دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-183 
6. برازش مدل ریاضی ساختاری تجاری‌سازی دانش در دانشگاه پیام نور

صفحه 125-146

10.22055/edu.2016.12128

حسین حافظی؛ محمود اکرامی؛ نادرقلی قورچیان؛ محمدرضا سرمدی