مدیر مسئول


مسعود صفایی مقدم استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

فلسفه تعلیم و تربیت

سردبیر


حمید فرهادی راد دانشیار- دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی

مدیر داخلی


سید منصور مرعشی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

فلسفه تعلیم و تربیت

کارشناس نشریه


نسرین بهلول کارشناس نشریه

  • nasrinbohlolyahoo.com
  • 061-33331366

اعضای هیات تحریریه


خسرو باقری نوع پرست استاد دانشگاه تهران

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


عبداله پارسا دانشیار-دانشگاه شهید چمران اهواز

برنامه ریزی درسی

اعضای هیات تحریریه


محمدجعفر پاک سرشت استاد- دانشگاه شهید چمران اهواز

تعلیم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت

  • mj-paksereshtyahoo.com
  • 09166082022

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا سرمدی استاد- دانشگاه پیام نور

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


نعمت اله عزیزی استاد- دانشگاه کردستان

برنامه ریزی آموزشی

اعضای هیات تحریریه


سید حمیدرضا علوی استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


اسکندر فتحی آذر استاد دانشگاه تبریز

تعلیم و تربیت- آموزش علوم

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Thomas William Charles Stoneham گروه فلسفه-دانشگاه یورک انگلستان

فلسفه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Thomas Werner Schröder استاد در رشته فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه دورتموند آلمان

فلسفه تعلیم و تربیت

اعضای هیات تحریریه


مهدی محمدی دانشیار- دانشگاه شیراز

مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی

اعضای هیات تحریریه


یداله مهرعلیزاده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

علوم تربیتی - توسعه منابع انسانی

اعضای هیات تحریریه


پروانه ولوی دانشیار- دانشگاه شهید چمران اهواز

فلسفه تعلیم و تربیت