دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ارائه چارچوب توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران با رویکرد آینده پژوهی

ملیحه چرخاب؛ محمد حسین پور؛ ماریا نصیری

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 201-224

https://doi.org/10.22055/edus.2020.33701.3050

چکیده
  وجود اخلاق باعث رشــد، تعالی و بالندگی در آموزش‌وپرورش و به‌تبع آن کل کشور می‌شود. پژوهش حاضر با هدف، ارائه الگوی توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران ستادی اداره کل آموزش‌وپرورش خوزستان با رویکرد آینده‌پژوهی و بهره‌گیری از مدل سه شاخگی است. روش تحقیق از نوع ترکیبیِ اکتشافی (ابتدا کیفی و سپس کمی) میباشد. در تحقیق کیفی، روش مطالعه کتابخانه‌ای، ...  بیشتر