دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1380