نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مربی (و دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی آموزش از دور) دانشگاه پیام‌نور (نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشگاه پیام‌نور تهران

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی– علوم تحقیقات تهران.

4 استاد دانشگاه پیام‌نور تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف برازش مدل ریاضی-ساختاری تجاری‌سازی دانش در دانشگاه پیام‌نور انجام شد. روش پژوهش، کمی و مبتنی بر همبستگی با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه پیام‌نور بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب طی دو مرحله: مرحله‌ی مقدماتی (100 نفر شامل 79 هیئت‌علمی و 21 دانشجوی دکتری) و مرحله‌ی اصلی (245 نفر شامل 194 هیئت‌علمی و 51 دانشجوی دکتری) داده­های مورد نیاز گردآوری شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ی 114 آیتمی پژوهشگر ساخته بود که هفت سازه‌ی موجود در مدل پژوهش را اندازه‌گیری می‌کند. خصوصیات روان‌سنجی ابزار پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تأییدی بر روی‌داده‌های مرحله‌ی مقدماتی مورد بررسی و حمایت قرار گرفت. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها در مرحله­ی اصلی نیز، ابتدا با استفاده از رویکرد غربالگری داده­ها (شامل؛ نمودار جعبه­ای، آماره­ی مهالانوبیس، آماره­های چولگی و کشیدگی تک و چندمتغیره، نمودار پراکنش)، وضعیت داده­های پرت یا دورافتاده و مفروضه­های رویکرد آماری مدل­سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. سپس، با استفاده از رویکرد آماری مذکور، نحوه‌ی برازش مدل و روابط ریاضی-ساختاری بین سازه­های موجود در آن، آزمون گردید. نتایج نشان داد که مدل برازش یافته‌ی اولیه نیاز به اصلاحاتی در قالب حذف 8 مسیر مستقیم معنادار نشده بین سازه‌های آن و همچنین اضافه نمودن مسیرهای همبستگی خطاهای واریانس بین نشان‌گرهای سازه­های درون‌زای مدل دارد. بدین ترتیب، مدل اصلاح‌شده نهایی مورد برازش کامل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fitting of the mathematical-structural model of knowledge commercialization in Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • hossein hafezi 1
  • mahmod ekrami 2
  • nadergholi ghorchiyan 3
  • mohammadreza sarmadi 4

چکیده [English]

The present study was conducted to fit the mathematical-structural model of knowledge commercialization in Payame Noor University. This research is quantitative and based on correlation method using Structural Equation Model (SEM) approach. Statistical population consisted of all faculty members and PhD students in Payame Noor University. In this research, the required data were collected by using the proportional stratified sampling method in two stages, pilot stage (100 participants including 79 faculty members and 21 PhD students) and main stage (245 participants including 200 faculty members and 51 PhD students). A research instrument comprising the researcher-made 114-item questionnaire designed to measure seven existing constructs in research model. Psychometric properties, including reliability and validity, measures of research instrument were evaluated and supported by using the confirmatory factor analysis approach on the data of preliminary stage. In order to analyses the data in the main stage, first by means of data screening (including box plot, Mahalonobis statistic, uni- and multivariate Skewness and Kurtosis coefficients, and scatter plot) the position of outliers' data and assumptions underlying Structural Equation Model (SEM) statistical approach were also investigated. Then, by using a statistical approach of structural equation model, the way the model was fitted and mathematical-structural relationships between its existing constructs were tested. The results showed that preliminary fitted model requires some reforms in format involving deleting of 8 direct insignificant paths among its constructs as well as adding paths of correlation variance errors between indicators of the model endogenous constructs. Thus, the final modified model was perfectly fitted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Commercialization
  • mathematical-structural model
  • structural equation model (SEM)
  • Payame Noor University
باقری نوع­پرست، خسرو (1391). تأملی بر روابط فرهنگ بازار و دانشگاه. مجلهی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره‌ی ششم، سال 19-2، شماره‌ی 2، صص: 22-7.
حافظی، حسین؛ اکرامی، محمود؛ قورچیان، نادرقلی و سرمدی، محمدرضا. (1394). طراحی الگوی مفهومی تجاری­سازی دانش در نظام آموزش عالی از دور: مورد مطالعه دانشگاه پیام‌نور. مجلهی علوم­تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز (زیرچاپ).
دلاور، علی (1393). احتمالات و آمار کاربردی در روان­شناسی و علوم­تربیتی (با تجدیدنظر و اضافات). تهران: انتشارات رشد.
صادقی، منصور؛ صادقی، علیرضا؛ نیکوکار، غلامحسین و نادری خورشیدی، علیرضا (1390). تحلیل مدل عوامل سازمانی، فردی و گروهی مؤثر بر توسعه­ی نوآوری در سازمان­های پژوهشی و فناور. پژوهش و توسعه­ی فناوری، سال سوم، شماره­ی 5، صص 36-66.
کلانتری، خلیل. (1388). مدل­سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی اقتصادی (با برنامه LISREL و SIMPLIS). تهران: فرهنگ صبا.
میگون­پوری، محمدرضا و کلانتری، اسماعیل. (1392). شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب راهبردهای تجاری­سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه­ی فن­آوری نانو در ایران. فصلنامه­ی توسعه­ی کارآفرینی، 6 (1)، صص 47 – 66.
Aghion, P., Howitt, P., & Garcia-Penalosa, C. (1998). Endogenous growth theory. Cambridge, MA; London: MIT Press.
Chen, C. J., Chang, C. C., & Hung, S. W. (2011). Influences of Technological Attributes and Environmental Factors on Technology Commercialization. Journal of Business Ethics, 104 (4), 525-535.
Drucker, P. (1992). The age of discontinuity: Guidelines to our changing society. 2nd ed. New Brunswick: Transaction Publishers.
Etzkowitz, H., Webster, A., & Healey, P. (eds.) (1998). Capitalizing knowledge - New intersections of industry and academia. New York: SUNY Press.
Etzkowitz, H. (2001). The second academic revolution and the rise of entrepreneurial science. IEEE Technology and Society Magazine, 20 (2), 18-29.
Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Terra, B. R. C. (2000). The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29 (2), 313-330.
Grossman, G.M. and Helpman, E. (1994). Endogenous innovation in the theory of growth. Journal of Economic Perspectives, 8 (1), 23-44.
Huggins, R., & Izushi, H. (2007). Competing for Knowledge: Creating, connecting, and growing. Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York.
Kiarasi Heidar, P., Farahani Kangarani, A., & Mehrabi, J. (2013). Investigate the Potential Commercialization of Knowledge in Engineering and Construction Management of National Iranian South Oilfields Company. International of Basic and Applied Scientific Research, 3 (1s), 527-535.
Lam, A. (2015). Academic Scientists and Knowledge Commercialization: Self-Determination and Diverse Motivations. In I.M. Welpe et al. (eds.), Incentives and Performance, Springer International Publishing Switzerland, 173-187.
Li, W., & Xia, Q. H. (2011).  The Modes and Effects of Knowledge Commercialization Based on Knowledge Spillover Theory. Business Management and Electronic Information (BMEI), 2, 796 – 798.
Mansfield, E. & Lee, J. (1996). The modern university: contributor to industrial innovation and recipient of industrial R&D support. Research Policy, 25 (7), 1047-1058.
Ndonzuau, F. N., Pirnay, F., & Surlemont, B. (2002). A stage model of academic spin-off creation. Technovation, 22 (5), 281-289.
Porter, M. E., & Van Opstal, D. (2001). US competitiveness 2001: Strengths, vulnerabilities and long-term priorities. Washington, D.C.: Council on Competitiveness.
Rashed, M. (2008). Technology Transfer and Sustainability - Adapting Factors: Culture, Physical Environment, and Geographical Location. Proceedings of the 2008 IAJC-IJME International Conference ISBN 978-1-60643-379-9.
Romer, P. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98 (5), S71-S102.
Sohn, S. Y., & Moon, T. H. (2003). Structural equation model for predicting technology commercialization success index (TCSI). Technology forecasting & social change, 70 (2003), 885-899.
Von Hippel, E. (ed.) (1988). The sources of innovation. New York: Oxford University Press.