دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی قدرت پیش‌بینی کیفیت تدریس معلم و جو کلاس برای یادگیری ریاضی با واسطه‌گری باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود‌نظم‌دهی در دانش‌آموزان کلاس پنجم ابتدایی

مرتضی لطیفیان؛ فریبا خوشبخت

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 107-126

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسیقدرت پیش‌بینی‌کنندگی کیفیت تدریس معلم و عوامل جو کلاسی براییادگیری ریاضی با واسطه‌گری باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودنظم‌دهیدانش‌آموزان می‌باشد. از این‌رو بر اساس مدل کریمرز و ریزایت (1994)، مدلی سلسلهمراتبی ارائه گردید. نمونه‌ی پژوهش شامل 100 دانش‌آموز کلاس پنجم ابتدایی شهر شیراز بود که به شیوه‌ی ...  بیشتر