نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22055/edus.2008.15749

چکیده

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی کارآیی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها است. این تحقیق توصیفی- تحلیلی و به روش میدانی و کتابخانه‌ای انجام شده است. محدوده‌ی مکانی تحقیق شامل پنج دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه شهید چمران و محدوده‌ی زمانی دوره‌ی چهار ساله‌ی 82 تا 85 بوده است. داده‌های کمّی خام با استفاده از فرم مخصوص از دانشکده‌ها جمع‌آوری و پس از تلفیق و ارزش‌گذاری به شاخص‌های ورودی شامل "هیأت علمی، کارکنان و بودجه" و شاخص‌های خروجی شامل "آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی" تقسیم شدند. به منظور شناسایی دقیق‌تر تأثیر هر یک از شاخص‌ها در میزان کارآیی دانشکده‌ها، مدل ریاضی در چهار حالت مختلف با ماهیت خروجی اجرا شد. یافته‌های تحقیق نشان داد در حالت اول مدل با دو ورودی و یک خروجی "فعالیت‌های آموزشی" تنها دانشکده‌ی اقتصاد کارآ و به عنوان مجموعه‌ی مرجع شناخته شد و دانشکده‌های الهیات، ادبیات، علوم تربیتی و تربیت بدنی به ترتیب در رتبه‌ی دوم تا پنجم و ناکارآ بودند. در حالت دوم مدل با دو ورودی و یک خروجی "فعالیت‌های پژوهشی" تنها دانشکده‌ی علوم تربیتی کارآ و به عنوان مجموعه‌ی مرجع شناخته شد و دانشکده‌های اقتصاد، الهیات، ادبیات و تربیت بدنی به ترتیب در رتبه‌ی دوم تا پنجم و ناکارآ بودند. در حالت سوم مدل با دو ورودی و یک خروجی "خدمات تخصصی" تنها دانشکده‌ی تربیت بدنی کارآ و به عنوان مجموعه‌ی مرجع شناخته شد و دانشکده‌های ادبیات، اقتصاد، الهیات، و علوم تربیتی به ترتیب در رتبه‌ی دوم تا پنجم و ناکارآ بودند. در حالت چهارم مدل (حالت ترکیبی) با دو ورودی و سه خروجی "فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و خدمات تخصصی" هر پنج دانشکده‌ی کارآ و به ترتیب دانشکده‌های علوم تربیتی، تربیت بدنی، اقتصاد، ادبیات و الهیات در رتبه اول تا پنجم قرار گرفتند. به این ترتیب سهم و تأثیر هر یک از شاخص‌ها در میزان کارآیی دانشکده‌ها مشخص شد، به ویژه با توجه به کمبودهای مالی، نیروی انسانی، فضاها و امکانات آموزشی دانشکده‌ی تربیت بدنی در مقایسه با سایر دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه، خدمات تخصصی ارائه شده از سوی این دانشکده در سطح دانشگاه سبب شده تا کارآیی و اثربخشی مطلوبی داشته ‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficiency evaluation of human sciences faculties of Shahid Chamran University via Data Envelopment Analysis (DEA)

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Heydari nezhad
  • Mohammad Hasan Sepehri nezhad

Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

Main purpose of this research was efficiency evaluation of human science faculties of Shahid Chamran University via data envelopment analysis. Methodology of this research was analytical-descriptive. Five human science faculties of Shahid Chamran University (Physical Education, economics Education & Social Psychology, Literature and Humanities, and Theology) in a four-year period were studied. The required quantitative data were collected from these units, after weighting were divided into input indices including “staff, budget” and three output indices consisting of “education, research and services”. By performing the model in three different ways, expected efficiency was calculated for each faculty. Results indicated that in the first state involving two inputs and one output (education), only economics faculty was efficient and Theology, Literature, Education and Psychology and Physical Education were inefficient. In the second state, with two inputs and one output (research) only Education and Psychology Faculty was efficient and economics, Theology, Literature and Physical education faculties were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the third state, with two inputs and one output (services) only Physical Education faculty was efficient and Literature, Economics, Theology and Education and Psychology were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the fourth state, with two inputs and three outputs (education, research and service), all five faculties including Education and Psychology, Physical Education, Economics, Literature and Theology faculties were efficient respectively (in a descending orders). This means that Physical Education Faculty, despite it's limitations in comparison with other Human Science faculties, has an efficiency on par with other better equipped faculties. This indicates that this faculty plays a vital role in promoting sports and physical activities in society.
 
Main purpose of this research was efficiency evaluation of human science faculties of Shahid Chamran University via data envelopment analysis. Methodology of this research was analytical-descriptive. Five human science faculties of Shahid Chamran University (Physical Education, economics Education & Social Psychology, Literature and Humanities, and Theology) in a four-year period were studied. The required quantitative data were collected from these units, after weighting were divided into input indices including “staff, budget” and three output indices consisting of “education, research and services”. By performing the model in three different ways, expected efficiency was calculated for each faculty. Results indicated that in the first state involving two inputs and one output (education), only economics faculty was efficient and Theology, Literature, Education and Psychology and Physical Education were inefficient. In the second state, with two inputs and one output (research) only Education and Psychology Faculty was efficient and economics, Theology, Literature and Physical education faculties were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the third state, with two inputs and one output (services) only Physical Education faculty was efficient and Literature, Economics, Theology and Education and Psychology were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the fourth state, with two inputs and three outputs (education, research and service), all five faculties including Education and Psychology, Physical Education, Economics, Literature and Theology faculties were efficient respectively (in a descending orders). This means that Physical Education Faculty, despite it's limitations in comparison with other Human Science faculties, has an efficiency on par with other better equipped faculties. This indicates that this faculty plays a vital role in promoting sports and physical activities in society.
 
Main purpose of this research was efficiency evaluation of human science faculties of Shahid Chamran University via data envelopment analysis. Methodology of this research was analytical-descriptive. Five human science faculties of Shahid Chamran University (Physical Education, economics Education & Social Psychology, Literature and Humanities, and Theology) in a four-year period were studied. The required quantitative data were collected from these units, after weighting were divided into input indices including “staff, budget” and three output indices consisting of “education, research and services”. By performing the model in three different ways, expected efficiency was calculated for each faculty. Results indicated that in the first state involving two inputs and one output (education), only economics faculty was efficient and Theology, Literature, Education and Psychology and Physical Education were inefficient. In the second state, with two inputs and one output (research) only Education and Psychology Faculty was efficient and economics, Theology, Literature and Physical education faculties were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the third state, with two inputs and one output (services) only Physical Education faculty was efficient and Literature, Economics, Theology and Education and Psychology were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the fourth state, with two inputs and three outputs (education, research and service), all five faculties including Education and Psychology, Physical Education, Economics, Literature and Theology faculties were efficient respectively (in a descending orders). This means that Physical Education Faculty, despite it's limitations in comparison with other Human Science faculties, has an efficiency on par with other better equipped faculties. This indicates that this faculty plays a vital role in promoting sports and physical activities in society.
 
Main purpose of this research was efficiency evaluation of human science faculties of Shahid Chamran University via data envelopment analysis. Methodology of this research was analytical-descriptive. Five human science faculties of Shahid Chamran University (Physical Education, economics Education & Social Psychology, Literature and Humanities, and Theology) in a four-year period were studied. The required quantitative data were collected from these units, after weighting were divided into input indices including “staff, budget” and three output indices consisting of “education, research and services”. By performing the model in three different ways, expected efficiency was calculated for each faculty. Results indicated that in the first state involving two inputs and one output (education), only economics faculty was efficient and Theology, Literature, Education and Psychology and Physical Education were inefficient. In the second state, with two inputs and one output (research) only Education and Psychology Faculty was efficient and economics, Theology, Literature and Physical education faculties were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the third state, with two inputs and one output (services) only Physical Education faculty was efficient and Literature, Economics, Theology and Education and Psychology were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the fourth state, with two inputs and three outputs (education, research and service), all five faculties including Education and Psychology, Physical Education, Economics, Literature and Theology faculties were efficient respectively (in a descending orders). This means that Physical Education Faculty, despite it's limitations in comparison with other Human Science faculties, has an efficiency on par with other better equipped faculties. This indicates that this faculty plays a vital role in promoting sports and physical activities in society.
 
Main purpose of this research was efficiency evaluation of human science faculties of Shahid Chamran University via data envelopment analysis. Methodology of this research was analytical-descriptive. Five human science faculties of Shahid Chamran University (Physical Education, economics Education & Social Psychology, Literature and Humanities, and Theology) in a four-year period were studied. The required quantitative data were collected from these units, after weighting were divided into input indices including “staff, budget” and three output indices consisting of “education, research and services”. By performing the model in three different ways, expected efficiency was calculated for each faculty. Results indicated that in the first state involving two inputs and one output (education), only economics faculty was efficient and Theology, Literature, Education and Psychology and Physical Education were inefficient. In the second state, with two inputs and one output (research) only Education and Psychology Faculty was efficient and economics, Theology, Literature and Physical education faculties were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the third state, with two inputs and one output (services) only Physical Education faculty was efficient and Literature, Economics, Theology and Education and Psychology were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the fourth state, with two inputs and three outputs (education, research and service), all five faculties including Education and Psychology, Physical Education, Economics, Literature and Theology faculties were efficient respectively (in a descending orders). This means that Physical Education Faculty, despite it's limitations in comparison with other Human Science faculties, has an efficiency on par with other better equipped faculties. This indicates that this faculty plays a vital role in promoting sports and physical activities in society.
 
Main purpose of this research was efficiency evaluation of human science faculties of Shahid Chamran University via data envelopment analysis. Methodology of this research was analytical-descriptive. Five human science faculties of Shahid Chamran University (Physical Education, economics Education & Social Psychology, Literature and Humanities, and Theology) in a four-year period were studied. The required quantitative data were collected from these units, after weighting were divided into input indices including “staff, budget” and three output indices consisting of “education, research and services”. By performing the model in three different ways, expected efficiency was calculated for each faculty. Results indicated that in the first state involving two inputs and one output (education), only economics faculty was efficient and Theology, Literature, Education and Psychology and Physical Education were inefficient. In the second state, with two inputs and one output (research) only Education and Psychology Faculty was efficient and economics, Theology, Literature and Physical education faculties were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the third state, with two inputs and one output (services) only Physical Education faculty was efficient and Literature, Economics, Theology and Education and Psychology were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the fourth state, with two inputs and three outputs (education, research and service), all five faculties including Education and Psychology, Physical Education, Economics, Literature and Theology faculties were efficient respectively (in a descending orders). This means that Physical Education Faculty, despite it's limitations in comparison with other Human Science faculties, has an efficiency on par with other better equipped faculties. This indicates that this faculty plays a vital role in promoting sports and physical activities in society.
 
Main purpose of this research was efficiency evaluation of human science faculties of Shahid Chamran University via data envelopment analysis. Methodology of this research was analytical-descriptive. Five human science faculties of Shahid Chamran University (Physical Education, economics Education & Social Psychology, Literature and Humanities, and Theology) in a four-year period were studied. The required quantitative data were collected from these units, after weighting were divided into input indices including “staff, budget” and three output indices consisting of “education, research and services”. By performing the model in three different ways, expected efficiency was calculated for each faculty. Results indicated that in the first state involving two inputs and one output (education), only economics faculty was efficient and Theology, Literature, Education and Psychology and Physical Education were inefficient. In the second state, with two inputs and one output (research) only Education and Psychology Faculty was efficient and economics, Theology, Literature and Physical education faculties were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the third state, with two inputs and one output (services) only Physical Education faculty was efficient and Literature, Economics, Theology and Education and Psychology were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the fourth state, with two inputs and three outputs (education, research and service), all five faculties including Education and Psychology, Physical Education, Economics, Literature and Theology faculties were efficient respectively (in a descending orders). This means that Physical Education Faculty, despite it's limitations in comparison with other Human Science faculties, has an efficiency on par with other better equipped faculties. This indicates that this faculty plays a vital role in promoting sports and physical activities in society.
 
Main purpose of this research was efficiency evaluation of human science faculties of Shahid Chamran University via data envelopment analysis. Methodology of this research was analytical-descriptive. Five human science faculties of Shahid Chamran University (Physical Education, economics Education & Social Psychology, Literature and Humanities, and Theology) in a four-year period were studied. The required quantitative data were collected from these units, after weighting were divided into input indices including “staff, budget” and three output indices consisting of “education, research and services”. By performing the model in three different ways, expected efficiency was calculated for each faculty. Results indicated that in the first state involving two inputs and one output (education), only economics faculty was efficient and Theology, Literature, Education and Psychology and Physical Education were inefficient. In the second state, with two inputs and one output (research) only Education and Psychology Faculty was efficient and economics, Theology, Literature and Physical education faculties were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the third state, with two inputs and one output (services) only Physical Education faculty was efficient and Literature, Economics, Theology and Education and Psychology were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the fourth state, with two inputs and three outputs (education, research and service), all five faculties including Education and Psychology, Physical Education, Economics, Literature and Theology faculties were efficient respectively (in a descending orders). This means that Physical Education Faculty, despite it's limitations in comparison with other Human Science faculties, has an efficiency on par with other better equipped faculties. This indicates that this faculty plays a vital role in promoting sports and physical activities in society.
 
Main purpose of this research was efficiency evaluation of human science faculties of Shahid Chamran University via data envelopment analysis. Methodology of this research was analytical-descriptive. Five human science faculties of Shahid Chamran University (Physical Education, economics Education & Social Psychology, Literature and Humanities, and Theology) in a four-year period were studied. The required quantitative data were collected from these units, after weighting were divided into input indices including “staff, budget” and three output indices consisting of “education, research and services”. By performing the model in three different ways, expected efficiency was calculated for each faculty. Results indicated that in the first state involving two inputs and one output (education), only economics faculty was efficient and Theology, Literature, Education and Psychology and Physical Education were inefficient. In the second state, with two inputs and one output (research) only Education and Psychology Faculty was efficient and economics, Theology, Literature and Physical education faculties were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the third state, with two inputs and one output (services) only Physical Education faculty was efficient and Literature, Economics, Theology and Education and Psychology were inefficient respectively (ranking 2nd-5th). In the fourth state, with two inputs and three outputs (education, research and service), all five faculties including Education and Psychology, Physical Education, Economics, Literature and Theology faculties were efficient respectively (in a descending orders). This means that Physical Education Faculty, despite it's limitations in comparison with other Human Science faculties, has an efficiency on par with other better equipped faculties. This indicates that this faculty plays a vital role in promoting sports and physical activities in society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • efficiency evaluation
  • data envelopment analysis
  • physical education faculty