. M. (1982). Development of reliable and valid short forms of the Marlowe - Crowne Social Desirability Scale. Journal of Clinical Psychology,
38, 119-125.
Rigby, K. (1987). Faking good “with self - reported pro-authority attitudes and behaviours among school children. Personality and Individual Differences, 8, 445-447.
Statistical Package for Social Sicence/ Personal Computers (1992). SPSS/PC.
Strahan, R., Gerbasi, K. C. (1972). Short, homogeneous versions of the Marlowe- Crowne Desirability Scale. Journal of Clinical Psychology, 28,
191-193.
Zook, A. & Sipps, G. J. (1995). Cross-validation of a short form of the Marlowe- Crowne Social Desirability Scale. Jorunal of Clinical Psychology,
41. 236-238.