مبلغ جدید بررسی مقالات

بر اساس مصوبه شورای نشریات دانشگاه از تاریخ ۹۹/۴/۱ مبلغ بررسی مقالات به شرح زیر تغییر میکند:

۱- هزینه بررسی اولیه مقاله  ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

۲- هزینه نهایی مقاله و چاپ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال