دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ارزیابی کارآیی دانشکده‌های علوم‌انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها

صدیقه حیدری نژاد؛ محمدحسن سپهری نژاد

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1387، ، صفحه 133-150

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15749

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق ارزیابی کارآیی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها است. این تحقیق توصیفی- تحلیلی و به روش میدانی و کتابخانه‌ای انجام شده است. محدوده‌ی مکانی تحقیق شامل پنج دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه شهید چمران و محدوده‌ی زمانی دوره‌ی چهار ساله‌ی 82 تا 85 بوده است. داده‌های ...  بیشتر