دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مدیریت آموزشی
شناسایی عوامل موثر بر رفتارخرید دانش آموزان مصرف‌کننده بازی-های رایانه‌ای (مورد مطالعه: دانش‌آموزان ابتدایی مدارس شهر اهواز)

سارا محمدی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ اکرم ایدون

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 131-152

https://doi.org/10.22055/edu.2018.21076.2409

چکیده
  یکی از مهم‌ترین موضوعات بازاریابی، مطالعه‌ی رفتار مصرف کننده است؛ بدیهی است کودکان نیز جدا از این مقوله نیستند. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر انتخاب و رفتار خرید بازی-های رایانه‌ای توسط کودکان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اهواز می باشد که به دلیل بزرگی و دشواری دسترسی به همه آنها، تعداد ...  بیشتر

طراحی مدلی جهت ارزیابی معنویت محیط کار و شناسایی عوامل اثرگذار برآن در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (مورد کاوی منطقه‌ی 6 )
دوره 19، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 107-130

چکیده
  این تحقیق به منظور طراحی و تبیین مدلی جهت ارزیابی معنویت محیط کار و شناسایی عوامل اثر گذار بر آن در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد انجام پذیرفت. بر اساس ادبیات تحقیق و نظرات متخصصان پرسشنامه‌ی سنجش شاخص‌ها تنظیم شد. جامعه‌ی آماری این تحقیق کلیه‌ی اعضای هیأت علمی منطقه‌ی 6 دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشند. از بین جامعه‌ی آماری با ...  بیشتر