نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور مرکز بندر امام‌

2 عضو هیات علمی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/edus.2002.16025

چکیده

   در پژوهش‌ حاضر، دیدگاههای‌ فلسفی‌- عقیدتی‌ (دلائل‌ گرایش‌) دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ سوم‌ متوسطه‌ شهر اهواز در مورد اقامه‌ نماز مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. جامعه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ کلیه‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ سوم‌ متوسطه‌ شهر اهواز می‌باشد. در این‌ پژوهش‌ از دو نمونه‌ استفاده‌ گردید. نمونه اول‌ شامل‌ 120 نفر جهت‌ ساخت‌ پرسشنامه‌ مقدماتی‌ و نمونه‌ دوم‌ 320 نفر بودند که‌ به‌ صورت‌ تصادفی‌ چند مرحله‌ای‌ انتخاب‌ شدند. جهت‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ داده‌ها از تحلیل‌ عاملی‌ استفاده‌ گردید. نتایج‌ پژوهش‌ نشان‌ داد که‌ چهار عامل‌ در گرایش‌ دانش‌آموزان‌ به‌ نماز مؤثر بوده‌اند. این‌ عوامل‌ عبارتند از: فردی‌- روانشناختی‌، عبادی‌- تکلیفی‌، فرهنگی‌- اجتماعی‌ و رستگاری‌- فلاح‌.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Philosophical-Ideological Views on Praying Behavior of Third Grade High School Male Students in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • K. Savari 1
  • M. Safaei Moghaddam 2
  • A.K. Neissi 2

1 Faculty member,, Payame Noor University, Bandar-emam Center

2 Faculty member, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]


This study examined the philosophical- ideological views of male high school students in Ahvaz regarding praying. The statistical population of this study comprised the third grade high school sinior students. Two samples were used in this study. The first sample consisted of 120 students who were used for construction of a questionnaire. The second sample consisted of 320 students, who were selected randomly and used for identiI’ing the factors. Factor analysis was used for analyzing the data. The results showed that four factors were related to praying behavior of the students. These factors are:
designated as individual- psychological, worshiping-obligational, socio-culturai and salvational.

کلیدواژه‌ها [English]

  • worship
  • salvation
  • praying
  • philosophical- ideological view
القرآن‌ الکریم‌.
بنانیان‌، سفید (1372). بررسی‌ دیدگاه‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر دوره‌ راهنمایی‌ و دبیرستانی‌ استان‌ سمنان‌ درباره‌ نماز، طرح‌ پژوهشی‌ اداره‌ کل‌ آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ سمنان‌.
جوادی‌، محمدجعفر و سادئی‌، علی‌ (1376). بررسی‌ عوامل‌ مدرسه‌ای‌ تأثیرگذار بر رغبت‌ دانش‌آموزان‌ دختر مقطع‌ راهنمایی‌ و پسران‌ مقطع‌ متوسطه‌ به‌ نماز. چکیده‌ تازه‌های‌ تحقیق‌ در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی‌ ایران‌. دوره 5 شماره‌ 1. تهران‌: مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران‌.
حسینی‌، روح‌ا... (1375). بررسی‌ راههای‌ جذب‌ دانش‌آموزان‌ به‌ نماز درکرمانشاه‌. چکیده‌ تازه‌های‌ تحقیق‌ در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی‌ ایران‌. دوره‌ 4. شماره‌ 4. تهران‌: مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران‌.
حسن‌بگلو، بهروز (1378). بررسی‌ علل‌ و عوامل‌ درون‌ مدرسه‌ای‌ مؤثر بر جذب‌ دانش‌آموزان‌ به‌ نماز جماعت‌. چکیده‌ تازه‌های‌ تحقیق‌ در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی‌ ایران‌. دوره‌ 7. شماره‌ 3. تهران‌: مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران‌.
قمی‌، شیخ‌ عباس‌ (1377). کلیات‌ مفاتیح‌ الجنان‌. قم‌: انتشارات‌ ام‌ ابیها.
مطهری‌، مرتضی‌ (1373). تعلیم‌ و تربیت‌ در اسلام‌. چاپ‌ بیست‌ سوم‌. تهران‌: انتشارات‌ صدرا.
موسوی‌، غفور (1378). بررسی‌ رابطه‌ نحوه‌ برپاداری‌ نماز بر اختلالات‌ افسردگی‌. چکیده‌ تازه‌های‌ تحقیق‌ در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی‌ ایران‌. دوره‌ 7. شماره‌ 1. تهران‌: مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران‌.
نجفی‌، گودرز (1377). راز نیایش‌. تهران‌: انتشارات‌ سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌.
 
   لاتین‌
Buller, M., Gardner, C. & Bird, H. (1998). Not just a time out: change dynamics of prayer for Religious couples in conflict situations. Family Process, 37(4), 45 1-475.
Elkins, D., Anchor, K. & SandIer, H. (1979). Relaxation Training and Prayer behavior as Tension Reduction Teshniques. Behavioral Engineering, 5(3),
81-87.
Fry, P. (1990). A factor analytic investigation of home-bounde elderly indivichials Concerns about death and dying and their coping responses. Journal of Clinical Pychology, 46(6), 737-748.
Koenig, H. (1988). Religious behaviors and death anxiety in later life. Hospice Journal, 4(1), 3-24.
ang, M. (1983). Prayer and Psychotherapy. Journal of Psycholoj and christianity, 2(3), 36-49.
Larkedes. K. (1983). Aging religiosity and adjustment. Journal of Gerontology, 38(5), 621 -625.
Mcculiough, M. (1995). Prayer and health. Journal of Psychology and rheology,
23(1), 15-29.
PoJoma, M. & Pendleton, B. (1991). The effects of prayer and prayer experiences on measures of general well-being. Special issue. Journal of Psychology and theology, 1(1), 71-83.
Suneetha. (1997). The concept of God. Journal of indian-pschology, 15(1),
53-60.