نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه کتابداری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/edus.2001.16094

چکیده

   یکی‌ از تحولات‌ بزرگی‌ که‌ در تاریخ‌ کتابداری‌ ایران‌ رخ‌ داده‌ انتشار ترجمه‌ کتاب‌ "قواعد فهرستنویسی‌ انگلوامریکن‌" (قواعد فهرستنویسی‌ انگلوامریکن‌، 1371) است‌. نگارنده این‌ سطور، به‌ عنوان‌ مدرس‌ درس‌ فهرستنویسی‌، که‌ از مدتها پیش‌، نیاز به‌ وجود این‌ کتاب‌ را حس‌ می‌کرد در یکی‌ از نوشته‌های‌ خود درباره‌ انتشار این‌ کتاب‌ چنین‌ نوشت‌: "یکی‌ از مهم‌ترین‌ رخدادها در فهرستنویسی‌ انتشارات‌ ایرانی‌ از تاریخ‌ تصویب‌ برنامه‌ کارشناسی‌ پیوسته‌ کتابداری‌، ترجمه‌ ویرایش‌ دوم‌ و بازنگری‌ شده‌ قواعد فهرستنویسی‌ انگلو-امریکن‌ است‌. به‌ کارگیری‌ این‌ ترجمه‌ در کتابخانه‌های‌ ایران‌ می‌تواند سرفصل‌ نوینی‌ دراستاندارد ساختن‌ فهرستنویسی‌ انتشارات‌ ایرانی‌ باز کند. این‌ ترجمه‌ می‌باید فضای‌ بسیار بزرگی‌ را در سرفصل‌ دروس‌ سازماندهی‌ مواد، چه‌ در آموزش‌ نظری‌ و چه‌ در تمرین‌ عملی‌، به‌ خود اختصاص‌ دهد و جایگزین‌ تمام‌ مطالب‌ مربوط‌ به‌ آی‌. سی‌. ]اس.‌[ بی‌. دی‌. شود. مدرسین‌ دروس‌ سازماندهی‌ مواد نیز بهتر است‌ از هم‌ اکنون‌ هر چه‌ بیشتر از این‌ کتاب‌ در تدریس‌ فهرستنویسی‌ توصیفی‌ استفاده‌ کنند. کتابخانه‌ ملی‌ نیز می‌باید این‌ ترجمه‌ را در تدوین‌ قواعد فهرستنویسی‌ خاص‌ انتشارات‌ ایرانی‌، مبنای‌ کار خود قرار دهد. در مرحله کنونی‌، یعنی‌ مرحله‌ تشکیل‌ شبکه رایانه‌ای‌ کتابشناختی‌ ملی‌، بیش‌ از هر چیز به‌ فهرستنویسی‌ استاندارد نیازمندیم‌ وترجمه‌ قواعد

عنوان مقاله [English]

Who should keep the sanctity of the Imamzadeh ?: Critique of the book "Cataloging: Principles and Methods"

نویسنده [English]

  • M. Kokabi

Faculty member of the Library Department of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-

فتاحی‌، رحمت‌ الله‌. فهرستنویسی‌: اصول‌ و روشها.- ویرایش‌ 3.- مشهد: دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد، 1379
فدراسیون‌ بین‌ المللی‌ انجمنهای‌ کتابداری‌ (ایفلا). استاندارد بین‌ المللی‌ کتابنامه‌ نویسی‌ برای‌ نشریات‌ تک‌ نگاشتی‌ISBD(M)/ترجمه‌ از: مرتضی‌ کوکبی‌، با مثالهای‌ مناسب‌ فارسی‌.- اهواز دانشگاه‌ شهید چمران‌ (اهواز). کتابخانه‌ مرکزی‌، [-136]
قواعد فهرستنویسی‌ انگلوامریکن‌/ انجمن‌ کتابداران‌ آمریکا...]و دیگران‌[؛ ترجمه‌ رحمت‌ الله‌ فتاحی‌.- مشهد: آستان‌ قدس‌ رضوی‌. معاونت‌ فرهنگی‌، 1371
کوکبی‌، مرتضی‌. با نقطه‌ یا بی‌ نقطه‌؟: بررسی‌ اشتباهی‌ متداول‌ در فهرستنویسی‌ انتشارات‌ ایرانی‌. فصلنامه‌ کتاب‌، 7(3)، پاییز 1375، 43-50
کوکبی‌، مرتضی‌. نگاهی‌ به‌ دروس‌ "سازماندهی‌ مواد". فصلنامه‌ کتاب‌، 8(3)، پاییز 1376،  57-49