دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، آذر 1400، صفحه 1-270 
11. سبک‌شناسی راهنمایی تحصیلی در دوره دکتری

صفحه 187-208

10.22055/edus.2021.35742.3149

محمد یمنی دوزی سرخابی؛ احمد محجوبیان؛ محمدحسن پرداخت‌چی؛ غلامعلی فرجادی


12. طراحی مدل تغییر خط مشی پذیرش دانشجوبا رویکردیادگیری

صفحه 209-226

10.22055/edus.2021.36443.3196

مرضیه آسترکی؛ مهربان هادی پیکانی (نویسنده مسئول)؛ اکبر اعتباریان