دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی نسبت میان کارآمدی نظام تعلیم و تربیت رسمی ایران با اهداف کلان تدوین‌شده

مجتبی بخشنده؛ بابک شمشیری؛ محمدحسن کریمی؛ فریبا خوشبخت

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/edus.2021.37511.3233

چکیده
  در واکاوی تلاش‌های عالمانه‌ی انجام شده به‌منظور بررسی ریشه‌های ناکارآمدبودنِ نظام آموزشی، بررسی ارتباط میان ناکارآمدی با عنصر هدف، به‌عنوان یکی از عناصر مهم تربیت، نسبت به بقیه‌ی عناصر، بسیار کمرنگ‌ است. براین اساس، هدف از این جستار، بررسی ناکارآمدی نظام آموزشی از منظر اهداف کلانِ تدوین‌شده است. روش پژوهش در اینجا بر اساس روش ...  بیشتر

تحلیل رویکرد یادگیری مبتنی بر دیالکتیک در محاوره منون

محسن بهلولی فسخودی

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22055/edus.2021.36859.3198

چکیده
  محاوره منون موضوعات بسیار گوناگونی ازجمله بحث درباره چیستی فضیلت، امکان تحقیق، یادگیری، شیوه آموزش و درنهایت نظریه یادآوری را در برگرفته است. بحث از روش آموزش و یادگیری یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در محاوره منون است. محاوره با طرح چالش منون نشان داده است که یادگیری و تحقیق درباره ماهیت یک‌چیز امری دشوار است. افلاطون برای رفع این ...  بیشتر

استخراج ویژگی‌های عناصر برنامه تربیت اقتصادی برای دانش آموزان مدارس متوسطه

جعفر عباسی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی؛ حسین عباسیان

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 41-58

https://doi.org/10.22055/edus.2022.38205.3263

چکیده
  هدف پژوهش حاضر استخراج ویژگی‌های عناصر برنامه تربیت اقتصادی برای دانش آموزان مدارس متوسطه بود. این پژوهش از منظر هدف از نوع مطالعات توسعه‌ای و کاربردی است. این پژوهش به لحاظ روش در زمره پژوهش‌های کیفی- اسنادی با پیروی از مرور سیستماتیک کوکران است. در این پژوهش از مجموع مقالات جستجو شده با توجه به معیارهای مورد نظر 1121 مقاله در گام ...  بیشتر

تاثیر راهبردهای پیش آموزش و اسکریپت در محیط یادگیری مبتنی بر استدلال ورزی همیارانه بر اکتساب و انتقال مهارت های تصمیم گیری و رضایت

محسن بیات؛ هاشم فردانش؛ جواد حاتمی؛ ابراهیم طلایی

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22055/edus.2021.36064.3165

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی تأثیر راهبردهای پیش آموزش واسکریپت در محیط یادگیری مبتنی بر استدلال ورزی همیارانه بر اکتساب مهارت تصمیم گیری، انتقال آن به داستان اخلاقی جدید و رضایت دانش آموزان بود. جامعه آماری پژوهش،کلیه دانش آموزان پایه ششم شهر نی ریز در سال تحصیلی 1399/1400 بود. سه مدرسه مهرگان، مهردانش و بهمن از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب ...  بیشتر

مقایسه تاثیر آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و روش چندرسانه ای بر یادگیری درس ریاضی

خدیجه خنیفر؛ سعید شاه حسینی؛ محسن باقری

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 79-96

https://doi.org/10.22055/edus.2021.36295.3174

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش معکوس به روش چندرسانه‌ای و آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی بر یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان پایه‌ی ششم در سال تحصیلی 96-95 صورت گرفت. روش پژوهش حاضر شبه تجربی ازنوع پیش آزمون- پس آزمون باگروه کنترل بود. برای نمونه‌گیری ابتدا سه مدرسه به صورت هدفمند انتخاب شدند سپس از این سه مدرسه به تصادف ...  بیشتر

ارائه مدل مفهومی آموزش مبتنی بر بازی با تاکید بر مهارت‌آموزی: مطالعه فراترکیب

شهرزاد صفاری؛ رضوان حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22055/edus.2021.37030.3206

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های آموزش مبتنی بر بازی با تاکید بر مهارت‌آموزی در دوره اول ابتدایی و ارائه مدل مفهومی انجام شده‌است. روش پژوهش، کیفی و متاسنتز است که به صورت فراترکیب و روش کتابخانه‌ای با استفاده از مدل هفت مرحله‌ای سندلوسی و باروس(2007) گردآوری شده‌است. در این مطالعه، پس از طراحی سوال پژوهشی، جستجوی سیستماتیک بر ...  بیشتر

توصیف و تحلیل ویژگی‌های مدیران موفّق مدارس ابتدایی شهر مشهد: مطالعه موردی

عطیه منصوری اول؛ رضوان حسین قلی زاده؛ سمیه ابراهیمی کوشک مهدی

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 113-130

https://doi.org/10.22055/edus.2022.37085.3214

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، توصیف و تحلیل ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای مدیر، استراتژی‌های مدیریتی و چالش‌های پیش روی مدیران مدارس ابتدایی بر اساس تجارب بین‌المللی مدیران موفّق می‌باشد. از روش پژوهش مطالعه‌موردی با رویکرد کیفی استفاده شد. بنابراین، چهار نفر از مدیران موفّق مدارس ابتدایی شهر مشهد به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. جهت ...  بیشتر

نقش رهبری خدمتگزار در عملکرد تیمی با میانجی گری انسجام تیمی (مطالعه موردی: تیم های معلمان مقطع متوسطه دوم استان کردستان)

جمال عبدالملکی؛ سیروس قنبری

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 131-152

https://doi.org/10.22055/edus.2021.37191.3217

چکیده
  هدف پژوهش بررسی نقش رهبری خدمتگزار در عملکرد تیمی با میانجی گری انسجام تیمی بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان مقطع متوسطه دوم استان کردستان بودند، که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر مبنای فرمول کوکران، نمونه‌ای به حجم 346 معلم انتخاب شد. روش پژوهش کمی و از نوع مطالعات همبستگی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کوواریانس محور بود. جهت ...  بیشتر

واکاوی فرایند توسعه شخصی در سیستم آموزش مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: با تأکید بر توسعه آموزش در صنعت بیمه)

محمد حاج پیروز بخت؛ سید رسول حسینی؛ محمود صفری

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 153-168

https://doi.org/10.22055/edus.2021.37252.3221

چکیده
  هدف از این مطالعه طراحی یک مدل آموزشی برای صنعت بیمه با رویکرد توسعه فردی در تهران بود. روش تحقیق روش اکتشافی( کیفی – کمی) با استفاده از روش تئوری زمینه ای و مدل معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی21 نفر متشکل از خبرگان حوزه برنامه‌ریزی آموزشی در صنعت بیمه و در قسمت کمی 163 کارشناس شرکت آتیه‌سازان حافظ در تهران در سال 1399 بودند ...  بیشتر

تدوین و اعتباریابی مدل سنجش بهره‌وری‌ در دانشگاه فرهنگیان

علیرضا بادله؛ روح اله سمیعی

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 169-186

https://doi.org/10.22055/edus.2021.37055.3212

چکیده
  هدف پژوهش کاربردی-توسعه‌ای حاضر تدوین و اعتباریابی مدل ‌سنجش ‌بهره‌وری‌ در دانشگاه‌ فرهنگیان بوده که ماهیت آن اکتشافی و گردآوری داده‌ها در آن آمیخته می‌باشد. در فاز‌کیفی پژوهش، به روش نمونه‌گیری‌ گلوله برفی، 15مصاحبه با اعضای هیأت علمی دانشگاه تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت که در مصاحبه‌ی نهم این مهم محقق شد. پس از انجام مصاحبه‌ها ...  بیشتر

سبک‌شناسی راهنمایی تحصیلی در دوره دکتری

محمد یمنی دوزی سرخابی؛ احمد محجوبیان؛ محمدحسن پرداخت‌چی؛ غلامعلی فرجادی

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 187-208

https://doi.org/10.22055/edus.2021.35742.3149

چکیده
  راهنمایی تحصیلی دوره دکتری نقش مهمی در موفقیت این دوره دانشگاهی دارد. اساتید راهنما در ارائه راهنمایی تحصیلی شیوه‌ها، سلایق و باورهای مختلفی دارند. مطالعه این ویژگی‌ها و انسجام‌بخشی آن‌ها در چارچوب‌هایی نظری (سبک‌های راهنمایی تحصیلی) رویکردی است که می‌تواند زمینه‌ساز پدید آوردن فهمی عمیق‌تر از پدیده راهنمایی و همچنین ساخت ...  بیشتر

طراحی مدل تغییر خط مشی پذیرش دانشجوبا رویکردیادگیری

مرضیه آسترکی؛ مهربان هادی پیکانی (نویسنده مسئول)؛ اکبر اعتباریان

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، صفحه 209-226

https://doi.org/10.22055/edus.2021.36443.3196

چکیده
  هدف این تحقیق طراحی مدل تغییر خط مشی پذیرش دانشجوبارویکردیادگیری است که براساس روش ترکیبی(آمیخته)می باشد.روش شناسی تحقیق حاضرازحیث نتیجه،کاربردی وازحیث روش اجرا کارآمیخته؛که دردوبخش کمی وکیفی انجام گردیده وباتوجه به ماهیت واهداف پژوهش ازروش تحلیل محتوااستقرایی استفاده شده است.براین اساس دربخش کیفی جامعه آماری پژوهش راکارشناسان ...  بیشتر