دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مدیریت آموزشی
نقش رهبری حرفه ای مدیران در توسعه شایستگی دانش‌آموزان با میانجی‌گری اعتماد و همکاری بین معلمان و حرفه ای شدن معلمان

سکینه جعفری؛ علی اکبر امین بیدختی؛ زهرا قاسمیان دستجردی

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22055/edus.2019.27969.2698

چکیده
  هدف پژوهش حاضر نقش رهبری حرفه‌ای مدیران در توسعه شایستگی دانش آموزان با میانجی‌گری حرفه‌ای شدن معلمان، اعتماد و همکاری بین معلمان مدارس شهرستان بابل می‌باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام معلمان دوره‌های اول و دوم ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
نقش میانجی یادگیری مشارکتی در رابطه شایستگی تدریس و صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت علمی با دستاورد‌ تحصیلی دانشجویان

مریم نبوی؛ علی اکبرعلی امین بیدختی؛ سکینه جعفری

دوره 25، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 145-164

https://doi.org/10.22055/edu.2018.21925.2191

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی یادگیری مشارکتی در رابطه شایستگی تدریس و صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت علمی با دستاورد‌ تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان می‌باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ...  بیشتر