اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مسعود صفایی مقدم

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

safaei_mscu.ac.ir
0611-3330010-19-4662 داخلی
0000000258430148

سردبیر

یداله مهرعلیزاده

علوم تربیتی - توسعه منابع انسانی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

mehralizadeh_yscu.ac.ir
0611-3330010-19 _ داخلی- 4668
0000-0002-0451-2455

مدیر داخلی

سید منصور مرعشی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

marashi_sscu.ac.ir
0611-33330010-19 -داخلی-4671
0000-0001-7135-9406

کارشناس نشریه

نسرین بهلول

کارشناس نشریه

nasrinbohlolyahoo.com
061-33331366

اعضای هیات تحریریه

خسرو باقری نوع پرست

فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه تهران

khbagheriut.ac.ir
021-61117559
0000000160329789

محمدجعفر پاک سرشت

تعلیم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت استاد- دانشگاه شهید چمران اهواز

mj-paksereshtyahoo.com
09166082022

عبداله پارسا

برنامه ریزی درسی دانشیار-دانشگاه شهید چمران اهواز

abdparsagmail.com
0611-3330010-19 -داخلی-4663
0000000306414282

محمدرضا سرمدی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد- دانشگاه پیام نور

cv.pnu.ac.ir/HomePage/sarmadi
sarmadipnu.ac.ir
0000000188327507

سید حمیدرضا علوی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

civilica.com/p/183744/
hamidreza_alaviyahoo.com.hk
0341-3202428

نعمت اله عزیزی

برنامه ریزی آموزشی استاد- دانشگاه کردستان

nematollah.azizigmail.com
0871 - 6665283
000000028637397X

اسکندر فتحی آذر

تعلیم و تربیت- آموزش علوم استاد دانشگاه تبریز

e-fathazartabriz.ac.ir
0411-3392071
0000000178754986

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Thomas William Charles Stoneham

فلسفه گروه فلسفه-دانشگاه یورک انگلستان

tom.stonehamyork.ac.uk
0000-0001-5490-4927

Thomas Werner Schröder

فلسفه تعلیم و تربیت استاد در رشته فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه دورتموند آلمان

thomas-werner.schroedertu-dortmund.de
0000-0002-8865-365X

اعضای هیات تحریریه

مهدی محمدی

مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی دانشیار- دانشگاه شیراز

edp.shirazu.ac.ir/~mohammadim
m48r52gmail.com

حمید فرهادی راد

مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی دانشیار- دانشگاه شهید چمران اهواز

scu.ac.ir/~h.farhadirad
h.farhadiradscu.ac.ir
0000-0002-2738-6957

پروانه ولوی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار- دانشگاه شهید چمران اهواز

edupsy.scu.ac.ir/~p.valavi
p.valaviscu.ac.ir
0000-0001-7052-3681