دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
انسان دانشگاهی و بردگی اکادمیک

شقایق نیک نشان

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 169-188

https://doi.org/10.22055/edus.2023.42632.3417

چکیده
  برده‌داری در معنی عام به معنای آن است که فرد یا گروهی از انسان‌ها، مایملک فرد، افراد یا گروه‌هایی از انسان‌ها قرار می‌گیرند. بیش از یک قرن است که جهان با این شقّ از مالکیت به مبارزه برخاسته است؛ این نوشتار در صدد است با بازشناسی عمیق‌تر مفهوم بردگی و برده‌داری نشان دهد که نه‌تنها این شکل از مالکیت پایان نیافته؛ بلکه در اشکال پیچیده‌تر ...  بیشتر