نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی
قدرت پیش
بینیکنندگی کیفیت تدریس معلم و عوامل جو کلاسی برای
یادگیری ریاضی با واسطه
گری باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودنظمدهی
دانش
آموزان میباشد. از اینرو بر اساس مدل کریمرز و ریزایت (1994)، مدلی سلسله
مراتبی ارائه گردید. نمونه
ی پژوهش شامل 100 دانشآموز کلاس پنجم ابتدایی شهر شیراز بود که به شیوهی خوشهای تصادفی
مرحله
ای
برگزیده شده بودند. متغیرهای پژوهش با ابزارهای مقیاس کیفیت تدریس (کریاکیدز، کمپل
و گازانیر ،2000)، پرسشنامه
‌ی تعامل معلم و دانشآموزان (وبلز، کریتون، لوی و هوی مایزر، 1993) و بعد
انتظارات از مقیاس اندازه‌ی فرهنگ و جو مدرسه (بولاچ، 2001)، پرسشنامه
‌ی راهبردهای انگیزشی برای
یادگیری (پینتریچ و دیگروت، 1990) و نمره
‌ی ریاضی آزمون هماهنگ پیشرفت تحصیلی ناحیه‌ی1 آموزش و پرورش شهر شیراز سال 86-85 اندازهگیری
شدند، روایی و پایایی ابزارهای مورد نظر احراز گردید. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون
چند متغیری، نقش میانجی
گری باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودنظمدهی را
نشان داد؛ به
طوریکه رفتار معلم از کیفیت تدریس معلم، رفتار کمککننده/
دوستانه، سرزنش
کنندگی و سختگیرانه معلم و انتظارات معلم به واسطهگری
باورهای انگیزشی اضطراب و ارزشگذاری درونی و نیز راهبردهای خودنظم داده شده دانش
آموزان
به پیش
بینی معنیدار یادگیری ریاضی پرداختند. بهطور کلی
نتایج این پژوهش بر تأثیر بیش‌تر رفتار معلم نسبت به شیوه
‌ی
تدریس، بر عملکرد ریاضی دانش
آموزان تأکید دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey of prediction of math learning by quality of teaching and classroom climate factors with mediation of motivational beliefs and self regulating learning strategies in fifth grade elementary school

نویسندگان [English]

  • M Latifian
  • F Khoshbakht

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the prediction of math learning by quality of teaching and classroom climate factors, while mediated by motivational beliefs and self regulating learning strategies. In this research, based on Creemers` model, a hierarchical model was proposed. In this model, 1- quality of teaching and classroom climate factors, 2- motivational beliefs and self regulated learning strategies and 3- math learning were respectively, introduced as exogenous, mediating, and endogenous variables. The sample consisted of 100 fifth grade elementary school girl-students from Shiraz city selected through randomized cluster sampling. The measuring instruments were Quality of Teaching Scale (Kyriakides, et al, 2000), Questionnaire on Teacher Interaction (Wubbels et al, 1993), Teacher Expectancy Scale (Bulach, 1993), Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Pintrich & DeGroot, 1990) and Mathematics Achievement Test. The validities and reliabilities of all these instruments were confirmed. The results supported the mediating role of the motivational beliefs and self regulated learning strategies. It means that teachers` behavior and interactions of teacher and students indirectly predict math learning through motivational beliefs and self regulated learning strategies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Math learning
  • Quality of teaching
  • Teacher expectancy
  • Classroom climate
  • Elementary students
  • Creemers` model