تحولات و تغییرات بین المللی چه تاثیراتی بر مبانی نظری و تجربی یادگیری مادام العمر در سطح بین المللی، ملی و محلی بر جای گذاشته است؟

 

مطالعه تطبیقی یادگیری مادام العمردر سطح بین المللی و کشورهای خاورمیانه

چالش های عمده توسعه یادگیری مادام العمرکشور ایران (برای تحقق اهداف چشم انداز و سند علمی توسعه) کدامند؟

 

چشم اندازها، دیدگاهها، تحلیل ها و انتظارات ذینفعان اصلی و رهبران سیاسی و اقتصادی جامعه در بخش دولتی و خصوصی کشور ایران از یادگیری مادام العمر چیست؟

 

توجه به تجارب چهار برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ایران و همچنین برنامه پنجم تهیه کشور ، نقشه راه یادگیری مادام العمر پیشنهادی باید دارای چه اهداف و استراتژیها، و برنامه عملیاتی در حوزه فرد،  خانواده، جامعه، مهد کودک ها، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، شرکت ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی، نهادها و انجمن های مردمی و مذهبی،...باشد؟

تحلیل وضعیت چهاررکن آموزش : یادگیری برای دانستن، یادگیری برای انجام دادن، یادگیری برای با یکدیگر زیستن، و یادگیری برای چگونه بودن در کشور ایران.

 

نقش یادگیری مادام العمر در توسعه فرهنگی : وابسته به فهم ، مالکیت فکری و مفهوم سازی.

 

نقش یادگیری مادام العمر در توسعه اجتماعی وابسته به شهروندی و مشارکت اجتماعی

نقش یادگیری مادام العمر در توسعه حرفه ای و اشتغال پذیری وابسته به تولید ، رضایت شغلی ، رفاه مالی و پایداری اقتصادی.

 

تاثیر یادگیری مادام العمر دانشگاه علوم پزشکی بر توسعه و دانش افزایی اعضای هیات علمی دانشگاه.

 

بررسی تجارب سازمان های و دستگاههای اجرایی ایران (وزارت آموزش و پروش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداری ها؛  صدا و سیما، و ...) در زمینه توسعه یادگیری مادام العمر در ایران