دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
طراحی الگوی شایستگی معلم به‌مثابه یادگیرنده مادام‌العمر در نظام آموزش‌وپرورش ایران و اعتباربخشی آن

پروین صمدی؛ طاهره احمدی؛ پروین احمدی

دوره 30، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/edus.2023.44355.3487

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی شایستگی معلم به‌مثابه یادگیرنده مادام‌العمر در نظام آموزش‌وپرورش ایران و اعتباربخشی آن انجام‌شده است. این پژوهش جزء پژوهش‌های ترکیبی، از نوع اکتشافی متوالی و مدل طبقه‌بندی بود که در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد. بخش کیفی با استفاده از روش سنتز پژوهی و طی شش مرحله Sandelowski and Barroso (2003) انجام گرفت. بخش کمی ...  بیشتر

فراتحلیل تأثیر یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی

توحید اشرف زاده؛ جواد مصرآبادی؛ بهبود یاری قلی؛ سیاوش شیخ علیزاده

دوره 30، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 17-40

https://doi.org/10.22055/edus.2023.43488.3448

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل تأثیر یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی انجام شده است. روش پژوهش، فراتحلیل می‌باشد. جامعه آماری شامل مطالعات در دسترس مرتبط در داخل کشور بود که در بین سال‌های 1376 تا 1401 منتشر شده بود. کلیدواژه‌های جست‌وجوی پژوهش‌های اولیه شامل: روش‌های تدریس، یادگیری مشارکتی، عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی بود و برای جمع‌آوری ...  بیشتر

تبیین فرایند اجتماعی‌سازی یادگیری در درس علوم تجربی: یک پژوهش کیفی

یاسر گراوند؛ مرتضی امیدیان؛ حمید فرهادی راد؛ سیدعباس رضوی

دوره 30، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 41-62

https://doi.org/10.22055/edus.2022.39996.3333

چکیده
  بدون تردید می‌توان گفت که اجتماعی‌سازی یادگیری یکی از عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت زندگی تحصیلی و اجتماعی یادگیرندگان است. با توجه به چند بعُدی و فرایندی بودن اجتماعی‌سازی یادگیری و کمبود پژوهش‌های تبیینی در مورد این مسئله، پژوهش حاضر درصدد کشف و تبیین فرایند اجتماعی‌سازی یادگیری در محیط‌های یادگیری به کمک روش « نظریه داده بنیاد» ...  بیشتر

روایت نگاری فلسفه تربیتی شخصی معلمان با نظر به روایت آنان در خصوص چرایی تربیت و چگونگی مواجه با متربیان

رضوان محمدی؛ سوسن کشاورز؛ رمضان برخورداری

دوره 30، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 63-80

https://doi.org/10.22055/edus.2024.44989.3522

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش روایت نگاری فلسفه تربیتی شخصی معلمان شهرستان کنگان بود. این پژوهش از نوع کیفی است که به روش روایت پژوهی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کنگان بودند که در سال تحصیلی 1401-1400 مشغول به کار بودند. از این جامعه پژوهش، با روش نمونه‌گیری هدفمند و تا اشباع نظری داده‌ها با 15 نفر از این معلمان مصاحبه ...  بیشتر

مدل‌یابی روابط همزمان سبک‌های مختلف رهبری، آمادگی برای تغییر و سلامت سازمانی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز

جعفر ترک زاده؛ فاطمه صفایی؛ سمیه مزگی نژاد

دوره 30، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 81-98

https://doi.org/10.22055/edus.2022.38658.3278

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مدل‌یابی روابط همزمان سبک‌های مختلف رهبری، آمادگی برای تغییر و سلامت سازمانی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز می‌باشد. در این مطالعه توصیفی همبستگی، جامعه آماری کلیه کارمندان رسمی دانشگاه شیراز (شامل 600 نفر) بود که با استفاده از جدول مورگان 234 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ...  بیشتر

ارائه مدل سازمان یادگیرنده در آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه با رویکرد نظریه داده بنیاد

بهاره رسولی تبار؛ فرامرز ملکیان؛ فرانک موسوی؛ محمد جواد کرم افروز

دوره 30، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 99-120

https://doi.org/10.22055/edus.2023.43211.3439

چکیده
  مقاله حاضر درصدد ارائه مدل سازمان یادگیرنده در آموزش‌وپرورش، با استفاده از روش‌ کیفی داده بنیاد و با بهره‌گیری از ابزار مصاحبه بوده است. جامعه هدف تحقیق خبرگان، متخصصان، اساتید و مطلعین دانشگاهی در حوزه مدیریت و نیز مدیران آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه بوده‌اند که پس از انجام مصاحبه با 20 نفر (10 نفر از مدیران و کارکنان آموزش‌وپرورش ...  بیشتر

تأثیر تدریس به شیوه سازنده‌گرایی بر علاقه به درس، سرزندگی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه

مصطفی صفری؛ میمنت عابدینی بلترک؛ حجت صفار حیدری

دوره 30، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 121-142

https://doi.org/10.22055/edus.2024.43943.3466

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تدریس به شیوه سازنده‌گرایی بر علاقه به درس، سرزندگی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه انجام گرفت. طرح پژوهش کمی و روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان جویبار در سال تحصیلی 1401-1400 و نمونه آماری دانش‌آموزان ...  بیشتر

ارائه مدل و بررسی وضعیت موجود نفوذ رهبری اخلاقی مدیران مدارس متوسطه استان سمنان

ملیحه ادیبی؛ مریم افضل خانی؛ حمید شفیع زاده

دوره 30، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 143-160

https://doi.org/10.22055/edus.2023.45099.3525

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور ارائه مدل و بررسی وضعیت موجود نفوذ رهبری اخلاقی در مدارس متوسطه دوم استان سمنان انجام گرفت. این پژوهش کاربردی و از نوع آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی با استفاده از روش پژوهش تحلیل مضمون مؤلفه‌های نفوذ رهبری اخلاقی مشخص گردید. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی شامل 14 نفر مدیران مدارس متوسطه بودند که به صورت هدفمند انتخاب ...  بیشتر

بازنگری شایستگی دیجیتالی معلمان در عصر پساکرونا

سید فاطمه زارع شیخکلایی؛ محمد جوادی پور؛ محمدرضا کرامتی

دوره 30، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 161-188

https://doi.org/10.22055/edus.2023.42871.3428

چکیده
  شایستگی دیجیتالی شامل استفاده مطمئن از فناوری اطلاعات، تبادل اطلاعات و ارتباطات و مشارکت از طریق شبکه‌های اینترنتی می‌باشد. بنابراین آشنایی معلمان با شایستگی‌ها موجب استفاده و بهره‌برداری از این مهارت‌ها و همچنین کسب و تقویت آن می‌گردد. با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بازنگری شایستگی دیجیتالی معلمان در عصر پساکرونا می‌باشد، ...  بیشتر

تجارب زیسته‌ی اساتید از چالش‌های ساختاری دروس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان در دوران کرونا (مجازی)

مظهر بابائی؛ ولی احمذکرماج

دوره 30، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 189-212

https://doi.org/10.22055/edus.2023.44385.3488

چکیده
  مجازی‌شدن دوره‌های کارورزی چالش‌های زیادی را به وجود آورد که علی‌رغم آن موجب کسب تجارب ارزشمندی از سوی اساتید این دوره‌ها شد. ازاین‌رو پژوهش حاضر باهدف توصیف، تحلیل و احصاء آسیب‌های مترتب بر ساختار دوره کارورزی از منظر اساتید راهنمای آن صورت‌گرفته است. به اقتضای هدف، از روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی استفاده گردید. ...  بیشتر

شناسایی مؤلفه‌های تربیت فرهنگی و رابطه‌ی آن با رسانه‌های ارتباط جمعی (با تاکید بر فضای مجازی)

مهران کریمی فیروزجایی؛ حکیمه السادات شریف زاده؛ زینب کرمخانی

دوره 30، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 213-234

https://doi.org/10.22055/edus.2023.44332.3481

چکیده
  تربیت فرهنگی در آماده‌سازی و توانمندی افراد برای دستیابی به اهداف فرهنگی و حرفه‌ای و شخصی و کسب هنجارهای اجتماعی بسیار مؤثر است و از طرفی رسانه‌های ارتباط جمعی و خصوصاً اینترنت و فضای مجازی تأثیر بسزایی در این روند دارد.هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های تربیت فرهنگی و رابطه آن با رسانه‌های ارتباط جمعی با تأکید بر فضای مجازی است. ...  بیشتر

عوامل مؤثر در یادگیری مادام‌العمر در محیط‌های آموزشی (مرور نظام‌مند)

ثریا رودی علی آبادی؛ محمد اکبری؛ محسن آیتی

دوره 30، شماره 2 ، دی 1402، صفحه 235-260

https://doi.org/10.22055/edus.2023.43562.3450

چکیده
  جهان همواره در حال تغییر است و برای هماهنگی با این تغییرات باید یادگیرنده مادام‌العمر بود و تمایل طبیعی برای یادگیری به‌منظور تطبیق با تغییرات و غنی‌سازی مهارت‌ها داشت. یادگیری مادام‌العمر با عوامل بسیاری مرتبط است. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر در یادگیری مادام‌العمر در محیط‌های آموزشی است. روش پژوهش حاضر، مرور نظام‌مند ...  بیشتر