انتشار مقالات مجله با ساختار و شکل جدید

با توجه به سیاست های دانشگاه شهید چمران اهواز مبنی بر نمایه سازی تمامی مجلات این دانشگاه در پایگاه های بین المللی، از شماره پاییز و زمستان 1397، مجله با ساختار جدید منتشر خواهد شد.